Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dworców kolejowych

Autorzy: Jarosław Górecki
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: kolej inwestycje bezpieczeństwo
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (29-40)
Klasyfikacja JEL: R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Efekty rozwoju cywilizacyjnego sprawiają, iż popularność zyskuje doktryna ekonomiczna zakładająca zaspokajanie potrzeb obecnych pokoleń przy jednoczesnym poszanowaniu szans na rozw.j przyszłych. Przejawia się to wzrostem znaczenia kolei w transporcie. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dworc.w kolejowych, kt.re powstały w efekcie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. Zaprezentowano spektrum działań, kt.re należy zrealizować w celu podwyższania standardu w zakresie bezpieczeństwa podr.żujących. Wyszczeg.lniono szereg czynnik.w ryzyka, kt.re wynikają ze specyfiki i natury technicznej obiekt.w budowlanych. Om.wiono rodzaje ryzyka, kt.re wywodzą się z zagrożeń natury terrorystycznej. Opisano katalog dobrych praktyk i błęd.w projektowych na wybranych przykładach budowy i modernizacji dworc.w kolejowych. Przeprowadzona analiza może służyć jako wyznacznik zmian niezbędnych do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na kolei.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartosik, B. (2012). System zarządzania bezpieczeństwem jako forma zinstytucjonalizowanego bezpieczeństwa na dworcach kolejowych. Problemy Kolejnictwa, 56 (157), 104–117.
2.Bizon-Górecka, J., Górecki, J. (2015). Ryzyko projektu inwestycyjno-budowlanego w perspektywie formuły jego realizacji. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 74, 4–15.
3.Chruzik, K., Sitarz, M. (2014). Investigation and Development of Safety Measures in the European Union Railway Transport. Mechanika, 20 (4), 431–437.
4.Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 w sprawie bezpieczeństwa kolei. Dz.U. L 164 z 30.04.2004, z późn. zm.
5.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z 17.06.2008 w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Dz.U. L 191 z 18.07.2008, z późn. zm.
6.Kasprowicz, T. (2010). Proces analizy koncepcyjnej, projektowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć budowlanych. Czasopismo Techniczne. Budownictwo, 107 (2), 177–189.
7.Królak, P., Sergot, M., Butlewski, M. (2014). Koncepcja systemu bezpieczeństwa mienia podróżnych w transporcie kolejowym. Logistyka, 6, 14392–14399.
8.NIK (2013). Bezpieczeństwo ruchu kolejowego w Polsce. Informacja o wynikach kontroli, KIN-4114-01/2012, nr ewid. 173/2013/I/12/003/KIN. Pobrane z: www.nik.gov.pl (22.06.2016).
9.Sitarz, M. (2012). Bezpieczeństwo na polskich kolejach – teoria i praktyka. TTS Technika Transportu Szynowego, 5–6, 56–61.
10.Ustawa z 15.11.1984 – Prawo przewozowe. Dz.U. 1984, nr 53, poz. 272, z późn. zm.
11.Ustawa z 28.03.2003 o transporcie kolejowym. Dz.U. 2003, nr 86, poz. 789, z późn. zm.