Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
WPŁYW ZMIAN CEN W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W XXI WIEKU NA DYNAMIKĘ EKSPORTU I TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO KRAJÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Autorzy: Jerzy Dudziński
Uniwersytet Szczeciński

Jarosław Narękiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kraje Ameryki łacińskiej handel międzynarodowy ceny światowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (83-94)
Klasyfikacja JEL: F10 F14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba oceny wpływu zmian cen w handlu międzynarodowym  w drugiej dekadzie XXI wieku na wybrane aspekty sytuacji gospodarczej krajów Ameryki łacińskiej. Badania przeprowadzono na podstawie dwóch subregionów (Ameryka Środkowa i Ameryka Południowa) oraz wybranych krajów odznaczających się odmienną strukturą wywozu. Opracowanie stanowi kontynuację badań autorów nad czynnikami eksportu krajów rozwijających się, w tym zwłaszcza nad skutkami zmian cen. Kraje Ameryki łacińskiej (podobnie jak kraje Afryki) są znacznie bardziej uzależnione od eksportu surowców i żywności niż kraje rozwinięte gospodarczo, co oznacza, że silniej reagują na wahania cen dóbr podstawowych. W pierwszej dekadzie XXI wieku zwyżka cen tych dóbr znalazła swoje odzwierciedlenie w zdecydowanie wyższej dynamice eksportu oraz wzrostu gospodarczego. Od 2011 roku sytuacja uległa wyraźnemu odwróceniu. Skalę załamania eksportu regionu najlepiej odzwierciedla fakt, iż jest to jego najgłębszy spadek od osiemdziesięciu lat, czyli wielkiego kryzysu z lat 30. ubiegłego wieku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dudziński, J., Narękiewicz, J. (2014a). Struktura eksportu jako determinanta jego dynamiki we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie Ameryki Łacińskiej). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 35 (1), 149–163.
2.Dudziński, J., Narękiewicz, J. (2014b). Chiny a deindustrializacja krajów rozwijających się (na przykładzie Ameryki Łacińskiej). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 37 (1), 137–151.
3.ECLAC (2015). Latin America and the Caribbean in the World Economy 2011–2012. Continuing Crisis in the Centre and New Opportunities for Developing Economies, Santiago: United Nations.
4.Fung, K.C., Garcia-Herrero, A., Ospina, M.N. (2013). Latin American Commodity Export Concentracion: Is There a China Effect? BBVA Working Paper, 13/06, 2–21.
5.IMF (2013). Commodity Markets Review. October.
6.IMF (2015a). World Economic Outlook. October.
7.IMF (2015b). Pobrano z: http://www.imf/external//np/res/commod/table1.pdf (15.11.2015).
8.IBRKK (2015). Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2013–2016. Warszawa.
9.Otero, J., Iregui, A.M. (2011). The Lon-Run Behaviour of the Terms of Trade between Primary Commodities and Manufactures. United Nations University, Working Paper, 71, 1–25.
10.UNCTAD (TDR 2005). Trade and Development Report 2005. New York–Geneva.
11.UNCTAD (TDR 2015). Trade and Development Report 2015. New York–Geneva.
12.UNCTAD (2015). Statistical database. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org (15.11.2015).
13.UNDP (2011). Commodity Dependence and International Commodity Prices. W: Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty (s. 58–82). New York.
14.UNSTATS (2015). Pobrano z: http://unstats.un.org/unsd/trade/imts/tables/Table40-2015-Sep.xls (15.11.2015).
15.Ziesemer, T. (2014). Country Terms of Trade 1960–2012: Trends, Unit Roots, Over-Differencing, Edgogeneity, Time Dummies and Heterogeneity. United Nations University, UNU-MERIT Working Paper Series, 2014–027, 1–46.