Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.1-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 1/2017
Fenomenologia jako metoda myślenia – u podstaw warsztatu badań ejdetycznych

Autorzy: Jarosław Gara
Akademia Pedagogiki Specjalnej
Słowa kluczowe: myślenie metoda fenomenologia badania ejdetyczne ideacja i uzmiennianie
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (9-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Każda metoda badawcza jest pochodną metody samego myślenia. Starogreckie pojęcie méthodos należy zaś rozumieć jako przemyślany, zaplanowany i zoperacjonalizowany sposób naszego rozumowania i postępowania w postaci poprawnego „chodzenia-wzdłuż-drogi”. Z takiego punktu widzenia omówiona zostanie tu metoda fenomenologiczna jako na wskroś teoretyczna, analityczna oraz oparta na postawie refleksyjno-kontemplacyjnej. Przybliżeniu podstaw warsztatu badań ejdetycznych służyć będzie omówienie zagadnień: epistemologicznego statusu fenomenów jako tworów idealnych, intencjonalności aktów świadomości, kategorialnych relacji pomiędzy częściami i całościami, operacjonalizacji fenomenologicznych nastawień badawczych, wyobrażeniowego poszukiwania granic zmienności oraz momentów atrybutywnych określonych rzeczy
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benner, D. (2015). Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego
2.w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym, tłum. D. Stępkowski. Warszawa:
3.Wydawnictwo UKSW.
4.Bocheński, J.M. (1993). Współczesne metody myślenia, tłum. S. Judycki. Poznań: „W drodze”.
5.Embree, L. (2006). Analiza refleksyjna. Wprowadzenie do badań fenomenologicznych, tłum.
6.A. Łagodzka. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
7.Galewicz, W. (1994). Logische Untersuchungen. W: B. Skarga (red.), Przewodnik po literaturze
8.filozoficznej XX wieku, t. 2 (s. 163–176). Warszawa: PWN.
9.Gara, J. (2009). Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania.
10.Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
11.Gara, J. (2014). Fenomen wolności i pedagogiczne implikacje nieredukowalności wolnościowych
12.dążeń człowieka. Kultura i Wychowanie, 7, 22–41.
13.Gara, J. (2015). Fenomenologiczne inspiracje hermeneutycznego rozjaśniania fenomenu
14.edukacji. Kwartalnik Pedagogiczny, 2–3 (236), 121–125.
15.Gara, J. (2016). Egzystencjalne doświadczenie aporii sensu swojskości i zadomowienia
16.w świecie życia codziennego. W: Z. Melosik, M.J. Szymański (red.), Tożsamość w warunkach
17.zmiany społecznej (s. 123–151). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki
18.Specjalnej.
19.Gara, J. (2016). Epistemologiczno-metodologiczne horyzonty fenomenologicznych nastawień
20.badawczych. W: F. Szlosek (red.), Badanie. Dojrzewanie. Rozwój (na drodze do doktoratu).
21.Odrębność metodologiczna a dyscyplinarność danej dziedziny wiedzy (s. 89–98).
22.Warszawa–Radom: APS i ITE – PIB.
23.Gara, J. (2016). Fenomen egzystencjalnych wymiarów myślenia utopijnego. W: J. Gromysz,
24.R. Włodarczyk (red.), Utopia a edukacja, t. I (s. 11–24). Wrocław: Instytut Pedagogiki
25.Uniwersytetu Wrocławskiego.
26.Gara, J. (2017). Fenomen nieredukowalności teorii i praktyki pedagogicznej. W: M. Dudzikowa,
27.S. Juszczyk (red.), Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad
28.edukacją. Jak sobie z nimi radzić? Wykłady Profesorów wygłoszone na XXX Letniej Szkole
29.Młodych Pedagogów przy KNP PAN (s. 148–166). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu
30.Śląskiego.
31.Gara, J. (2017). Fenomenologiczna kategoria świata życia codziennego jako przesłanka eksplikacji
32.sensów edukacji. Forum Pedagogiczne, 2, 145–167.
33.Gara, J. (2017). Kultura wychowania jako fenomen drogi okrężnej. Parezja. Czasopismo Forum
34.Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 1 (7), 12–31.
35.Gara, J. (2017, w druku). Egzystencjalna problematyzacja poszukiwania, poznawania i tworzenia
36.samego siebie. Przegląd Pedagogiczny, 2.
37.Husserl, E. (1968). Phänomenologische Psychologie. W: E. Husserl, Husserliana: Edmund
38.Husserl Gesammelte Werke, t. IX. The Hague: Martinus Nijhoff.
39.Husserl, E. (2000). Badania logiczne, t. 2, cz. I, tłum. J. Sidorek. Warszawa: Wydawnictwo
40.Naukowe PWN.
41.Husserl, E. (2000). Badania logiczne, t. 2, cz. II, tłum. J. Sidorek. Warszawa: Wydawnictwo
42.Husserl, E. (2006). Badania logiczne, t. 1, tłum. J. Sidorek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
43.PWN.
44.Husserl, E. (2013). Doświadczenie i sąd, tłum. B. Baran. Warszawa: Aletheia.
45.Ingarden, R. (1971). U podstaw teorii poznania, Warszawa: PWN.
46.Ingarden, R. (1974). Wstęp do fenomenologii Husserla. Warszawa: PWN.
47.Kołakowski, L. (1990). Husserl i poszukiwanie pewności, tłum. P. Marciszu. Warszawa: Biblioteka
48.Aletheia.
49.Lyotard, J.F. (2000). Fenomenologia, tłum. J. Migasiński. Warszawa: Wydawnictwo KR.
50.Martel, K. (1967). U podstaw fenomenologii Husserla. Warszawa: Książka i Wiedza.
51.Michalski, K. (1998). Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa: PIW.
52.Michalski, K. (1998). Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu. Warszawa:
53.PIW.
54.Moustakas, C. (2001). Fenomenologiczne metody badań, tłum. S. Zabielski. Białystok: Trans
55.Humana.
56.Noras, A.J. (2003). Redukcja jako droga fenomenologii. W: C. Głombik, A.J. Noras (red.),
57.Wokół badań logicznych. W stulecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla (s. 67–85).
58.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
59.Reinach, A. (2005). O fenomenologii. Fenomenologia, 3, 117–138.
60.Schulz, R. (2016). Szkice z pedagogiki ogólnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
61.Sidorek, J. (2000). Słowo wstępne. W: E. Husserl, Badania logiczne, t. 2, cz. I (s. XV–LXIV),
62.tłum. J. Sidorek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
63.Stróżewski, W. (1989). O metodzie fenomenologii. W: J. Perzanowski (red.), Jak filozofować
64.(s. 78–95). Warszawa: PWN.
65.Widomski, J. (1985). Formy poznania ejdetycznego (Koncepcja i rola „istoty” w epistemologii
66.fenomenologicznej). Studia Filozoficzne, 10, 37–62.