Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.2-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2015
Determinanty konkurencyjności polskich regionów w Unii Europejskiej

Autorzy: Jarosław Gołębiewski
Warszawa

Olga Podlińska
Warszawa
Słowa kluczowe: konkurencyjność konkurencyjność regionalna determinanty konkurencyjności regionalnej
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (7-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The whole event of development processes taking place in the region are characterized by great changeability, so singling out the basic factors, as well as defining their influence on competition is very complicated. Regional competitiveness is as much debated by politicians and policy makers as it is doubted by academics. The aim of this paper is to present the determinants of competitiveness of the EU regions.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annoni P., Dijkstra L., EU Regional Competitiveness Index RCI 2013, European Commission, Joint Research Centre 2013.
2.Czyżewska D., Istota konkurencyjności regionów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, r. LXXIV (2012), z. 4.
3.Gardiner B., Martin R., Tyler P., Competitiveness, Productivity and Economic Growth across the European Regions, „Regional Studies” 2004, vol. 38.9.
4.Kuciński K., Konkurencyjność jako zagadnienie regionalne, IFGN, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
5.Lengyel I., The Pyramid Model: Enhancing Regional Competitiveness in Hungary, „Acta Oeconomica” 2004, vol. 3.
6.Łaźniewska E., Gorynia M., Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
7.Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
8.http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-xplained/index.php/Regional_competitiveness_statistics (15.04.2015).