Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Zasady recenzowania

Zasady recenzowania publikacji w „Przeglądzie Zachodniopomorskim”

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Szczecińskiego.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Autor lub autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review proces).
 4. Recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów, a więc nie zachodzą między recenzentem a autorem:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  2. relacje podległości zawodowej,
  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości w każdym numerze czasopisma.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów nie są ujawniane. Jedynie raz w roku na stronie internetowej podana zostanie do publicznej wiadomości zbiorcza lista recenzentów danego rocznika.
 8. Czas wykonania recenzji nie jest określony i zależy on od indywidualnej oceny recenzenta. Autor otrzymuje uwagi recenzentów niezwłocznie po wykonaniu recenzji.