Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Wymogi redakcyjne

Przyjmowanie tekstów do aktualnego numeru PRZEGLĄDU ZACHODNIOPOMORSKIEGO odbywa się w trybie ciągłym, do końca maja bieżącego roku. Po wpłynięciu tekstu do redakcji autor otrzymuje potwierdzenie. Teksty nadesłane po terminie zostaną przeznaczone do dalszego procedowania i ewentualnej publikacji w numerze następnym. Procedura recenzyjna trwa ok. dwóch miesięcy, a autorzy informowani są natychmiast o jej wynikach.

Autor nie wnosi żadnych opłat z tytułu publikacji; redakcja nie płaci honorariów za złożone do publikacji teksty.

Języki publikacji: w PRZEGLĄDZIE ZACHODNIOPOMORSKIM publikwoane są artykuły w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Wszystkie teksty zaopatrzone są w streszczenie w języku angielskim.

Zasady redagowania tekstów przesyłanych do PRZEGLĄDU ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

Tekst powinien być przesłany w formie zgodnej z poniższymi wymogami Wydawnictwa Naukowego US. Objętośc tekstu nie powinna przekraczać 40 000 znaków (ok. 15 stron maszynopisu - Times New Roman 12, interlinia 1,5). 

Do tekstów umieszczonych w działach: Artykuły lub Materiały należy dołączyć abstrakty w jęz. polskim zawierające tytuł artykułu, zawarte w nim tezy, listę słów kluczowych oraz bibliografię. Abstrakt nie może być dłuższy niż jedna strona tekstu. Jeśli Autor korzystał z publikacji online posiadających indywidualne numery DOI, prosimy je również zamieścić w bibliografii według schematu: "https://doi.org/10.0000/00000.00"

Dołączone do tekstu ilustracje należy dokładnie opisać, z podaniem miejsca pochodzenia ilustracji, nazwiska jej autora lub fotografa. Ilustracje należy przesyłać w osobnych plikach w formacie JPG w rozdzielczości min. 300 dpi, czarno-białe. Miniaturki ilustracji należy włączyć do tekstu. Te same zasady dotyczą innych uzupełnień tekstu głównego, np. wykresów.

Przypisy prosimy konstruować wg niżej zamieszczonego schematu (plik "Styl cytowań Chicago"). W innym przypadku teksty będą zwracane do autora.

Teksty należy przesyłać na adres: redakcja(at)przegladzachodniopomorski.pl.

Redakcja „Przeglądu Zachodniopomorskiego” szanuje rzetelność naukową. Ujawnione przypadki naruszenia wspomnianej rzetelności będą przez Redakcję napiętnowane z całą stanowczością.

Do przesyłanego tekstu należy dołączyć numer ORCID autora / -ów (do wygenerowania na stronie orcid.org).

Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcja czasopisma nie pobiera opłat za wydanie publikacji (APC).

 

Styl cytowań Chicago

Wymogi WNUS

Zasady przygotowania tekstu przez autora

 Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word, zgodnie z następującymi wytycznymi (domyślne ustawienia programu Microsoft Office Word):

  • czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt
  • ponumerowane strony
  • WYŁĄCZONA opcja dzielenia wyrazów i justowania  (tekst wyrównany do lewej)
  • proszę NIE STOSOWAĆ w tekście WERSALIKÓW i Kapitalików
  • tabele, wykresy, rysunki, schematy (edytowalne), wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście, bez ramek 

Niezależnie od tekstu przekazać pliki źródłowe, jeżeli tabele, wykresy itp. były wykonane w programach Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point itp.

Wymiary: szerokość – 124 mm, wysokość – 150 mm

Minimalna wielkość fontu 6 pkt, maksymalna 10 pkt

Wzory – preferowany program Math Type lub w innym edytorze wzorów (edytowalne)

  • wielkość czcionki i krój, takie jak w publikacji tekst zasadniczy

Zdjęcia, skany wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście

Każdy element graficzny należy dodatkowo przekazać w OSOBNYM PLIKU ŹRÓDŁOWYM

Fotografie powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w jednym z formatów JPG, TIF lub PDF

Elementy graficzne w skali szarości

  • z wyjątkiem materiałów, które będą drukowane w kolorze (co powinno być uzgodnione wcześniej w biurze Wydawnictwa)

Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z internetu (ich rozdzielczość nie spełnia niezbędnych wymagań druku).

 

Uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem autora.

 

Materiały przekazane do redakcji PZ to:

  • plik w programie Microsoft Office Word
  • pliki źródłowe wykresów, tabel, schematów, fotografii, skanów, wzorów