Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy: Jarosław Kaczmarek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: zagrożenie finansowe bezpieczeństwo kontynuacji działalności systemy wczesnego ostrzegania
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (267-277)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Badaniu p orównawczemu p oddano p oziom i kierunki zmian stopnia bezpieczeństwa finansowego kontynuacji działalności przedsiębiorstw małych i średnich w ramach przekrojów rodzajowych, z odniesieniami do dużych. Uporządkowano obiekty (działy PKD) przedmiotowych mezostruktur oraz dokonano ich klasyfikacji względem wzorców normatywnych. Metodologia badania – Wykorzystano empiryczno-indukcyjny wielozmienny model logitowy predykcji stopnia bezpieczeństwa przedsiębiorstw, rangowanie i statystyki opisowe dla wyróżnienia cech badanych zbiorowości oraz klasyfikowanie obiektów. Wynik – Dowiedzione zostały zróżnicowane właściwości zbiorowości przedsiębiorstw małych i średnich na tle dużych w zakresie stopnia bezpieczeństwa finansowego w przekroju rodzajów działalności oraz asymetryczność klasyfikacji obiektów w ujęciu mezostrukturalnym. Oryginalność/wartość – W tworzeniu miary bezpieczeństwa finansowego, estymowanej na rozległym zbiorze uczącym, wykorzystano innowacyjne metody. Badaniu poddano pełną zbiorowość przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce, co jest niezmiernie rzadkie. Prowadzone analizy porównawcze mają charakter dynamiczny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamska, A. (2009). Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. W: A. Fierla (red.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty (s. 12–31). Warszawa: SGH.
2.Altman, E.I., Narayanan, P. (1997). An International Survey of Business Failure Classification Models. Financial Markets, Institutions and Instruments, 2, 1–57.
3.Ansoff, H.I. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE.
4.Argenti, J. (1976). Corporate Collapse. The Causes and Symptoms. London: McGraw-Hill Book.
5.Crocford, G.N. (1982). The Bibiography and History of Risk Management. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 7, 169–179.
6.Gierszewska, G., Romanowska, M. (1995). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
7.Greiner, L.E. (1972). Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review, 7–8, 37–46.
8.Kaczmarek, J. (2012a). Construction Elements of Bankruptcy Prediction Models in Multi-dimensional Early Warning Systems. Polish Journal of Management Studies, 5, 136–149.
9.Kaczmarek, J. (2012b). Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji – uwarunkowania, procesy, efektywność. Warszawa: Difin.
10.Kaczmarek, T.T. (2009). Ryzyko kryzysu a ciągłość działania. Warszawa: Difin.
11.Kharbanda, O.P., Stallworthy, E.A. (1985). Corporate Failure. Prediction, Panacea and Prevention. London–New York: McGraw-Hill.
12.Lam, J. (2003). Ten Predictions for Risk Management. The RMA Journal, 5, 84–87.
13.Mączyńska, E. (2011). Upadłość przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu. W: S. Morawska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie (s. 12–34). Warszawa: SGH.
14.Obłój, K. (1987). Kryzysy organizacyjne. Przegląd Organizacji, 1, 14–19.
15.Platt, H.D., Platt, M.B. (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflection on Choice-Based Sample Bias. Journal of Economics and Finance, 2 (26), 184–197.
16.Pociecha, J. (2012), Model logitowy jako narzędzie prognozowania bankructwa – jego zalety i wady. W: A. Malawski, J. Tatar (red.), Spotkania z królową nauk (s. 60–74). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
17.Quinn, B., Cameron, K. (1983). Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence. Management Science, 1 (29), 33–51.
18.Rogowski, W. (1999). Możliwości wczesnego rozpoznania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. Bank i Kredyt, 6, 56–72.
19.Schwartz, A. (2005). A Normative Theory of Business Bankruptcy. Virginia Law Rewiev, 91, 1200–1206.
20.Slatter, S., Lovett, D. (2001). Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: WIG-Press.
21.Smart, C.F., Thompson, W.A., Vertinsky, I. (1978). Diagnosing Corporate Effectiveness and Susceptibility to Crisis. Journal of Business Administration, 9, 39–55.
22.System Gospodarka. Pont Info Warszawa. Pobrane z: http://www.pontinfo.com.pl (18.10.2016).
23.Wawrzyniak, B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltext.
24.Wieczerzyńska, B. (2009). Kryzys w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
25.Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych. Warszawa: GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/publikacje (18.10.2016).
26.Zaleska, M. (2002). Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania. Warszawa: Difin.
27.Zavgren, C. (1983). The Prediction of Corporate Failure: The State of the Art. Journal of Accounting Literature, 2, s. 1–33.
28.Zelek, A. (2003). Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.