Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2020.27-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 27 2020
Dowody na istnienie Boga w ujęciu ks. Franciszka Sawickiego

Autorzy: i Jarosław Babiński ORCID
Katedra Historii Dogmatów Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie; WSD w Pelplinie
Słowa kluczowe: Franciszek Sawicki the Existence of God Natural theology Philosophy of God
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:17 (331-347)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problem Boga zajął miejsce – w kontekście pojawiających się rozmaitych poglądów filozoficznych – w polu zainteresowań ks. Franciszka Sawickiego (1877–1952). W odniesieniu do problemów współczesnej sobie filozofii Boga i religii dostrzega konieczność korekty rozwiązań wypracowanych przez filozofię chrześcijańską o profilu scholastycznym. W związku z tym zagadnieniem Sawicki dostrzega dwie zasadnicze aporie do rozwiązania. Pierwsza to pytanie, czy dowodzenie istnienia Boga jest w ogóle możliwe za pomocą naukowych narzędzi filozofii. Wiąże się to z wpływam i myśli Kanta i odmówienia metafizyce statusu naukowości. Zdaniem Sawickiego wszechobecny wpływ tego typu tendencji został jednak przełamany, co przejawia się coraz donośniejszymi głosami spoza kręgu myśli filozofii chrześcijańskiej o możliwości uprawiania metafizyki. Drugi problem to pytanie o znaczenie tychże dowo¬dów dla religii, zwłaszcza w kontekście obwiązującego od czasów Kanta i Schleiermachera aksjomatu nowoczesnej filozofii religii, jakoby religijna wiara w Boga nie opierała się na filozoficznych rozważaniach, lecz miała inny, niezależny od metafizyki, początek. Te dwie podstawowe kwestie każą Sawickiemu podjąć zagadnienie dowodów na istnienia Boga, które należy zacząć od jasnego zdefiniowana pojęcie Boga. Dowody, z racji swej struktury i przyjmowanych założeń, owo pojęcie wyjaśniają. Konieczne jest jednak przyjęcie jakiegoś wstępnego pojęcia, by wyznaczyć określony tok i zakres rozumowania. Sawicki podkreśla pierwszoplanowość poznania rozumowego, ale jednocześnie postuluje uwzględnienie innych czynników, również irracjonalizujących, wobec stwierdzenia niemożności pewnego i pełnego poznania Boga za pomocą intelektualnej refleksji. Komplementarną i jednocześnie alternatywną drogą poznawczą w stosunku do rozumu jest droga wiary, pozwalająca wejść w relację osobowego dialogu z Bogiem. Człowiek, doświadczając Boga na drodze wiary, musi zgodzić się na niemożliwość zgłębienia do końca tajemnicy Boga. W zamian uzyskuje wewnętrzną harmonię i nadaje sens swojej egzystencji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babiński, Jarosław. „Bóg – Tajemnica w ujęciu ks. Franciszka Sawickiego”. W: Domine, ego servus tuus. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. oficjała dr. Stefana Kośnika, red. J. Babiński, 543–552. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2009.
2.Babiński, Jarosław. Teologia życia. Próba reinterpretacji dorobku ks. Franciszka Sawickiego. Pelplin: Bernardinum, 2013.
3.Heidegger, Martin. Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Warszawa: Czytelnik, 1977.
4.Jonas, Hans. Idea Boga po Auschwitz. Kraków: Znak, 2003.
5.Kamiński, Stanisław, Zofia Zdybicka. „O sposobie poznania istnienia Boga”. Znak 6 (1964): 635–661.
6.Kotlenga, Tadeusz. „Religijne poznanie Boga według ks. Franciszka Sawickiego”. Studia Pelplińskie 2 (1971): 27–57.
7.Majkowski, Józef. „Filozofia religii ks. Franciszka Sawickiego”. Ateneum Kapłańskie 52, 308 (1960): 435–444.
8.Manthey, Franciszek. X. Franciszek Sawicki jako teoretyk poznania. Pelplin: Kuria Biskupia Chełmińska, 1947.
9.Morawski, Stefan. „Paradygmat filozofowania”. Ethos 33–34 (1996): 125–130.
10.Pawłowicz, Zygmunt. „Religijne doznawanie przyrody i dziejów przez człowieka według F. Sawickiego”. Studia Theologica Varsoviensia 18 (1980): 73–95.
11.Sawicki, Franciszek. Die Philosophie der Gegenwart. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 1952.
12.Sawicki, Franciszek. „Bóg filozofii a Bóg religii”. Przegląd Powszechny 10 (1950): 209–217.
13.Sawicki, Franciszek. „Co mówi przyroda o Bogu?”. Przegląd Powszechny 12 (1950): 391–401.
14.Sawicki, Franciszek. „Das Irrationale in der Grundlagen der Erkenntnis und die Gottesbeweise”. Philosophisches Jahrbuch 4 (1928): 410–418.
15.Sawicki, Franciszek. „Der kosmologische Gottesbeweis”. Der Katholische Seelsorger 18 (1907): 387–401.
16.Sawicki, Franciszek. „Der letzte Grund der Gewissheit”. Philosophisches Jahrbuch 1 (1926): 1–8.
17.Sawicki, Franciszek. „Der psychologische Gottesbeweis”. Der Katholische Seelsorger 19 (1907): 483–490.
18.Sawicki, Franciszek. „Der Satz von zureichenden Grunde”. Philosophisches Jahrbuch 1 (1925): 1–11.
19.Sawicki, Franciszek. „Der teleologische Gottesbeweis”. Der Katholische Seelsorger 19 (1907): 435–450.
20.Sawicki, Franciszek. Die Geschichtsphilosophie. Kempten:Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet & K.G. München, 1920.
21.Sawicki, Franciszek. Die Gottesbeweise. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 1926.
22.Sawicki, Franciszek. Filozofia dziejów. Gdynia, 1974.
23.Sawicki, Franciszek. Lebensanschauungen alter und neuer Denker. Zweiter Band: Die christliche Antike und Mittelalter. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 1923.
24.Sawicki, Franciszek. „Wiara i filozofia współczesna”. W: Księga pamiątkowa ku uczczeniu dziesięciolecia biskupstwa J.E. Księdza Biskupa dra Stanisława W. Okoniewskiego wydana przez profesorów Seminarium Duchownego w Pelplinie, 11–27. Pelplin: Kuria Diecezjalna Chełmińska, 1936.
25.Sawicki, Franciszek. „Wiara religijna i nauki przyrodnicze”. Wiara i Życie 3 (1939): 66–72.
26.Sawicki, Franciszek. „Zasada dostatecznej racji w dowodach na istnienie Boga”. Życie i Myśl 3 (1956): 3–10.
27.Sawicki, Franciszek. „Zwrot myśli w filozofii współczesnej”. Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej 1 (1934): 54–65.
28.Scruton, Roger. Oblicze Boga. Wykłady imienia Gifforda 2010. Poznań: Zysk i S-ka, 2012.
29.Spaemann, Robert. Der letzte Gottesbeweis. München: Pattloch, 2007.
30.Spaemann, Robert. Odwieczna pogłoska. Pytanie o Boga i złudzenie nowożytności. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2009.
31.Spaemann, Robert. „Pytanie o znaczenie słowa Bóg”. Communio 1 (1982): 20–28.
32.Stachewicz, Paweł. „Elementy teologii historii w dziele ks. Franciszka Sawickiego Filozofia dziejów”. Studia Pelplińskie 12 (1982): 85–113.
33.Steenberghen van, Fernand. „Wprowadzenie do problemu Boga”. W: Studia z filozofii Boga, red. B. Bejze, 11–42. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1968.
34.Znaniecki, Franciszek, „Chrześcijański humanizm śp. Fr. Sawickiego na tle współczesnego kryzysu człowieka”. Orędownik Diecezji Chełmińskiej 91 (1958): 186–195.