Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.124-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 124 2016
Gross value added in services - a case study of the sea port in Szczecin
(Wartość dodana w usługach na przykładzie portu morskiego w Szczecinie)

Autorzy: Dariusz Bernacki
Maritime University of Szczecin Engineering-Economic Faculty on Transport

Christian Lis
The Faculty of Economics and Management
Słowa kluczowe: wartość dodana brutto usługi portowe modelowanie ekonometryczne wartości dodanej brutto
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:13 (73-85)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ustalenie wielkości i struktury dodanej wartości powstającej w związku z produkcją usług w porcie Szczecin. Wskazano na zależności korelacyjne, mnożnikowe i elastyczności, jakie pojawiają się na tle rozwoju poszczególnych rodzajów usług portowych. Wartość dodana brutto, to ekonomiczna miara wielkości wytworzonej produkcji. W portach morskich wyraża ona wartość wytworzonego i dostarczonego przez producentów na rynek strumienia usług związanych z operacjami przeładunkowo-składowymi ładunków, zapewnieniem bezpiecznego ruchu i postoju w porcie statków morskich oraz ich obsługi technicznej i handlowej, dostępnością do infrastruktury portowej dla producentów portowych i użytkowników portu, organizacją, planowaniem i koordynacją procesów obsługi ładunków i środków transportu w por­cie i w pozostałych ogniwach łańcucha transportowego. Zakresem badań objęto w porcie Szczecin cztery grupy podmiotów, a mianowicie: przedsiębiorstwa przeładunkowe, przedsiębiorstwa prowadzące działalność wspomagającą transport morski, w tym świadczące portowe usługi żeglugowe (nawigacja, pilotaż, holowanie), roboty czerpalne i podwodne (wy­konywane w obrębie wewnętrznych akwenów portowych), ratownictwo morskie i inne usługi morskie, morskie agencje transportowe, świadczące w porcie usługi spedycji portowo-morskiej, makler­stwa okrętowego, agencji żeglugowych, prowadzące obsługę celną, doradztwo i ekspertyzy morskie, usługi dotyczące rozmieszczania i zabezpieczania ładunku na statku, usługi rzeczo­znawstwa i kontroli ładunków i inne usługi (logistyczne), zarząd portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu Wartość dodaną brutto obliczono odejmując od produkcji globalnej przedsiębiorstw sektora por­towego wartość zużycia pośredniego. Na zużycie pośrednie składa się z kolei wartość zużytych materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty rodzajowe podmiotów gospodarczych. Obliczeń wartości dodanej w porcie Szczecin dokonano w oparciu o dane źródłowe pozyskane z Ośrodka Statystyki Morskiej Urzędu Statystycznego w Szczecinie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bernacki, D. (2001). Wkład gospodarki morskiej i portów morskich w integrację gospodarczą kraju. Szczecin: Materiały Konferencji Naukowej “Porty 2001”.
2.Bernacki, D. (2003). Znaczenie wartości dodanej w określaniu konkurencyjności portów morskich. Szczecin: TRANSLOG.
3.Bernacki, D. (2012). Usługi wartości dodanej jako element koncepcji logistycznej portu morskiego. Logistyka, 4.
4.Cobb, C.W., Douglas, P.H. (1928). A Theory of Production. The American Economic Review, Supplement, Papers and Proceedings of the Fortieth Annual Meeting of the American Economic Association, 1 (18).
5.Lis, Ch. (2005). Wartość dodana przemysłu morskiego Polski oraz jego wpływ na rozwój gospodarczy Polski, opracowanie dla Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie. Szczecin: IADiPG, Uniwersytet Szczeciński.
6.Lis, Ch. (2010). Modelowanie predyktywne wartości dodanej brutto w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Centrum Badań Ekonomicznych w Szczecinie.
7.Smith, A. (first pub. 1776; 1904). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (5th edition). London: Methuen & Co. Ltd.
8.Solow, R.M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 1 (70).