Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Informacje o czasopiśmie

Ekonomiczne Problemy Usług (dawniej Zeszyty Naukowe US Ekonomiczne Problemy Usług) ukazują się regularnie od roku 2006.  W ramach poszczególnych numerów prezentowany jest dorobek naukowy autorów polskich i zagranicznych z zakresu szeroko rozumianej problematyki usług - najdynamiczniej rozwijającego się sektora współczesnej gospodarki.

W aspekcie przedmiotowym tematyka Czasopisma obejmuje wszystkie rodzaje usług, świadczonych zarówno przez podmioty sektora prywatnego, jak i publicznego. Spektrum zagadnień rozpatrywanych w Ekonomicznych Problemach Usług dotyczy zarówno aspektów teoretycznych, czy terminologicznych, jak i praktycznych doświadczeń (studia przypadków) w funkcjonowaniu sektora usługowego.

Wyniki badań publikowanych w ramach prezentowane są na różnych poziomach struktur, od poziomu poszczególnych przedsiębiorstw i ich grup, przez poziom lokalny i regionalny, poziom gospodarek poszczególnych krajów i ugrupowań integracyjnych, na gospodarce światowej kończąc.


ISSN 1896-382X
eISSN 2353-2866

Czasopismo indeksowane jest w bazach referencyjnych:

BazEkon
Index Copernicus
BazHum
Google Scholar


Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach otrzymało 8 punktów.
W rankingu Google Scholar Metrics Czasopismo posiada najwyższy h5-index.

Czasopismo zostało zamknięte