Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Mapa wartości gruntów – studium przypadku rynku nieruchomości w Stargardzie

Autorzy: Joanna Cymerman

Agata Firlej
Słowa kluczowe: mapa wartości gruntów nieruchomość wartość nieruchomości
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (191-202)
Klasyfikacja JEL: R30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Publikację poświęcono problematyce map wartości gruntów. Opracowania te jako powszechne i ogólnodostępne źródła informacji o wartości nieruchomości przyniosłyby szereg korzyści potencjalnym użytkownikom (podmiotom publicznym, deweloperom, inwestorom,kredytodawcom), przyczyniając się do zwiększenia przejrzystości rynku nieruchomości. W artykule przybliżono zasady i metody opracowywania map wartości gruntów. W części aplikacyjnej opracowania przedstawiono wyniki przeprowadzonych prac badawczych, które miały na celu sporządzenie mapy wartości gruntów dla wybranej miejscowości. Do analiz wybrano liczący 68,9 tys. mieszkańców Stargard zlokalizowany w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Dane pozyskano z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie. Do osiągnięcia założonego celu wykorzystano wybrane narzędzia statystyki matematycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barembruch, A. (2014). Trend i jego graficzna prezentacja w procesie szacowania wartości nieruchomości w podejściu porównawczym. Zarządzanie i Finanse, 12 (1), 5–18.
2.Bitner, A. (2007). Konstrukcja modelu regresji wielorakiej przy wycenie nieruchomości. Acta Scientiarum Polonorum, 6 (4), 59–66.
3.Bryx, M. (2006). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext.
4.Budzyński, T. (2012). Propozycje zastosowań mapy średnich cen transakcyjnych gruntów w gospodarce nieruchomościami. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20 (1), 135–144.
5.Całka, B., Bielecka, E. (2014). Mapy średnich cen transakcyjnych mieszkań: studium przypadku pierwotnego rynku nieruchomości w Siedlcach. Roczniki Geomatyki, 12 (4), 379–387.
6.Cellmer, R. (2013). Mapa wartości gruntów – charakterystyka rozwiązań w wybranych krajach. Wycena, 4 (105), 10–19.
7.Cellmer, R. (2014). Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów. Olsztyn: Wyd. UW-M.
8.Cellmer, R., Bełej, M., Źróbek, S. (2014). Urban Land Value Maps – a Methodological Approach. Geodetskivestnik, 58, 535–551.
9.Firlej, A. (2016). Mapa wartości gruntów jako narzędzie wspomagające gospodarowanie nieruchomościami, praca inżynierska napisana pod kierunkiem dr J. Cymerman, Politechnika Koszalińska.
10.Gall, J., Future of Value Maps in European Context, XXIII FIG Congres Munich, Niemcy 8–13.08.2006 r. Pobrane z: https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2006/papers/ts17/ts17_02_gall_0767.pdf (5.02.2016).
11.Hopfer, A. (red.). (1997). Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 1. Warszawa: Twigger.
12.International Valuation Standards 2017, Pre-publication Draft, International Valuation Standards Council, London. Pobrane z: https://www.ivsc.org/standards/international--valuation-standards/consultation/IVS-review#tab-documents (22.12.2016).
13.Kokesz, Z. (2010). Sporządzanie map izoliniowych procedury krigingu zwyczajnego – korzyści i ograniczenia. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 79, 363–382.
14.Kucharska-Stasiak, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: PWN.
15.Land Values, Land Value Maps, and Economic Condition Factors. Certification Renewal Program 30.09.2011. Pobrane z: https://www.michigan.gov/documents/treasury/LandValues_27172 4_ 7.pdf (22.12.2016).
16.Prus, B. (2010). Mapy wartości gruntów jako czynnik wspomagający gospodarowanie terenami w gminie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 12, 169–177.
17.Rozporządzenia Rady Ministrów z 3.10.2011 w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. Dz.U. nr 222, poz. 1328.
18.The Dictionary of Real EstateApprasial (2015). Chicago: Appraisal Institute.
19.The Student Handbook to The Appraisal of Real Estate (2014). Chicago: Appraisal Institute.
20.Wolanin, M. (2014). Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami. Warszawa: C.H. Beck.
21.Źróbek, S., Cellmer, R., Kuryj, J., Janowski, A., Mapy przeciętnych wartości gruntów – narzędzie pomocnicze w powszechnej taksacji nieruchomości. Pobrane z: http://www.i--net.pl/publikacje/cellmer-janowski-kuryj-zrobek-2004.pdf (24.06.2016).
22.Źróbek, S., Cellmer, R., Kuryj, J., Metodyka sporządzania map wartości gruntów na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami. Pobrane z: https://www.academia.edu/12157713/METODYKA_SPORZ% C4%84DZANIA_MAP_WARTO%C5%9ACI_GRUNT%C3%93W_NA_POTRZEBY_WYCENY_I_GOSPODAROANIA_NIERUCHOMO%C5%9ACIAMI (10.12.2015).
23.Źróbek, S., Gajderowicz, I., Cellmer, R., Kuryj, J. (2004). Opracowanie metod sporządzanie map wartości gruntu w technologii geoinformacyjnej na potrzeby gospodarki nieruchomościami. Przegląd Geodezyjny, 10.