Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 180 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The Angiotensin Converting Enzyme Gene I/D Polymorphism in Polish Rowers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Przejdź
2. Genetic research in modern sport
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Przejdź
3. Samorząd lokalny i bank partnerami współpracy w rozwoju lokalnym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Przejdź
4. Modelowanie zachowania agentów w wieloagentowych systemach symulacyjnych stosowanych w zarządzaniu
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
5. Kariera polityczna w kontekście różnych kryteriów przywództwa we władzach miejskich
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Przejdź
6. Białe kłamstwo w praktyce medycznej z perspektywy wybranych teorii etycznych
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
7. Użytkownik social media i wzory jego zachowań konsumenckich na rynku turystyki muzealnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
8. Korzyści i bariery współpracy podmiotów lokalnych na przykładzie banków i samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
9. Orientacja międzynarodowa przedsiębiorstwa w kontekście strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstw sektora żywnościowego z Wielkopolski
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
10. Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
11. RAPORTOWANIE POZAFINANSOWE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY KLIMATU W FIRMACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LOGISTYCZNE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
12. UELASTYCZNIANIE CZASU PRACY A GOSPODAROWANIE POTENCJAŁEM PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
13. Kluczowe czynniki w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przez MSP z Wielkopolski. Wybrane wyniki badań empirycznych
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Przejdź
14. Long-distance Running and its Effects on Cardiorespiratory Adaptation and Physiological Strain in Marathon Runners
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
15. Leasing jako źródło finansowania rozwoju mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
16. NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W HANDLU DETALICZNYM ŻYWNOŚCIĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
17. Orientacja na klienta w wymaganiach normy ISO 9001:2015
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
18. TRUDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH W ZASPOKAJANIU POTRZEB I ZMIANA STRATEGII RADZENIA SOBIE Z NIMI NA PRZESTRZENI LAT
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
19. Zmiany zachowań turystycznych Polaków w zakresie wyjazdów krajowych i zagranicznych – wybrane aspekty
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
20. Aktivitätsmodelle der deutschen Frauenbewegung um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in gesellschaftlicher und publizistischer Tätigkeit von Paulina Kuczalska-Reinschmit
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
21. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU JAKO ANTIDOTUM NA CZAS WOLNY POLSKICH SENIORÓW (NA PRZYKŁADZIE UTW W NOWYM SĄCZU)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
22. KONSUMENT NA RYNKU TURYSTYCZNYM XXI WIEKU - WYBRANE ASPEKTY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
23. Naukowiec na kwerendzie. Listy Ludwika Krzywickiego z Londynu do żony
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
24. Kazimierz Rzepecki – idealista i mąż nieidealny Izabeli Moszczeńskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
25. Warszawa jako obszar recepcji turystyki Jidysz-kulturowej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
26. Czy Creating Shared Value może zastąpić społeczną odpowiedzialność biznesu? Wprowadzenie do tematyki i porównanie
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
27. Publiczna oferta akcji – perspektywa ładu korporacyjnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
28. Mapa wartości gruntów – studium przypadku rynku nieruchomości w Stargardzie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
29. Aspekt agroturystyki w rozwoju lokalnym
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
30. Problemy ekologiczne polskiego sektora rolno-spożywczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
31. Effect of Long-Term Green Tea Extract Supplementation on Peripheral Blood Leukocytes in CrossFit-Trained and Untrained Men
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
32. Edukacja finansowa w Polsce na tle rozwiązań irlandzkich, szwajcarskich i amerykańskich
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
33. Ocena kondycji ekonomicznej i płynności finansowej przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym w świetle Prawa Upadłościowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
34. Bonuses to Board Members of State-owned Companies
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
35. Promocja szlaków kulinarnych w Polsce w świetle badań ankietowych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
36. Polityka turystyczna województwa lubelskiego realizowana przez Urząd Marszałkowski
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
37. Korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania wirtualnych zespołów projektowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
38. Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
39. Metody oceny jakości i analiz zebranych danych w procesie obsługi klienta na przykładzie wybranych organizacji komunikacji miejskiej - wyniki badań 2016 r.
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
40. Business intelligence w zarządzaniu procesowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
41. Jakość zasobów ludzkich a wybrane aspekty standaryzacji i certyfikacji w HR
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
42. Standaryzacja i efektywność procesów personalnych (na przykładzie diagnozy treści pracy metodą TBS-K)
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
43. Zastosowanie narzędzi lean w administracji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
44. Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych poprzez system certyfikacji dobrowolnej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
45. Zarządzanie procesami logistycznymi z wykorzystaniem koncepcji lean na przykładzie C-L Sp. z o.o.
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
46. Strona tytułowa
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
47. Spis treści
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
48. Strona redakcyjna
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
49. Rural Metropolitan Areas as Sites for Recreational Activity of Their Inhabitants an Example of Poznan Agglomeration
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Przejdź
50. INFORMACJONIZM
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
51. BIPOLARNOŚĆ PRAW AUTORSKICH A RELACJE W SPOŁECZEŃSTWIE ONLINE
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
52. SIECIOWOŚĆ JAKO CECHA NOWEJ GOSPODARKI
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
53. INSPIROWANA I SPONTANICZNA EDUKACJA KONEKTYWNA W INTERNETOWYM ŚRODOWISKU UCZENIA SIĘ
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
54. Rezerwy na świadczenia pracownicze w spółkach górniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
55. Alkohole jako przedmiot inwestycji alternatywnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
56. Wykorzystanie normy ISO 10015 w doskonaleniu kompetencji personelu w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
57. Kierunki zmian struktury obrotów na rynku giełdowym w Warszawie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
58. Cardiac Rehabilitation in Heart Failure. Part I, Mechanism
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Przejdź
59. Lvovské emancipantky ve srovnání s českým ženským hnutím na sklonku 19. století. Na příkladu časopisu „Ster“ („Kormidlo“), za redakce Pauliny Kuczalské-Reinschmit (1895–1897)
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
60. Ludwik Krzywicki i kobiety
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
61. W poszukiwaniu typologii innowacji społecznie odpowiedzialnych: mapowanie pola badawczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
62. Prawne aspekty działania organizacji pozarządowych. problem eliminacji barier prawnych oraz organizacyjnych współpracy w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
63. Polish Suffragettes and the European Women’s Movement at the Turn of the 19th and 20th Centuries: Paulina Kuczalska-Reinschmit’s Social Activism and Journalism
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
64. PREFERENCJE POLSKICH KONSUMENTÓW DOTYCZĄCE ZAKUPÓW INTERNETOWYCH ODZIEŻY
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
65. Audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
66. Analiza i ocena wpływu wzrostu kwoty wolnej od podatku na kondycję finansową organizacji ze statusem pożytku publicznego
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
67. Mentoring z perspektywy rozwoju kompetencji twórczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
68. Wizerunek miasta w ocenie mieszkańców i jego determinanty
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
69. Advergaming jako innowacyjna forma reklamowa
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
70. Jak wycisnąć kapitał ludzki z człowieka
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
71. Authority–citizen relation in the aspect of the development of e-administration
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
72. A meta-analysis of genetic and environmental factors impacting on obesity
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Przejdź
73. EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO SKUTECZNY INSTRUMENT REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
74. Prevalence, attitudes and motivations concerning dietary supplements in sport intake among medical students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Przejdź
75. ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA JAKO CZYNNIK POPRAWY DOSTĘPNOŚCI W REGIONIE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
76. Recent developments on the extreme right scene in Germany and the concept of waves of political extremism
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
77. Factors determining the efficiency and effectiveness of public e-administration
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
78. Citizens’ readiness to use e-administration in communes of West-Pomeranian voivodeship
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
79. Sustainable tourism in the activities of city authorities. Poland – case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
80. Inkunabuły dawnej biblioteki gimnazjalnej w Szczecinie − próba odtworzenia zasobu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Przejdź
81. Collective or individual biography? A communist in “Regained Lands” just after the WW2
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Przejdź
82. Jan Buk and the Western and Northern Polish Lands. Contribution to the Development of Sorbian-Polish Contacts
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Przejdź
83. Marian Jurczyk in the so-called “trial of eleven” (1981–1984)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Przejdź
84. Greek Catholic Church and its Clergy in the Western and Northern Territories of Poland Between 1947 and 1957 – аn Outline of a Collective Portrait
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Przejdź
85. Jan Lembas (1914–2000). Chairman of the Presidium of the Voivodship National Council in Zielona Góra (1956–1973) and the Voivode of Zielona Góra (1973–1980)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Przejdź
86. Winnie-the-Pooh jako obcy polskiej literatury
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
87. Piotr Zaremba (1910–1993). Biography to be unveiled
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Przejdź
88. Subjective and objective assessments of physical activity in professional active women aged 50 to 64 years
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
89. Spis treści
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Przejdź
90. EKONOMIA SPOŁECZNA I SHARING ECONOMY W KSZTAŁTOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Przejdź
91. Biblijna teologia góry jako miejsca spotkania z Bogiem
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
92. Przemoc domowa wobec dzieci i młodzieży szkolnej na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
93. Jak niemiecki Marienkirche stał się polską Katedrą Wniebowzięcia NMP w świetle akt z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
94. Kontakty Niemców, Kaszubów i Krajniaków z województwa koszalińskiego z Republiką Federalną Niemiec w latach 1958-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
95. Kto spalił Słupsk w marcu 1945 roku? Przypadek pomorskiego miasta zajmowanego przez Armię Czerwoną
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
96. Ograniczenia w fotografowaniu w strefie nadgranicznej Środkowego Nadodrza w latach 1945-1956
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
97. Procesy o czary na pograniczu północno-zachodniej Wielkopolski i Nowej Marchii w czasach wczesnonowożytnych
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
98. Reintegracja społeczno-zawodowa z perspektywy podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
99. Relacje podróżnicze z końca XVI i XVII wieku jako pierwsze opisy architektury i sztuki Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
100. Komunikacja jako narzędzie kształtowania relacji z dostawcami w systemie zarządzania środowiskowego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
Strona