Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
Polityka turystyczna województwa lubelskiego realizowana przez Urząd Marszałkowski

Autorzy: Agata Kobyłka
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Anna Mazurek-Kusiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Słowa kluczowe: polityka turystyczna województwo lubelskie region rozwój
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (101-113)
Klasyfikacja JEL: M48 H76 H79
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania była charakterystyka polityki turystycznej województwa lubelskiego, którą realizuje Urząd Marszałkowski. W pracy zastosowano metodę analizy źródeł wtórnych (desk research) oraz metodę monograficzną. Województwo lubelskie ma kilka strategii, w których jednym z istotnych elementów jest sektor turystyki. W niedługim czasie zostanie również wydany poświęcony wyłącznie turystyce „Program rozwoju turystyki w województwie lubelskim do 2020 roku z perspektywą do 2030 r.” Departamenty w Urzędzie Marszałkowskim od kilku lat dbają o kształtowanie pozytywnego wizerunku i promocję regionu na rynku polskim i międzynarodowym, a tym samym zachęcenie turystów do jego odwiedzania. W strategiach pojawia się dużo zadań związanych ze zwiększaniem atrakcyjności turystycznej badanego regionu, modernizacją zagospodarowania turystycznego i dbałością o środowisko, walory przyrodnicze i antropogeniczne. Część działań zwiększających konkurencyjność województwa będzie można poczynić dzięki dostępnym dla województwa nowym programom unijnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak, W. (2009). Współczesne koncepcje i wybrane modele polityki turystycznej. Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, 50, 44.
2.Filipiak, B., Kogut, M., Szewczuk, A., Zioła, M. (2005). Rozwój lokalny i regionalny. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
3.Gilowska, Z., Gorzalak, G., Jałowiecki, B., Sobczak, K. (1998). Kierunki polityki regionalnej Polski. Studia regionalne i lokalne, 24 (57), 48–54.
4.Gorzelak, G. (1998). Podstawowe pojęcia polityki regionalnej. W: Podstawy polityki regionalnej. Reforma administracji publicznej – materiały szkoleniowe – zeszyt 21 (s. 15, 20). Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
5.Grewiński, M. (red.). (2006). Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – od teorii do praktyki. Warszawa: Elipsa.
6.Huczek, A. (2010). Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 16, 376.
7.Jeżewski, J. (2002). Podstawy prawne planowania rozwoju regionalnego. W: A. Błaś (red.), Studia nad samorządem terytorialnym. Kolonia Limited.
8.Kosidowski, W., Potoczek, A. (2001). Strategia rozwoju jako instrument podnoszenia konkurencyjnosci lokalnych jednostek terytorialnych. W: W. Kosidowski (red.), Strategia i polityka rozwoju lokalnego: na przykładzie Polski północno-wschodniej. Olecko: Wszechnica Mazurska.
9.Milewski, D. (2006). Strategia rozwoju turystyki jako instrument lokalnej i regionalnej polityki turystycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 439, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 6, 199.
10.Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. (2004). Uzasadnienie do stanowiska Polski w sprawie polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007–2013. W: T. Grosse, Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej (s. 53). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
11.Naruszewicz, S. (red.). (2005). Fundusze strukturalne w polityce regionalnej. Białystok: Politechnika Białostocka.
12.Niklewicz, K. (2014). Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny. Warszawa: Instytut Obywatelski.
13.Panasiuk, A. (2009). Polityka turystyczna. W: B. Meyer, D. Milewski (red.), Strategie rozwoju turystyki w regionie (s. 41). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Panasiuk, A. (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego do 2020 roku. (2014). Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
16.Rochmińska, A., Stasiak, A. (2011). Strategie rozwoju turystyki w Polsce. Województwa i miasta do 200 tys. mieszkańców. W: A. Mularczyk (red.), Dodatek do Wiadomości turystycznych (s. 4–22).
17.Sekuła, A. (2008). Polityka regionalna województwa pomorskiego w latach 2007–2013 (na podstawie regionalnego programu operacyjnego). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, 489, 357.
18.Sługocki, W. (2004). Instrumenty kreowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce. W: A. Cieśliński, W. Sługocki (red.), System nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym w realiach funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej (s. 21). Zielona Góra–Łagów: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze.
19.Sokołowicz, M. (2008). W kierunku nowej polityki regionalnej? Rozważania nad przyszłym kształtem polityki regionalnej w Polsce. W: Polityka spójności – ocena i wyzwania. Materiały z konferencji (s. 7–22). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
20.Stasiak, A., Rochmińska, A. (2011). Regionalne strategie rozwoju turystyki w Polsce – stan w 2010 roku. W: B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Warsztaty z geografii turyzmu. Turystyka polska w latach 1989–2009 (s. 39). Łódz: Uniwersytet Łódzki.
21.Stec, M. (1998). Ustrój terytorialnej administracji publicznej w Polsce. W: Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce. Reforma administracji publicznej – materiały szkoleniowe – zeszyt 2 (s. 11). Warszawa: Kancelaria Prezesa.
22.Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą do 2030 roku) (2013). Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
23.Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
24.Waldziński, D. (2005). Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
25.Wysocka, E., Koziński, J. (2000). Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa. Warszawa: Difin.
26.Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30.10.2015 r. – Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego (2015). Lublin: Zarząd Województwa Lubelskiego.
27.Załącznik do uchwały nr CXLII/2922/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24.11.2016 r. – Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
28.Załącznik do uchwały nr CXVI/2436/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19.07.2016 r.
29.Załącznik do uchwały nr CXVIII/2256/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26.06.2012 r. – Strategia samorządu województwa lubelskiego dla podległych podmiotów leczniczych na lata 2012–2016 (2012). Lublin.
30.Załącznik do uchwały nr XLIV/673/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30.04.2014 r. – Strategia współpracy transgranicznej województwa lubelskiego, obwodu lwowskiego, obwodu wołyńskiego i obwodu brzeskiego na lata 2014–2020 (2014). Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
31.http://ttg.com.pl/program-rozwoju-turystyki-w-wojewodztwie-lubelskim/ http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow/ http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1150 http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=2130 http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=303 http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=441 http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=951 https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=564