Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Bonuses to Board Members of State-owned Companies
(Premiowanie członków zarządu w spółkach Skarbu Państwa)

Autorzy: Agata Sierpińska-Sawicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: cele zarządcze mierniki realizacji celów premie
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (381-390)
Klasyfikacja JEL: J32 J33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel: Artykuł prezentuje systemy premiowania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa i ich zastosowanie w spółkach. Metodologia badań: Badania przeprowadzone zostały w dwóch dużych grupach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa. Objęły one łącznie 25 spółek, w tym dwie duże spółki matki z branży surowcowej oraz 23 spółki zależne. Analizie poddane zostały uchwały Rad Nadzorczych spółek, dotyczące oceny stopnia realizacji celów i sposobie powiązania premii z osiągniętymi wynikami. Wyniki: Badania pokazują, iż przyjęte do premiowania cele nie są w pełni dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności i aktualnej sytuacji rynkowej spółek. W większości są to cele krótkoterminowe, a przyjęte dla poszczególnych mierników wagi, nie odzwierciedlają kompetencji poszczególnych członków zarządu. Oryginalność/wartość: Ze względu na krótki okres obowiązywania rozwiązań prawnych i poufność danych w literaturze brak jest badań dotyczących premiowania członków zarządu spółek Skarbu Państwa. Wyniki badań pozwolą na poprawę systemów premiowania członków zarządu i zwiększenie ich skuteczności w osiąganiu celów spółek zawartych w ich strategiach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowska, S. (2012). Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Kawka, T. (2012). Wynagrodzenia pracowników. In: T. Listwan (ed.), Zarządzanie kadrami. Warszawa: C.H. Beck.
3.Kopertyńska, M. (2000). Systematyka płac przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania, 134 (846), 234.
4.Masiukiewicz, P. (2010). Systemy motywacji top-menedżerów jako akcelerator kryzysu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 9, 53–61.
5.Meysztowicz, K., Policewicz, K., Autonowicz, M. (2016). Premie uznaniowe. Personel i Zarządzanie, 12, 46–49.
6.Szułdrzyński, K. (ed.) (2016). Analiza wynagrodzeń zarządów i rad nadzorczych 2016. Raport PwC. Retrieved from : https://www.pwc.pl/pl/pdf/analiza-wynagrodzen-zarzadow-i-rad-nadzorczych-2016.pdf (30.12.2017).
7.Sedlak, K. (2014). Total rewards – przyszłość systemów wynagradzania. Benefit, 3, 9–12.
8.Sokołowski, J., Jóźwicki, R. (2010). Wynagrodzenia naczelnej kadry kierowniczej a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 144, 467–479.
9.Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 2015, poz. 2099), (uniform text O.J. 2015 item 2099).
10.Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznawane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania, O. J. 2003, 14, 139.
11.Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.poz. 1202), (O.J. 2016, item 1202).