Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2016.25-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 25
Aktivitätsmodelle der deutschen Frauenbewegung um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in gesellschaftlicher und publizistischer Tätigkeit von Paulina Kuczalska-Reinschmit
(Modele aktywności niemieckiego ruchu kobiecego na przełomie XIX i XX wieku w działalności społecznej i publicystycznej Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit)

Autorzy: Agata Zawiszewska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: polski ruch kobiecy Paulina Kuczalska-Reinschmit (1859–1921) feministyczne czasopismo „Ster” (Lwów 1895–1897, Warszawa 1907–1914)
Rok wydania:2016
Liczba stron:20 (101-120)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 726

Abstrakt

Paulina Kuczalska-Reinschmit (1859–1921) – liderka polskiego ruchu emancypacyjnego na przełomie XIX i XX w., działająca na terenie zaboru rosyjskiego – ukształtowała swój program walki o równouprawnienie edukacyjne, zawodowe i polityczne Polek, wywodząc go ze źródeł narodowych: ideologii polskiego renesansu i szlacheckiego sarmatyzmu doby przedrozbiorowej, ale formy realizacji tego programu opracowała, korzystając z inspiracji zagranicznych, głównie niemieckich i francuskich. Inspiracje modelami aktywności niemieckiego ruchu kobiecego widać szczególnie wyraźnie w fazie krystalizacji programu emancypacyjnego Kuczalskiej-Reinschmit, przypadającej na drugą połowę lat 80. XIX i pierwszą połowę lat 90. XIX w., gdy pisała o Niemkach na łamach pierwszego polskiego tygodnika feministycznego „Świt”, następnie – tygodnika tzw. pozytywistów warszawskich, „Przeglądu Tygodniowego”, a wreszcie – własnego periodyku feministycznego „Ster”. W tworzeniu programów i form działania „Steru” i Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich Kuczalska-Reinschmit korzystała z wzorców wypracowanych głównie przez niemiecką organizację Allgemeiner Deutscher Frauenverein oraz czasopismo „Neue Bahnen” Ludwiki Otto i Augusty Schmidt.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blobaum, Robert. „‘Kwestia kobieca’ w Królestwie Polskim“. Über. v. Magdalena Gawin. In: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki..:. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), hrsg. v. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc, 37–56. Warszawa: Neriton, 2008.
2.Domarańczyk, Daria A. „‘Ster’ – pierwsze w Polsce radykalne czasopismo feministyczne przełomu XIX i XX wieku“. Acta Uviversitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1/23 (2014): 125–134.
3.Dormus, Katarzyna. „Warszawski ‘Ster’ (1907–1914) i jego program wychowawczy“. Rozprawy z Dziejów Oświaty XL (2000): 87–110.
4.Dufrat, Joanna. W kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Ligi Kobiet (1908–1918/1919). Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2001.
5.Działaczki społeczne, feministki, obywatelki…: Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), hrsg. v. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc. Warszawa: Neriton, 2008.
6.Franke, Jerzy. „‘Ster’ (1907–1914)“. In: Jerzy Franke, Wokół buntu i pokory. Warszawskie czasopisma kobiece w latach 1905–1918, 101–118. Warszawa: Inst. Informacji Naukowej i Studiów Bibliotecznych UW, 2000.
7.Franke, Jerzy. „Pod znakiem feminizmu. Ster – Nowe Słowo – Głos Kobiet“. In: Jerzy Franke, Polska prasa kobieca w latach 1820–1918. W kręgu ofiary i poświęcenia, 225–251. Warszawa: Wyd. SBP, 1999.
8.Górnicka-Boratyńska, Aneta. „‘Ster’ i ‘Nowe Słowo’ – projekt polskich sufrażystek“. In: Aneta Górnicka-Boratyńska, Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863–1939), 82–145. Izabelin: Świat Literacki, 2001.
9.Hulewicz, Jan. „Kuczalska-Reinschmit Paulina (1859–1921)“. In: Polski słownik biograficzny, hrsg. v. Franciszek Kubacz, Ignacy Piotr Legatowicz, Bd. 16, H. 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd. PAN, 1971.
10.Konopnicka, Maria. „Nieletnie“. Świt 26 (1884), Bd. I.
11.Kuczalska-Reinschmit, Paulina. „Kongresy kobiece w Paryżu“. Dodatek miesięczny do Przeglądu Tygodniowego 1889, I. Halbjahresschrift: 338–364.
12.Kuczalska-Reinschmit, Paulina. „Kwestia pracy kobiet po fabrykach w Niemczech“. Świt 5 (1885), Bd. III.
13.Kuczalska-Reinschmit, Paulina. „Międzynarodowy kongres dla prac i usiłowań kobiecych w Berlinie“. Ster 21–24 (1896).
14.Kuczalska-Reinschmit, Paulina. Nasze drogi i cele. Szkic do programu działalności kobiecej. Lwów 1897.
15.Kuczalska-Reinschmit, Paulina. „Sprawa głosowania kobiet w Szwajcarii“. Świt 17 (1885), Bd. II.
16.Kuczalska-Reinschmit, Paulina. „Stowarzyszenia kobiece w Niemczech“. Świt 11–12 (1885), Bd. II.
17.„Międzynarodowy zjazd kobiecy w Berlinie“. Ster 12 (1896).
18.M. Z. „Kongresy kobiece. II. Międzynarodowy kongres dla prac i usiłowań kobiecych w Berlinie“. Ster 20 (1896).
19.Pachucka, Romana. Pamiętniki z lat 1886-1914, eingeleitet und kommentiert v. Jan Hulewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958.
20.Pawłowska, Anna. „Kwestie etyczno-obyczajowe w prasie kobiecej przełomu XIX i XX wieku (na łamach ‘Steru’ i ‘Nowego Słowa’)“. Studia Historyczne 4 (1987): 571–588.
21.Sierakowska, Katarzyna. „Aspiracje polityczne Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich“. In: Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i na początku XX wieku, hrsg. v. Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, 245–253. Warszawa: Wyd. Sejmowe, 1994.
22.Sikorska-Kulesza, Jolanta. „Trójzaborowe zjazdy kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku“. In: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki…: Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), hrsg. v. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc, 81–95. Warszawa: Neriton, 2008.
23.Szwarc, Andrzej. „Kontrolować czy likwidować? Policja carska wobec Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich (1913–1914)“. In: Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX, hrsg. v. Maria Nietyksza, 141–145. Warszawa: DiG, 2003.
24.Walewska, Cecylia. W walce o równe prawa. Nasze bojownice. Warszawa: Drukarnia Rotacyjna, 1930.
25.Zaleska, Zofia. „‘Ster’. Dwutygodnik dla spraw wychowania i pracy kobiet“. In: Czasopisma kobiece w Polsce. (Materiały do historii czasopism). Rok 1818–1937, 96–97. Warszawa: Wyższa Szkoła Dziennikarska, 1938.
26.Zaleska, Zofia. „‘Ster’. Organ równouprawnienia kobiet“. In: Czasopisma kobiece w Polsce (Materiały do historii czasopism). Rok 1818-1937, 111–112. Warszawa: Wyższa Szkoła Dziennikarska, 1938.
27.Żarnowska, Anna. „Ruch emancypacyjny i stowarzyszenia kobiece na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości“. In: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki…: Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), hrsg. v. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc, 13–28. Warszawa: Neriton, 2008.
28.Żarnowska, Anna, Andrzej Szwarc. Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. Bd. 1. Warszawa: Instytut Historyczny UW, 1990.
29.Żarnowska, Anna, Andrzej Szwarc. Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Bd. 2.Warszawa: Instytut Historyczny UW, 1992.
30.Żarnowska, Anna, Andrzej Szwarc. Kobieta i świat polityki. Bd. 3. Warszawa: Instytut Historyczny UW, 1994–1996.
31.Żarnowska, Anna, Andrzej Szwarc. Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim. Bd. 4. Warszawa: Instytut Historyczny UW, 1996.
32.Żarnowska, Anna, Andrzej Szwarc. Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX. Bd. 5. Warszawa: Instytut Historyczny UW, 1997.
33.Żarnowska, Anna, Andrzej Szwarc. Kobieta i praca. Wiek XIX i XX. Bd. 6. Warszawa: Instytut Historyczny UW, 2000.
34.Żarnowska, Anna, Andrzej Szwarc. Kobieta i kultura czasu wolnego. Bd. 7. Warszawa: Instytut Historyczny UW, 2001.
35.Żarnowska, Anna, Andrzej Szwarc. Kobieta i małżeństwo. Bd. 8. Warszawa: Instytut Historyczny UW, 2004.
36.Żarnowska, Anna, Andrzej Szwarc. Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. Bd. 9. Warszawa: Instytut Historyczny UW, 2006.