Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów naukowych zgłoszonych do publikacji w „Colloquia Germanica Stetinensia”

 1. Redakcja czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych tekstów z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Artykuły, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji, są odrzucane.
 2. Zakwalifikowane artykuły naukowe przekazywane są do dwóch niezależnych Recenzentek/Recenzentów, którzy pochodzą z innej placówki naukowej niż Autorka/Autor artykułu. Recenzentki/Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w szczególności:
  • bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne)
  • relacji podległości zawodowej
  • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 3. Artykuły naukowe recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process).
 4. Aktualna lista Recenzentek/Recenzentów publikowana jest w każdym numerze oraz na stronie czasopisma, jednakże nazwiska Recenzentek/Recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
 5. Zasady oceny artykułów i formularz recenzencki podane są do publicznej wiadomości na stronie czasopisma.
 6. Recenzje mają formę pisemną i stanowią podstawę do przyjęcia artykułu do druku bądź jego odrzucenia. W kwestiach spornych ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmują redaktorzy wraz z Radą Naukową CGS.
 7. Po otrzymaniu recenzji Autorki/Autorzy artykułów zobowiązani są do dokonania korekty artykułu z uwzględnieniem ewentualnych uwag Recenzentki/Recenzenta.
 8. Przed opublikowaniem artykułu podlega jeszcze weryfikacji przez lektora językowego oraz redaktora wydawniczego.
 9. Autor winien zapoznać się z wszelkimi uwagami i propozycją korekty językowej i uwzględnić je w swoim artykule lub ewentualnie pisemnie oświadczyć, dlaczego niektórych uwag nie uznaje. Przed przyjęciem artykułu do druku Autorki/Autorzy są zobowiązani do wypełnienia i podpisania oświadczenia „Ghostwriting“, dostępnego na stronach Internetowych czasopisma „Colloquia Germanica Stetinensia” w zakładce „Dla autorów”, i przesłania go do redakcji. W oświadczeniu tym deklarują, że a) prezentują rezultaty swojej własnej naukowej pracy; b) złożony do druku artykuł jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw podmiotów trzecich (osób fizycznych i prawnych), nie został także – niezależnie od charakteru wydawnictwa – wcześniej opublikowany w innych miejscach; c) autor uwzględnił w artykule uwagi recenzentów, a jeśli z niektórymi z nich się nie zgadza, powinien uzasadnić swoją decyzję, która podlega ostatecznej weryfikacji przez redakcję.
 10. Po składzie wydawniczym i tuż przed publikacją artykułu autor ma jeszcze możliwość dokonania stosownej korekty na tzw. „szczotce”. Jeżeli autor odkryje błędy lub niedokładności w swoim artykule, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienie redakcji. Jeżeli autor bez odpowiedniego uzasadnienia nie uwzględni proponowanych korekt, jego artykuł może zostać ostatecznie odrzucony.

Zasady obowiązujące Recenzentów

Udział w decyzjach redakcyjnych: Ocena niezależnych recenzentów pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu, ale powinna także pomóc autorom w ulepszeniu ich manuskryptu. Jeżeli recenzent ma uwagi krytyczne do ocenianego manuskryptu, powinien ocenić, czy artykuł mimo tych uwag nadaje się do druku, a jeżeli tak, to także sformułować uwagi, w jaki sposób artykuł należałoby poprawić i/lub uzupełnić. Może wówczas domagać się ponownego wglądu w poprawiony już manuskrypt lub – w przypadku uwag o mniejszym znaczeniu merytorycznym – pozostawić ocenę redakcji.

Merytoryczność i terminowość: Recenzent poproszony o ocenę przesłanego mu anonimowego manuskryptu, który czuje się niewykwalifikowany do oceny merytorycznej przedłożonego manuskryptu lub wie, że jego terminowa ocena będzie niemożliwa, powinien powiadomić redaktora o tych faktach i ewentualnie zrezygnować z przyjęcia tekstu do oceny.

Poufność: Cały manuskrypt, który recenzent otrzymuje do oceny, musi być traktowany jako dokument poufny i nie może służyć osobistej korzyści. Nie wolno go pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez redakcję.

Identyfikacja źródeł: Recenzenci powinni zidentyfikować odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały wymienione przez autorów. Wszelkie znaczące podobieństwa lub nakładki między rozpatrywanym manuskryptem a jakimkolwiek innym opublikowanym dokumentem należy zgłaszać redakcji.

Standardy obiektywizmu: Ocena powinna być możliwie obiektywna i jasno wyrażona za pomocą odpowiednich argumentów. Artykuły naukowe recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process). Zasadniczo recenzenci i autorzy muszą pochodzić z różnych ośrodków naukowych, jeżeli jednak recenzent mimo to zna tożsamość autora i uważa, że występuje konflikt interesów, winien poinformować o tym fakcie redakcję. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w szczególności:

 • bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne)
 • relacji podległości zawodowej
 • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

W tym celu recenzenci proszeni są o wypełnienie i podpisanie Deklaracji Recenzenta, zamieszczonej na stronie internetowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA w zakładce „Procedura recenzowania”.

Przejrzystość procedury recenzowania: Aktualna lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze oraz na stronie czasopisma, jednakże nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Zasady oceny artykułów i formularz recenzencki podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA w zakładce „Procedura recenzowania”. Recenzje mają formę pisemną i stanowią podstawę do przyjęcia artykułu do druku bądź jego odrzucenia. W kwestiach spornych ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmują redaktorzy wraz z właściwymi członkami Rady Naukowej CGS.

 

Formularze i deklaracje

Recenzenci

Recenzenci w roku 2023

 • prof. dr hab. Paweł Bąk (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. prof. KUL Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr hab. prof. UJ Andrzej Feret (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. Dr. Vesna Kondric Horvat (Univerza v Mariboru)
 • dr hab. prof. UWr Dariusz Komorowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. prof. UJD Joanna Ławnikowska-Koper (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • dr hab. prof. US Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. Dr. Wolfgang Mieder (University of Vermont in Burlington, Vermont/ USA)
 • Prof. Dr. Dominik Müller (Université de Genève, Département de langue et de littérature allemandes)
 • dr hab. Renata Nadobnik (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
 • dr. hab. prof. UŚ Robert Rduch (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. prof. UAM Aldona Sopata (UAM, Poznań)
 • dr hab. prof. US Piotr Sulikowski (Uniwersytet Szczeciński)

Recenzenci w roku 2022

 • prof. dr hab. Paweł Bąk (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. prof. KUL Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr hab. prof. UJ Andrzej Feret (Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr. habil. Ján Jambor (Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied Bratislava, v. v. i., Prešovská univerzita v Prešove)
 • dr hab. Anna Majkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • dr hab. prof. US Krzysztof Nerlicki (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. UAM Aldona Sopata (UAM, Poznań)
 • dr hab. prof. US Piotr Sulikowski (Uniwersytet Szczeciński)

Recenzenci w roku 2021

 • dr hab. prof. UWr Edyta Błachut (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Dr. Thorsten Carstensen (Indiana University – Purdue University Indianapolis)
 • Aa. Prof. Dr. Anna Fattori (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
 • dr hab. prof. UJ, Andrzej Feret (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • dr hab. prof. UWr Dariusz Komorowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • dr hab. prof. US Krzysztof Nerlicki (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Aldona Sopata (UAM, Poznań)

Recenzenci w roku 2020

 • prof. dr hab. Paweł Bąk (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. prof. UWr Edyta Błachut (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. prof. US Barbara Komenda-Earle (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. UWr Dariusz Komorowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. prof. US Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. Dr. Harro Müller-Michaels (Ruhr-Universität Bochum)
 • dr hab. prof. UŚ Robert Rduch (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. prof. KUL Anna Rutka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • prof. dr hab. Aldona Sopata (UAM, Poznań)
 • dr hab. prof. UMK Tomasz Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Recenzenci w roku 2019

 • dr hab. Edyta Błachut (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Dr. Gisbert Fanselow (Universität Potsdam)
 • prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Paweł Mecner, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. Dr. Harro Müller-Michaels (Ruhr-Universität Bochum)
 • Univ.-Prof. Dr. Simon Neuberg (Universität Trier)
 • dr hab. prof. KUL Anna Rutka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • prof. dr hab. Aldona Sopata (UAM, Poznań)
 • dr hab. Barbara Rodziewicz prof.US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Tomasz Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • dr hab. Maria Wojtczak prof. UAM (UAM, Poznań)

Recenzenci w roku 2018

 • prof. dr hab. Paweł Bąk (Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Edyta Błachut (Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Anna Górajek (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Paweł Mecner (Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Aldona Sopata (Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Maria Wojtczak prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Recenzenci w roku 2017

 • dr hab. Anna Dargiewicz prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
 • dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. dr Klaus Hammer (Politechnika Koszalińska)
 • dr hab. Artur Dariusz Kubacki prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • dr hab. Krystyna Mihułka prof. URZ (Uniwersytet Rzeszowski)
 • prof. dr hab. Olga Molchanova (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Hanna Pułaczewska prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Robert Rduch (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • prof. zw. dr hab. Marian Szczodrowski (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Janusz Taborek prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • dr hab. Maria Wojtczak prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Recenzenci w roku 2016

 • dr hab. Paweł Bąk prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. dr Klaus Hammer (Politechnika Koszalińska)
 • dr hab. Dariusz Komorowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Elizaveta Kotorova (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. Dr. Karl Heinz Ramers (Universität Rostock)
 • prof. dr hab. Roman Sadziński (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Dr. Jürgen Schiewe (Universität Greifswald)
 • dr hab. Joanna Szczęk (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Tomasz Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • dr hab. Maria Wojtczak prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Prof. Dr. Hans Dieter Zimmermann (Technische Universität Berlin)

Recenzenci w roku 2015

 • prof. dr hab. Roman Dziergwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Prof. Dr. Carsten Gansel (Justus-Liebig-Universität Gießen)
 • prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Krzysztof Nerlicki prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. Dr. Karl Heinz Ramers (Universität Rostock)
 • prof. dr hab. Roman Sadziński (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Piotr Sulikowski prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Tomasz Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Recenzenci w roku 2014

 • Ao. Prof. Anna Fattori (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
 • dr hab. Joanna Golonka prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Ao. Univ.-Prof. Dr. phil. Günther Höfler (Karl-Franzens-Universität Graz)
 • prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Krzysztof Nerlicki prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. Dr. Malcolm Pender (University of Strathclyde, Glasgow)
 • Prof. Dr. Karl Heinz Ramers (Universität Rostock)
 • prof. dr hab. Roman Sadziński (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Piotr Sulikowski prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Tomasz Waszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • dr hab. Maria Wojtczak prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Prof. Dr. Hans Dieter Zimmermann (Technische Universität Berlin)

Recenzenci w roku 2013

 • dr hab. Joanna Golonka prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Ewelina Kamińska prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. Dr. Malcolm Pender (University of Strathclyde, Glasgow)
 • Prof. Dr. Karl Heinz Ramers (Universität Rostock)
 • dr hab. Anna Rutka prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr hab. Monika Szczepaniak prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
 • dr hab. Maria Wojtczak prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Prof. Dr. Erika Worbs (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)