Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Redakcja

Literaturoznawstwo

dr hab. Dorota Sośnicka prof. US 

Website: https://lit.usz.edu.pl/instytut/pracownicy/dorota-sosnicka/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5013-5515

E-Mail: dorota.sosnicka@usz.edu.pl

Dorota Sośnicka, dr hab., prof. US, germanistka i literaturoznawczyni w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka filologii germańskiej na UAM w Poznaniu, gdzie w 1998 r. doktoryzowała się na podstawie pracy na temat twórczości Gerharda Meiera (Wie handgewobene Teppiche: Die Prosawerke Gerhard Meiers, Bern: Lang, 1999; wyróżnionej nagrodą indywidualną I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), habilitowała się w 2009 r. na Uniwersytecie Łódzkim, przedkładając pracę na temat eksperymentów narracyjnych we współczesnej niemieckojęzycznej prozie szwajcarskiej (Den Rhythmus der Zeit einfangen: Erzählexperimente in der Deutschschweizer Gegenwartsliteratur, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008). Stypendystka DAAD i fundacji im. Alexandra von Humboldta oraz Szwajcarskiej Fundacji Kulturalnej „Pro Helvetia” i Fundacji Kulturalnej Kantonu Turgowia, członkini polskich i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (m. in. Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Internationale Vereinigung für Germanistik, Internationale Alfred-Döblin-Gesellschaft, Gesellschaft für Erforschung der Deutschschweizer Literatur oraz Societas Humboldtiana Polonorum). Liczne publikacje na temat teorii narracji oraz współczesnej literatury niemieckojęzycznej, w tym szczególnie literatury szwajcarskiej, m. in. redakcja lub współredakcja tomów: Ein neuer Aufbruch? 1991–2011: Die Deutschschweizer Literatur nach der 700-Jahr-Feier (z M. Penderem, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2012), Fabulierwelten: Zum (Auto)Biographischen in der Literatur der deutschen Schweiz. Festschrift für Beatrice Sandberg zum 75. Geburtstag (z I. Hernández, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2017), Tabuzonen und Tabubrüche in der Deutschschweizer Literatur (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, 2020). Wybrane publikacje

 

Językoznawstwo

dr hab. Anna Pilarski prof. US

Website: https://jez.usz.edu.pl/badania-naukowe/zespoly-badawcze/lingwistyka-kognitywna-biolingwistyka/#1619119646-2-30

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5245-1044

E-Mail: anna.pilarski@usz.edu.pl

Anna Pilarski, dr hab., prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, germanistka i językoznawczyni w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Dysertacja doktorska pt. Ein generatives Modell der Kategorie „Person“. Syntaktische Varianten der Kongruenz zwischen Subjekt und finitem Verb im Polnischen und Deutschen (doktoryzowała się na Uniwersytecie Gdańskim w 2001 roku). Habilitacja na Uniwersytecie Gdańskim w 2014 roku. Stypendystka DAAD oraz w ramach Międzynarodowej współpracy naukowej Erasmus+. Główne obszary badań: gramatyka kontrastywna niemiecko-polska, składnia generatywna (Teoria Zasad i Parametrów, Program Minimalistyczny), biolingwistyka, nowe rozważania na temat gramatyki dependencyjno-walencyjnej, niemiecko-polska gramatyka komunikatywna, składnia jidysz. Liczne publikacje dotyczące wymienionych obszarów badawczych i publikacje książkowe: “Die Operation Merge im Verbalkomplex des Polnischen und des Deutschen”, Frankfurt nad Menem 2002; “Das Nullsubjekt im Polnischen. Dependenzielle Verbgrammatik und Generative Transformationsgrammatik im Modellvergleich”, Monachium 2013 (rozprawa habilitacyjna); Współautorka niemiecko-polskiej gramatyki komunikacyjnej (dpk), Hamburg, 2017; “Das Jiddische und Polnische im Sprachkontakt. Eine Untersuchung ausgewählter sprachlicher Phänomene“, Hamburg, 2019.

 

Sekretarz

dr Magdalena Zyga

Website: https://jez.usz.edu.pl/badania-naukowe/zespoly-badawcze/stylistyka-tekstow-artystycznych-i-uzytkowych/#1619161415-2-88

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8901-5580

E-Mail: magdalena.zyga@usz.edu.pl

Magdalena Zyga, dr, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Stopień doktora uzyskała w roku 2012 na podstawie pracy dotyczącej problemu tłumaczenia idiolektów w tekstach literackich, która ukazała się drukiem w roku 2013 (Idiolekte in deutschsprachigen literarischen Texten. Das Problem ihrer Übersetzung ins Polnische und Englische). Zainteresowania badawcze: przekładoznawstwo, w szczególności przekład literatury pięknej, językoznawstwo kognitywne i lingwistyczna analiza dyskursu. Najważniejsze publikacje to m.in.: Curative or beauty treatment? Language and manipulation in leaflets of medical devices, w: Text & Talk 40 (2020), 777-797; The Prologue to Narcopolis by Jeet Thayil in translation into German and Polish, w: FORUM. International Journal of Interpretation and Translation 18: 2 (2020), 231-250; Is God nothingness or blackness?: literature as a platform for integration of religious discourse(s) and the discourse of (natural) sciences, w: Tekst i Dyskurs =Text und Diskurs 11 (2018), 427-447.

 

Redaktorzy tematyczni (nr 23-27): Ewelina Kamińska-Ossowska, Ryszard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop, Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, Krzysztof Nerlicki, Anna Pilarski, Dorota Sośnicka, Piotr Sulikowski

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA REDAKCJI

Decyzje wydawnicze: Panel redakcyjny tworzy zespół składający się z jednego literaturoznawcy, jednego językoznawcy oraz sekretarza. Właściwy redaktor reprezentujący wybraną dyscyplinę (literaturoznawstwo lub językoznawstwo) podejmuje decyzję, czy nadesłany artykuł nadaje się opublikowania. Decyzja o odrzuceniu artykułu lub przyjęciu do dalszych prac redakcyjnych opiera się na jego znaczeniu, jakości i zgodności z profilem czasopisma. Ostateczna decyzja o przyjęciu artykułu uzależniona jest jednak od pozytywnych opinii od dwóch niezależnych anonimowych recenzentów, którzy nie znają nazwiska autora (double-blind review process). Redaktor stara się dobierać recenzentów w taki sposób, żeby ich profil badawczy był zgodny z tematyką poruszaną w artykule. W przypadku jednej recenzji negatywnej panel redakcyjny zasięga opinii wybranych członków Rady Naukowej czasopisma (zgodnie z dyscypliną naukową, którą reprezentują i której dotyczy artykuł) i podejmuje decyzję o przyjęciu artykułu, powołaniu dodatkowego recenzenta lub odrzuceniu artykułu oraz informuje o swej decyzji autora artykułu.

Przejrzystość procesu wydawniczego: Cały proces redakcyjny przebiega w sposób transparentny za pomocą autorskiego elektronicznego systemu wspomagania Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego. Po przesłaniu artykułu przez autora na stronie internetowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA poprzez menu „Zaproponuj artykuł” system automatycznie powiadamia o tym właściwego redaktora, a sam autor informowany jest następnie przez system o kolejnych etapach prac redakcyjnych, tzn. o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu przez redaktora, wpłynięciu recenzji, konieczności wprowadzenia poprawek po recenzji oraz po korekcie językowej, przesłaniu artykułu do druku. Artykuły w kolejnych wydaniach czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA publikowane są pierwotnie w wersji papierowej, a autor otrzymuje 1 egzemplarz autorski numeru. Następnie wszystkie artykuły z tomu publikowane są w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA i są udostępniane w bazach elektronicznych, w których indeksowane jest czasopismo.

Standardy etyczne: Panel redakcyjny monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie możliwe środki przeciwko jakimkolwiek nadużyciom związanym z publikacją.

Poufność: Panel redakcyjny musi dopilnować, aby wszystkie materiały przedłożone do czasopisma pozostały poufne podczas prac redakcyjnych. Redakcji nie wolno ujawniać żadnych informacji o przesłanym manuskrypcie żadnym osobom poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, Radą Naukową czasopisma i wydawcą. Niepublikowane materiały nie mogą być wykorzystywane przez redakcję i członków Rady Naukowej we własnych badaniach bez pisemnej zgody autorów.

Utrzymanie integralności zapisu akademickiego: Redaktorzy muszą strzec integralności opublikowanego akademickiego zapisu, wydając w razie potrzeby poprawki i odwołania w przypadku domniemanego niewłaściwego prowadzenia badań i publikacji. Plagiat i dane oszukańcze są niedopuszczalne.

Wycofanie artykułów: Redaktorzy czasopisma rozważą wycofanie publikacji, jeżeli artykuł został wcześniej opublikowany w innym miejscu bez odpowiedniej informacji na ten temat lub stanowi plagiat. Opublikowane już artykuły nie zostaną wprawdzie usunięte z wersji papierowej czasopisma ani z archiwów elektronicznych, ale ich status zostanie odpowiednio określony.

Rada Naukowa

 • Prof. Dr. Jürgen Barkhoff (Trinity College Dublin, University of Dublin)
 • Prof. Cilliers van den Berg (University of the Free State, Südafrika)
 • Dr. Thorsten Carstensen (Universiteit van Amsterdam)
 • Prof. Dr. Gisbert Fanselow (Universität Potsdam)
 • Prof. Dr. Isabel Hernández (Universidad Complutense de Madrid)
 • Dr. habil. Ján Jambor (Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied Bratislava, v. v. i., Prešovská univerzita v Prešove)
 • Prof. Dr. Vesna Kondric Horvat (Univerza v Mariboru)
 • prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. Dr. Ilse Nagelschmidt (Universität Leipzig)
 • Prof. Dr. Karl Heinz Ramers (Universität Rostock)
 • Prof. em. Peter Rusterholz (Universität Bern)
 • Prof. Dr. Jürgen Schiewe (Universität Greifswald)
 • prof. dr hab. Monika Szczepaniak (UKW Bydgoszcz)
 • Prof. Dr. Paula Wojcik (Universität Wien)
 • prof. dr hab. Monika Wolting (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. em. Hans Dieter Zimmermann (TU Berlin)

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NAUKOWEJ

Skład: Rada Naukowa czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA składa się z uznanych naukowców z różnych ośrodków naukowych z różnych państw, będących autorytetami naukowymi w ramach jednej z dwóch podstawowych dyscyplin naukowych, których dotyczą artykuły publikowane w czasopiśmie COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA, tzn. literaturoznawstwo lub językoznawstwo niemieckojęzyczne.

Funkcja: Członkowie Rady Naukowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA są organem doradczym panelu redakcyjnego w różnego rodzaju kwestiach dotyczących funkcjonowania czasopisma oraz strategii jego dalszego rozwoju, a także lepszego rozpropagowania czasopisma wśród germanistów polskich i zagranicznych. Pomagają ponadto redakcji w podejmowaniu decyzji o przyjęciu do druku lub odrzuceniu artykułów, które uzyskały wzajemnie wykluczające się recenzje. W takich sytuacjach redaktorzy zwracają się do wybranych członków Rady Naukowej zajmujących się tą samą lub zbliżoną problematyką, którą porusza artykuł, i zasięgają ich opinii.

Poufność: Członkom Rady Naukowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA nie wolno ujawniać żadnych informacji o autorach, manuskryptach i ich recenzjach żadnym osobom poza redaktorami i wydawcą. Niepublikowane materiały nie mogą być przez nich wykorzystywane we własnych badaniach bez pisemnej zgody autorów.

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego