Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Dla Autorek i Autorów

Czasopismo „Colloquia Germanica Stetinensia” publikuje artykuły naukowe w języku niemieckim na tematy germanistyczne z zakresu literaturoznawstwa (redaktor odpowiedzialna: Dorota Sośnicka) i językoznawstwa (redaktor odpowiedzialna: Anna Pilarski). Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a Autorzy zachowują pełne prawa autorskie do swoich artykułów.

Redakcja czasopisma nie pobiera żadnych opłat za opublikowanie artykułu (APC). Po opublikowaniu numeru Autorki i Autorzy otrzymują nieodpłatnie egzemplarz autorski numeru czasopisma z opublikowanym w nim swoim artykułem, równocześnie opublikowane już artykuły są nieodpłatnie ogólnie dostępne na stronie czasopisma.

 

Formy publikacji i objętość:

 • artykuły naukowe (literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka, glottodydaktyka) – 12-15 stron
 • artykuły recenzyjne – 10-12 stron 
 • sprawozdania lub omówienia książek – maks. 4 strony
 • język publikacji: niemiecki (sprawozdania ewentualnie także w języku polskim)

Przesyłanie artykułów:

 • poprzez menu "Zaproponuj artykuł"
 • artykuł jako załącznik przygotowany w programie Microsoft Office Word
 • ta sama wersja artykułu jako PDF (do ewentualnej weryfikacji w trakcie przygotowania artykułu do druku)
 • rysunki, tabele itd. umieszczone w odpowiednim miejscu bezpośrednio w tekście oraz oddzielnie jako plik źródłowy w formacie PDF (ewentualnie Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point)
 • zdjęcia umieszczone w odpowiednim miejscu bezpośrednio w tekście oraz oddzielnie jako plik źródłowy w formacie PDF (ewentualnie JPG, TIF), 300 dpii
 • uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem Autora

Zasady redagowania tekstów:

Prosimy o rezygnację z własnego formatowania tekstu i przestrzeganie zasad podanych poniżej w załącznikach RICHTLINIEN ZUR MANUSKRIPTGESTALTUNG_APA oraz CGS_Formatierungsvorlage. Od 2024 r. wszystkie artykuły przygotowywane są zgodnie z zasadami cytowania APA. Artykuły niespełniające zasad formalnych będą odrzucane przed redakcję.

Termin dostarczania artykułów: każdego roku do 31 stycznia. Numer ukaże się w tym samym roku (w listopadzie), jednak w przypadku większej liczby artykułów niektóre z nich, te nadesłane najpóźniej, mogą zostać przełożone na kolejny numer.

Zasady obowiązujące Autorki i Autorów

Oryginalność i plagiat: Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli wykorzystali pracę i/lub słowa innych, muszą być one oznaczone jako cytat lub parafraza, a źródło ich pochodzenia musi być wykazane w przypisie i w bibliografii. Plagiat i dane oszukańcze są niedopuszczalne.

Wykazywanie źródeł: Zawsze należy podawać źródła prac wykorzystanych w artykule, zarówno prac cytowanych bezpośrednio, jak i parafrazowanych. Wykorzystane źródła należy także wykazać w spisie literatury.

Publikacja wielokrotna lub równoległa: Autorzy nie powinni zasadniczo publikować tego samego manuskryptu w więcej niż jednym czasopiśmie. Przesyłanie tego samego tekstu do więcej niż jednego czasopisma stanowi nieetyczne zachowanie w zakresie publikowania i jest niedopuszczalne. W wyjątkowych przypadkach – o ile jest to uzasadnione np. dostępnością do już opublikowanego artykułu lub innym językiem, w którym został opublikowany – możliwe jest jego opublikowanie pod warunkiem uzyskania zgody od redakcji czasopisma (wydawcy), które wcześniej opublikowało ten artykuł oraz zamieszczenia na początku artykułu stosownej informacji.

Błędy w opublikowanych pracach: Przed opublikowaniem artykułu podlega on wielokrotnej weryfikacji: najpierw przez właściwego redaktora, następnie przez dwóch anonimowych recenzentów, przez lektora językowego oraz redaktora wydawniczego. Autor winien zapoznać się z wszelkimi uwagami i propozycją korekty językowej i uwzględnić je w swoim artykule. Po składzie wydawniczym i tuż przed publikacją artykułu autor ma jeszcze możliwość dokonania stosownej korekty na tzw. „szczotce”. Jeżeli autor odkryje błędy lub niedokładności w swoim artykule, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienie redakcji. Jeżeli autor bez odpowiedniego uzasadnienia nie uwzględni proponowanych korekt, jego artykuł może zostać ostatecznie odrzucony.

Przed przyjęciem artykułu do druku autorzy są zobowiązani do wypełnienia i podpisania oświadczenia „Ghostwriting“, dostępnego na stronach Internetowych czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA w zakładce „Dla autorów”, i przesłania go do redakcji. W oświadczeniu tym deklarują, że

 • prezentują rezultaty swojej własnej naukowej pracy
 • złożony do druku artykuł jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw podmiotów trzecich (osób fizycznych i prawnych), nie został także – niezależnie od charakteru wydawnictwa – wcześniej opublikowany w innych miejscach
 • autor uwzględnił w artykule uwagi recenzentów, a jeśli z niektórymi z nich się nie zgadza, powinien uzasadnić swoją decyzję, która podlega ostatecznej weryfikacji przez redakcję.