Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Etyka wydawnicza

 

Czasopismo naukowe COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA publikuje tylko prace oryginalne, będące wynikiem własnej pracy badawczej, które zasadniczo dotychczas nigdzie nie były publikowane. Jeżeli w treściach publikacji mają udział inne osoby, autorzy zobowiązani są do ujawnienia ich nazwisk wraz z podaniem właściwej afiliacji. Autorzy muszą posiadać prawo dysponowania treścią swego artykułu.

Wszystkie artykuły przesłane do publikacji w COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA są oceniane pod kątem autentyczności i kwestii etycznych. Redakcja czasopisma zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów etyki wydawniczej oraz podejmowania wszelkich działań zapobiegających nierzetelnemu postępowaniu przy publikacjach. Jeżeli redaktorzy stwierdzą nierzetelne postępowanie autora artykułu lub zostaną o nim poinformowani, zobowiązani są do jego udokumentowania i poinformowania o nim właściwych instytucji.

Działania podejmowane przy stwierdzeniu nierzetelnych zachowań przy publikacjach wg COPE

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA REDAKCJI

Decyzje wydawnicze: Panel redakcyjny tworzy zespół składający się z jednego literaturoznawcy, jednego językoznawcy oraz sekretarza. Właściwy redaktor reprezentujący wybraną dyscyplinę (literaturoznawstwo lub językoznawstwo) podejmuje decyzję, czy nadesłany artykuł nadaje się opublikowania. Decyzja o odrzuceniu artykułu lub przyjęciu do dalszych prac redakcyjnych opiera się na jego znaczeniu, jakości i zgodności z profilem czasopisma. Ostateczna decyzja o przyjęciu artykułu uzależniona jest jednak od pozytywnych opinii od dwóch niezależnych anonimowych recenzentów, którzy nie znają nazwiska autora (double-blind review process). Redaktor stara się dobierać recenzentów w taki sposób, żeby ich profil badawczy był zgodny z tematyką poruszaną w artykule. W przypadku jednej recenzji negatywnej panel redakcyjny zasięga opinii wybranych członków Rady Naukowej czasopisma (zgodnie z dyscypliną naukową, którą reprezentują i której dotyczy artykuł) i podejmuje decyzję o przyjęciu artykułu, powołaniu dodatkowego recenzenta lub odrzuceniu artykułu oraz informuje o swej decyzji autora artykułu.

Przejrzystość procesu wydawniczego: Cały proces redakcyjny przebiega w sposób transparentny za pomocą autorskiego elektronicznego systemu wspomagania Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego. Po przesłaniu artykułu przez autora na stronie internetowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA poprzez menu „Zaproponuj artykuł” system automatycznie powiadamia o tym właściwego redaktora, a sam autor informowany jest następnie przez system o kolejnych etapach prac redakcyjnych, tzn. o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu przez redaktora, wpłynięciu recenzji, konieczności wprowadzenia poprawek po recenzji oraz po korekcie językowej, przesłaniu artykułu do druku. Artykuły w kolejnych wydaniach czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA publikowane są pierwotnie w wersji papierowej, a autor otrzymuje 1 egzemplarz autorski numeru. Następnie wszystkie artykuły z tomu publikowane są w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA i są udostępniane w bazach elektronicznych, w których indeksowane jest czasopismo.

Standardy etyczne: Panel redakcyjny monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie możliwe środki przeciwko jakimkolwiek nadużyciom związanym z publikacją. Przed przyjęciem do druku wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie Colloquia Germanica Stetinensia sprawdzane są w systemie antyplagiatowym pod kątem ich oryginalności.

Poufność: Panel redakcyjny musi dopilnować, aby wszystkie materiały przedłożone do czasopisma pozostały poufne podczas prac redakcyjnych. Redakcji nie wolno ujawniać żadnych informacji o przesłanym manuskrypcie żadnym osobom poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, Radą Naukową czasopisma i wydawcą. Niepublikowane materiały nie mogą być wykorzystywane przez redakcję i członków Rady Naukowej we własnych badaniach bez pisemnej zgody autorów.

Utrzymanie integralności zapisu akademickiego: Redaktorzy muszą strzec integralności opublikowanego akademickiego zapisu, wydając w razie potrzeby poprawki i odwołania w przypadku domniemanego niewłaściwego prowadzenia badań i publikacji. Plagiat i dane oszukańcze są niedopuszczalne.

Wycofanie artykułów: Redaktorzy czasopisma rozważą wycofanie publikacji, jeżeli artykuł został wcześniej opublikowany w innym miejscu bez odpowiedniej informacji na ten temat lub stanowi plagiat. Opublikowane już artykuły nie zostaną wprawdzie usunięte z wersji papierowej czasopisma ani z archiwów elektronicznych, ale ich status zostanie odpowiednio określony.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW

Oryginalność i plagiat: Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli wykorzystali pracę i/lub słowa innych, muszą być one oznaczone jako cytat lub parafraza, a źródło ich pochodzenia musi być wykazane w przypisie i w bibliografii. Plagiat i dane oszukańcze są niedopuszczalne.

Wykazywanie źródeł: Zawsze należy podawać źródła prac wykorzystanych w artykule, zarówno prac cytowanych bezpośrednio, jak i parafrazowanych. Wykorzystane źródła należy także wykazać w spisie literatury.

Publikacja wielokrotna lub równoległa: Autorzy nie powinni zasadniczo publikować tego samego manuskryptu w więcej niż jednym czasopiśmie. Przesyłanie tego samego tekstu do więcej niż jednego czasopisma stanowi nieetyczne zachowanie w zakresie publikowania i jest niedopuszczalne. W wyjątkowych przypadkach – o ile jest to uzasadnione np. dostępnością do już opublikowanego artykułu lub innym językiem, w którym został opublikowany – możliwe jest jego opublikowanie pod warunkiem uzyskania zgody od redakcji czasopisma (wydawcy), które wcześniej opublikowało ten artykuł oraz zamieszczenia na początku artykułu stosownej informacji.

Błędy w opublikowanych pracach: Przed opublikowaniem artykułu podlega on wielokrotnej weryfikacji: najpierw przez właściwego redaktora, następnie przez dwóch anonimowych recenzentów, przez lektora językowego oraz redaktora wydawniczego. Autor winien zapoznać się z wszelkimi uwagami i propozycją korekty językowej i uwzględnić je w swoim artykule. Po składzie wydawniczym i tuż przed publikacją artykułu autor ma jeszcze możliwość dokonania stosownej korekty na tzw. „szczotce”. Jeżeli autor odkryje błędy lub niedokładności w swoim artykule, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienie redakcji. Jeżeli autor bez odpowiedniego uzasadnienia nie uwzględni proponowanych korekt, jego artykuł może zostać ostatecznie odrzucony.

Przed przyjęciem artykułu do druku autorzy są zobowiązani do wypełnienia i podpisania oświadczenia „Ghostwriting“, dostępnego na stronach Internetowych czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA w zakładce „Dla autorów”, i przesłania go do redakcji. W oświadczeniu tym deklarują, że

  • prezentują rezultaty swojej własnej naukowej pracy
  • złożony do druku artykuł jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw podmiotów trzecich (osób fizycznych i prawnych), nie został także – niezależnie od charakteru wydawnictwa – wcześniej opublikowany w innych miejscach
  • autor uwzględnił w artykule uwagi recenzentów, a jeśli z niektórymi z nich się nie zgadza, powinien uzasadnić swoją decyzję, która podlega ostatecznej weryfikacji przez redakcję.
     

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW

Udział w decyzjach redakcyjnych: Ocena niezależnych recenzentów pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu, ale powinna także pomóc autorom w ulepszeniu ich manuskryptu. Jeżeli recenzent ma uwagi krytyczne do ocenianego manuskryptu, powinien ocenić, czy artykuł mimo tych uwag nadaje się do druku, a jeżeli tak, to także sformułować uwagi, w jaki sposób artykuł należałoby poprawić i/lub uzupełnić. Może wówczas domagać się ponownego wglądu w poprawiony już manuskrypt lub – w przypadku uwag o mniejszym znaczeniu merytorycznym – pozostawić ocenę redakcji.

Merytoryczność i terminowość: Recenzent poproszony o ocenę przesłanego mu anonimowego manuskryptu, który czuje się niewykwalifikowany do oceny merytorycznej przedłożonego manuskryptu lub wie, że jego terminowa ocena będzie niemożliwa, powinien powiadomić redaktora o tych faktach i ewentualnie zrezygnować z przyjęcia tekstu do oceny.

Poufność: Cały manuskrypt, który recenzent otrzymuje do oceny, musi być traktowany jako dokument poufny i nie może służyć osobistej korzyści. Nie wolno go pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez redakcję.

Identyfikacja źródeł: Recenzenci powinni zidentyfikować odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały wymienione przez autorów. Wszelkie znaczące podobieństwa lub nakładki między rozpatrywanym manuskryptem a jakimkolwiek innym opublikowanym dokumentem należy zgłaszać redakcji.

Standardy obiektywizmu: Ocena powinna być możliwie obiektywna i jasno wyrażona za pomocą odpowiednich argumentów. Artykuły naukowe recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process). Zasadniczo recenzenci i autorzy muszą pochodzić z różnych ośrodków naukowych, jeżeli jednak recenzent mimo to zna tożsamość autora i uważa, że występuje konflikt interesów, winien poinformować o tym fakcie redakcję. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w szczególności:

  • bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne)
  • relacji podległości zawodowej
  • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

W tym celu recenzenci proszeni są o wypełnienie i podpisanie Deklaracji Recenzenta, zamieszczonej na stronie internetowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA w zakładce „Procedura recenzowania”.

Przejrzystość procedury recenzowania: Aktualna lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze oraz na stronie czasopisma, jednakże nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Zasady oceny artykułów i formularz recenzencki podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA w zakładce „Procedura recenzowania”. Recenzje mają formę pisemną i stanowią podstawę do przyjęcia artykułu do druku bądź jego odrzucenia. W kwestiach spornych ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmują redaktorzy wraz z właściwymi członkami Rady Naukowej CGS.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NAUKOWEJ

Skład: Rada Naukowa czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA składa się z uznanych naukowców z różnych ośrodków naukowych z różnych państw, będących autorytetami naukowymi w ramach jednej z dwóch podstawowych dyscyplin naukowych, których dotyczą artykuły publikowane w czasopiśmie COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA, tzn. literaturoznawstwo lub językoznawstwo niemieckojęzyczne.

Funkcja: Członkowie Rady Naukowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA są organem doradczym panelu redakcyjnego w różnego rodzaju kwestiach dotyczących funkcjonowania czasopisma oraz strategii jego dalszego rozwoju, a także lepszego rozpropagowania czasopisma wśród germanistów polskich i zagranicznych. Pomagają ponadto redakcji w podejmowaniu decyzji o przyjęciu do druku lub odrzuceniu artykułów, które uzyskały wzajemnie wykluczające się recenzje. W takich sytuacjach redaktorzy zwracają się do wybranych członków Rady Naukowej zajmujących się tą samą lub zbliżoną problematyką, którą porusza artykuł, i zasięgają ich opinii.

Poufność: Członkom Rady Naukowej czasopisma COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA nie wolno ujawniać żadnych informacji o autorach, manuskryptach i ich recenzjach żadnym osobom poza redaktorami i wydawcą. Niepublikowane materiały nie mogą być przez nich wykorzystywane we własnych badaniach bez pisemnej zgody autorów.