Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2021.36-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / t. 36 (65) 2021
Przemoc domowa wobec dzieci i młodzieży szkolnej na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich Pomorza Zachodniego

Autorzy: Sebastian Kołodziejczak ORCID
Instytut Socjologii, Uniwersytet Szczeciński

Albert Terelak ORCID
Instytut Socjologii, Uniwesytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Przemoc domowa przemoc wobec dzieci Pomorze Zachodnie przemoc psychiczna przemoc fizyczna zaniedbania przemoc ekonomiczna przemoc seksualna
Rok wydania:2021
Liczba stron:27 (351-377)
Klasyfikacja JEL: I12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W latach 2015, 2016 i 2017 zrealizowano, w gminach Pomorza Zachodniego, cykl trzech badań, dotyczących przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży szkolnej. Badania przeprowadzono w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej i miejskiej. Przemoc domowa rozpatrywana była w pięciu formach: psychologicznej, fizycznej, zaniedbania, ekonomicznej i seksualnej. W badaniu wykorzystano metodę reprezentatywną, z zastosowaniem techniki kwestionariuszowego wywiadu audytoryjnego, opracowanego w trakcie wielu wcześniejszych badań jako narzędzie badania społecznej skali przemocy w rodzinie. Zrealizowane badania porównawcze dotyczące skali przemocy w rodzinie wobec uczniów i młodzieży wskazują na istnienie znaczących w skali zjawiska różnic między poszczególnymi typami gmin.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Doerner, William G, i Steven P Lab. Victimology. Amsterdam; Boston: Elsevier/AP, 2012.
2.„Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” Vol 16, No 1”. Warszawa: Fundacja DZIECI NICZYJE, 2017.
3.Gumowska, Iwona. „Skala i struktura przemocy w rodzinie”. W Przemoc w rodzinie, ujęcie interdyscyplinarne, 161–81. Kraków: Impuls, 2017.
4.Mazur, Jadwiga. Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo Żak, 2002.
5.Miedzik, M., J. Godlewska-Szurkowa, i J. Rutkowski. „Badania porównawcze oraz diagnoza skali występowania przemocy w rodzinie wśród osób dorosłych i dzieci, z podziałem na poszczególne formy przemocy wraz z opisem charakterystyki ofiar przemocy i sprawców. Raport cząstkowy”. Warszawa: WYG PSDB Sp. z o. o, 2014.
6.Mittingly, M. J., i W. A. Walsh. „Rural Families with a Child Abuse Report are More Likely Headed by a Single Parent and Endure Economic and Family Stress”. Udostępniono 8 grudzień 2018. http://unh.edu/ccrc/pdf/CV216.pdf.
7.„Przemoc wobec dzieci w Polsce. Diagnoza i rekomendacje”. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje, 2013. http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Zdrowie/PiRPU/Przemoc_Diagnoza_i_rekomendacje_FDN.pdf).
8.Sołoma, Luba. Metody i techniki badań socjologicznych: wybrane zagadnienia. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 1999.
9.Terelak, Albert, Boleslaw Klepajczuk, i Sebastian Kołodziejczak. Zintegrowane działanie wobec przemocy w rodzinie. Poradnik tworzenia i prowadzenia Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych. Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 2010.
10.Walby, S., i J. Allen. „Domestic Violence, Sexual Assault and Stalking: Findings from the British Crime Survey”. Home Office Research. London: Development and Statistics Directorate, marzec 2004.
11.Walsh, W. A., i M. J. Mittingly. „Understanding Child Abuse in Rural and Urban America: Risk Factors and Maltreatment Substantiation | Request PDF”. ResearchGate. Udostępniono 8 grudzień 2018. https://www.researchgate.net/publication/254721677_Understanding_child_abuse_in_rural_and_urban_America_risk_factors_and_maltreatment_substantiation.
12.Widera-Wysoczańska, Agnieszka. Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie. Warszawa: Difin S.A., 2010.