Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
UELASTYCZNIANIE CZASU PRACY A GOSPODAROWANIE POTENCJAŁEM PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA

Autorzy: Anna Cierniak-Emerych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Agata Pietroń-Pyszczek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: uelastycznianie czasu pracy gospodarowanie potencjałem pracy zzl
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (39-50)

Abstrakt

Przyczynkiem do podjęcia niniejszej problematyki stały się wprowadzone w sierpniu 2013 r. w polskich przepisach prawa zmiany dotyczące uelastyczniania organizacji czasu pracy. W artykule skoncentrowano się głównie na prezentacji aspektów teoretycznych oraz prawnych stosowania w polskich realiach gospodarowania elastycznych form organizacji czasu pracy. Odniesiono się przy tym także do zagadnienia tzw. wydłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy. Nawiązanie do wyników badań empirycznych stało się z kolei podstawą do zwrócenia uwagi na konsekwencje uelastyczniania czasu pracy rozpatrywane przez pryzmat realizacji procesu zarządzania zasobami ludzkim. W świetle uzyskanych wyników badań stwierdzono m.in., że pożądane jest kontynuowanie, a zarazem przeprowadzenie pogłębionych badań w omawianym zakresie.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brunz M., Wolter G., Ratgeber zur flexiblen Arbeitzeit, WRS Vorlag, München 1988.
2.Fourth European Working Conditions, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2007.
3.Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003.
4.Machol-Zajda L., Rozwój elastycznych form pracy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 5.
5.M. Gableta (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006.
6.Riedmann A., Bielenski A., Szczurowska H., Wagner T., Working Time and Work Life Balance in European Companiens, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2006.
7.Skowron-Mielnik B., Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012.
8.Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy. Tekst jednolity, DzU z 1974 r., nr 24, poz. 141 ze zm. (stan prawny na dzień 18 września 2013 r.).
9.Ustawa z dnia 1.07.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, DzU z 2009 r., nr 125, poz. 1035.
10.Wunderlich G., Flexible Arbeitzeiten, Autohaus Verlag, Ottobrun 1990.