Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Ocena kondycji ekonomicznej i płynności finansowej przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym w świetle Prawa Upadłościowego

Autorzy: Agata Gniadkowska - Szymańska
Katedra Rynku i Inwestycji Kapitałowych, Uniwersytet Łódzki

Monika Bolek
Katedra Rynku i Inwestycji Kapitałowych, Uniwersytet Łódzki,
Słowa kluczowe: ocena ekonomiczna spółki prawo upadłościowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (11-22)
Klasyfikacja JEL: G30 G31 G32 G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie zasad oceny kondycji ekonomicznej i płynności finansowej przedsiębiorstw na rynku kapitałowym w świetle Prawa Upadłościowego. Metodologia badania – Artykuł ma charakter opracowania teoretycznego, w którym podjęto próbę przedstawienia zasad wyznaczenia optymalnego poziomu płynności finansowej przedsiębiorstw na rynku kapitałowym w kontekście oczekiwań inwestorów i ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa. Wynik – W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że istnieje możliwość wyznaczenia optymalnej płynności finansowej tak, aby przedsiębiorstwo mogło maksymalizować wartość dla właścicieli i jednocześnie spełniać wymagania nałożone przez ustawodawcę. Oryginalność/Wartość – Jako oryginalną wartość można uznać propozycję integracji podejścia kapitałowego i prawnego przy ustalaniu optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwach
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altman, E.I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. Journal of Finance, 4 (23).
2.Angulo-Sanchez, L. (2016). Effective Management of the Working Capital in Companies. Revista Universidad Y Sociedad, 4 (8), 53–56.
3.Bednarski, L., Waśniewski, T. (1996). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
4.Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2007) Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
5.Damodaran, A. (2008). The origins of growth: past growth, predicted growth and fundamental growth. SSRN Electronic Journal.
6.Dudycz, T. (1999). Analiza finansowa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
7.Duliniec, A. (2001). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Franc-Dąbrowska, J., Zbrowska, M. (2008). Prognozowanie finansowe dla spółki X – spółka logistyczna. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 64, 251–270.
9.Gabrusewicz, W. (2002). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
10.Gasza, R. (1997). Związek między wynikami analizy typu Altman a kształtowanie się kursów akcji wybranych spółek giełdowych w Polsce. Rezultaty badań najstarszych spółek giełdowych w latach 1991–1995. Bank i Kredyt, 3.
11.Grice, J., Dugan, M. (2001). The Limitations of Bankruptcy Prediction Models: Some Cautions for the Researcher. Review of Quantitative Finance and Accounting, 2 (17), 151–166.
12.Hodun, M. (2011). Struktura majątku i kapitału w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw przemysłowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 88, 83–96.
13.Johnson, R., Soenen, L. (2003). Indicators of successful companies. European Management Journal, 3 (21), 364–369.
14.Kahya, E. (1997). Prediction of Business Failure: A Funds Flow Approach. Managerial Finance, 3 (23), 64–71.
15.Kasiewicz, S. (1996). Systemy wczesnego ostrzegania w bankowym funduszu gwarancyjnym (BGF). Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
16.Kumar, P.R., Ravi, V. (2007). Bankruptcy prediction in banks and firms via statistical and intelligent techniques – A review. European Journal of Operational Research, 1 (180), 1–28.
17.Mączyńska, E. (2004). Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 49, 107–118.
18.Mączyńska, E., Zawadzki, M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista, 2, 205–235.
19.Olzacka, B., Pałczyńska-Gościniak, R. (2007). Jak oceniać firmę. Metodyka badań, przykłady liczbowe. Gdańsk:ODiDK.
20.Platt, H., Platt, M. (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflections on Choice-Based Sample Bias. Journal of Economics and Finance, 2, 184–199.
21.Prusak, B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
22.Sierpińska, M., Jachna, T. (2002). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
23.Stefański, A. (2010). Analiza dyskryminacyjna na przykładzie wybranych modeli polskich i zagranicznych. Rozwój lokalny i regionalny. Innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 27, 251–264.
24.Stepień, P, Strąk, T. (2004) Wielowymiarowe modele logitowe oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw. W: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
25.Szczepaniak, J. (1992). Ocena przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych. Łódź: Ekorno.
26.Walczak, M. (red.) (2007). Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
27.Waśniewski, T., Skoczylas, W. (1993). Analiza symptomów zagrożenia przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 12.
28.Wierzba, D. (2000). Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne. Zeszyty Naukowe Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, 9.
29.Zaleska, M. (2002). Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
30.Zarzecki, D., Grudziński, M. (2011). Wartość godziwa jako standard wartości w wycenach sporządzonych w sytuacji przymusowego wykupu akcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37, 661–676.
31.Zeidan, R., Shapir, O.M. (2017). Cash conversion cycle and value-enhancing operations: Theory and evidence for a free lunch. Journal of Corporate Finance, 45, 203–219.