Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.43-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 43
Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych poprzez system certyfikacji dobrowolnej

Autorzy: Anna Michalska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Alicja Maleszka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: jakość wyrobów przemysłowych bezpieczeństwo wyrobów przemysłowych dobra trwałego użytku dobrowolna certyfikacja wyrobów.
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (83-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problem bezpieczeństwa oraz jakości wyrobów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem dóbr trwałego użytku. Wskazano na zagrożenia identyfikowane w dobrach trwałego użytku sprzedawanych na polskim rynku. Pokazano skalę zgłoszeń dotyczących produktów niebezpiecznych wychwytywanych na polskim rynku. Omówiono również rolę procesu dobrowolnej certyfikacji w zakresie weryfikacji bezpieczeństwa wyrobów oraz kształtowania ich jakości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Burda, E., Gambin, R., Ożóg, A. (1982). Kwalifikacja jakości wyrobów. Bydgoszcz: Biblioteczka Poradników Jakości. Materiały Szkoleniowe.
2.Cholewicka-Goździk, K. (1984). Ekonomiczna ocena jakości wyrobów przemysłowych. Zastosowanie praktyczne. Wydanie I. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
3.GUS, (2016). Rynek Wewnętrzny 2015. Warszawa: GUS.
4.Henrykowski, W. (2009). System oceny zgodności w Unii Europejskiej – pięć lat po akcesji. Historia – teraźniejszość. Warszawa: PERT.
5.EC.Europa.EU. Pobrane z: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.search (16.02.2016 oraz 12.02.2017).
6.Maleszka, A., Michalska, A. (2016). Wymagania bezpieczeństwa względem produktów powszechnego użytku w Polsce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, 425-436.
7.Maleszka, A., Nowakowska, A. (2015). Relacje pomiędzy stronami w procesie certyfikacji artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku dostarczanych sieciom handlowym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, 575-585.
8.Maleszka, A., Nowakowska, A. (2014). Rozwijanie relacji między sprzedawcami a nabywcami na rzecz realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. W: A. Świderski (red.), Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE: jakość, problemy i rozwiązania (s. 265-276). Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
9.PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia.
10.PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów.
11.Słownik pojęć, GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2189,pojecie.html (12.02.2017).
12.Szymczak, J. (1988). Leksykon podstawowych pojęć z zakresu jakości wyrobów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13.UOKIK. Pobrane z: http://uokik.gov.pl/raporty_z_kontroli_inspekcji_handlowej.php (18.02.2017).
14.Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275.