Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.31-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 885 PTiL nr 31
RAPORTOWANIE POZAFINANSOWE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY KLIMATU W FIRMACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LOGISTYCZNE

Autorzy: Agata Rudnicka
Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Słowa kluczowe: CSR raportowanie społeczne w branży logistycznej inicjatywy na rzecz ograniczania emisji CO2
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (123-136)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Firmy z branży logistycznej coraz częściej stoją przez wyzwaniami związanymi ze społecznym i środowiskowym kontekstem swojej działalności. Świadcząc różnorodne usługi, muszą brać pod uwagę rozmaite wpływy, jakie wywierają na różne grupy swoich interesariuszy. Konieczność zajęcia się sferą pozaekonomiczną jest wynikiem zarówno wzrastających potrzeb i oczekiwań otoczenia rynkowego, jak również regulacji rządowych i międzynarodowych, które mają skłaniać firmy do bardziej efektywnego zarządzania zasobami w szeroko rozumianym aspekcie zrównoważonego rozwoju czy społecznej odpowiedzialności. Raportowanie o kwestiach społecznych i środowiskowych to przejaw dojrzałości organizacyjnej i gotowości do ujawnienia ważnych z perspektywy przedsiębiorstwa i jego otoczenia informacji. W niniejszym artykule przedstawiono przykłady działań i inicjatyw podejmowanych na rzecz zarządzania emisjami, w tym w szczególności CO2, o których firmy komunikują w swoich raportach pozafinansowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.2016 Future Supply Chain, Serving Consumers in a Sustainable Way, www.nl.capgemini.com/resource-fileaccess/resource/pdf/Future_Supply_Chain_2016_0.pdf.
2.Corporate ESG/Sustainability/Responsibility Reporting: Does It Matter? Analysis of S&P 500 Companies’ ESG Reporting Trends & Capital Markets Response, and Possible Association with Desired Rankings & Ratings, Governance & Accountability Institute, Inc.
3.Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes. Raport z badania, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Brochures/pl_raport_decyzje_inwestycyjne_odpowiedzialny.pdf.
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania
5.informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, www.mf.gov.pl/c/document_library/get_fileuuid=457d39d0-bb29-4eae-9821-a741c4c34b07&groupId=764034.
6.Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
7.Fortanier F., Kolk A., Pinkse J., Harmonization in CSR Reporting MNEs and Global CSR Standards, „Management International Review” 2011, Vol. 51.
8.G4 Sustainability Reporting Guidelines, Reporting Principles and Standard Disclousures, www.globalreporting.org.
9.Guidance on Corporate Responsibility Indicators in Annual Reports, United Nations Conference on Trade and Development, New York–Geneva 2008.
10.Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym, interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011.
11.Sisco C., Blythe Chorn B., Pruzan-Jorgensen P.M., Supply Chain Sustainability A Practical Guide for Continuous Improvement, UN Global Compact Office and Business for Social Responsibility, 2010.
12.SMART 2020: Enabling the Low Carbon Economy in the Information Age, The Climate Group, The Global e-Sustainability Initiative, 2008.
13.Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org.
14.Sustainability at UPS 2010; UPS Corporate Sustainability Report 2011, Logistics at the Core, sustainability.ups.com/media/2011-sustainability-report.pdf.
15.Sustainability Report 2014 – Maersk, www.maersk.com/en/the-maersk-group/press-room/press-release-archive/2015/2/press-release-sustainability-report-2014.
16.Sustainability Strategy 2014–2018 Maersk, www.maersk.com/en/the-maersk-group/sustainability/~/media/2ddaf141b19d4dfe9ae3772f8731dc7a.ashx.
17.The 2014 UPS Corporate Sustainability Report.
18.The A.P. Moller – Maersk Group’s, Sustainability, Report 2010, Setting the course, www.maersk.com/en/the-maersk-group/sustainability/~/media/BE7F39FD16E7409D816A0BF9BED8BA4E.ashx.
19.The A.P. Moller – Maersk Group’s, Sustainability, Report 2011, Global business – global challenges, www.maersk.com/en/the-maersk-group/sustainability/~/media/2DA-5B81EAD8B46C7B09D3F782F43BCC3.ashx.
20.Sustainability Report 2013 – Maersk, www.maersk.com/en/the-maersk-group/sustainability/~/media/97169B32CA46458897FAE47C780CF69F.ashx.
21.The International Integrated Reporting Council, http://integratedreporting.org.
22.TNT Express Annual Report 2014, www.tnt.com/content/dam/corporate/pdfs/Archive/Quarterly%20reports/2015/AR2014/tnt-express-annual-report-2014.pdf.
23.TNT Express Services UK & Ireland Corporate Responsibility Report 2010, www.tnt.com/content/dam/tntfashion/AboutUs/4191_TNT_CR_Report_2010aw2_june2011.pdf.
24.Van Wensen K., Broer W., Klein J., Knopf J., The State of Play in Sustainability Reporting in the EU, 2011, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6727&langId=en.
25.Vision 2050 The New Agenda for Business, World Business Council for Sustainable Development, www.wbcsd.org/WEB/PROJECTS/BZROLE/VISION2050-FULLREPORT_FINAL.PDF.