Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Orientacja międzynarodowa przedsiębiorstwa w kontekście strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstw sektora żywnościowego z Wielkopolski

Autorzy: Agata Budzyńska-Biernat
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: orientacja międzynarodowa strategia marketingowa przedsiębiorstwo sektor żywnościowy
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (191-202)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obserwacja rynku w ostatnich dziesięcioleciach wskazuje, że na arenie międzynarodowej zdecydowanie wzrasta potrzeba internacjonalizacji przedsiębiorstw. Jest to konsekwencja narastającej globalizacji rynków, a także konkurencji, która zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych nabywców poza granicami kraju macierzystego. Zatem szanse rozwoju firm przez ich umiędzynarodowienie nie tylko zwiększają się, ale również stają się bardziej zróżnicowane. Takie tendencje, jak globalizacja handlu międzynarodowego oraz zróżnicowanie strategii wejścia firm na rynki zagraniczne przejawiają się w powstawaniu różnych form internacjonalizacji przedsiębiorstw – począwszy od eksportu, po złożone więzi kooperacyjne i kapitałowe. Artykuł podejmuje temat, jak przedsiębiorstwa są zorientowane na rynki zagraniczne oraz jakie rodzaje strategii marketingowych towarzyszą temu zjawisku. Celem artykułu jest identyfikacja rodzaju orientacji międzynarodowej analizowanych przedsiębiorstw. Implikacje teoretyczne powstały na podstawie studiów literaturowych przedmiotu, natomiast ich weryfikacji dokonano w ocenie empirycznej w przeprowadzonych badaniach.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budzyńska A., Etapy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2013, nr 4 (64).
2.Budzyńska A., Przedsiębiorstwa sektora żywnościowego na drodze umiędzynarodowienia działalności gospodarczej, „Marketing i Rynek” 2012, nr 10.
3.Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012.
4.Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2007.
5.Fonfara K, Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J., Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
6.Limański A., Drabik I., Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa, 2010.
7.Piercy N.F., Company internationalization: active and reactive exporting, „European Journal of Marketing” 1985, Vol. 15, No. 3.
8.Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
9.Pietrasiński P., Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2005.
10.Pluta-Olearnik M., Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji, PWE, Warszawa 2012.
11.Przybylska K., Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni nr 3, Bochnia 2005.
12.Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa, 2012.
13.Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
14.Strzyżewska M., Marketing na rynkach zagranicznych, w: Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, red. M.K. Nowakowski, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005.