Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.44-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 44
SIECIOWOŚĆ JAKO CECHA NOWEJ GOSPODARKI

Autorzy: Elżbieta Skrzypek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: nowa gospodarka struktura sieciowa modele sieciowe gospodarka sieciowa sieć
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (21-31)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule wskazano na istotę gospodarki sieciowej, społeczeństwa sieciowego, przedstawiono twierdzenia teorii sieci, modele sieciowe, które nawiązują do paradygmatu innowacji otwartych. Wskazano na istotę, cechy i przydatność sieci w zarządzaniu organizacją w warunkach GOW. Ukazano istotę i znaczenie struktur sieciowych oraz rangę myślenia sieciowego. Przedstawiono rolę organizacji sieciowej w nowej gospodarce oraz dokonano porównania wybranych cech struktury hierarchicznej i sieci. Wskazano na różny charakter sieci, jakie mogą wystąpić między organizacjami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ansoff, H.I. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE.
2.Barney, D. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
3.Białasiewicz, M. (2010). Kompetencje menedżerów w przedsiębiorstwie zorientowanym na wiedzę. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 35, 25–38.
4.Branstetter, L. (2000). Looking for International Knowledge Spillovers: A Review of the Literature with Suggestion for New Approaches. Annales d’économie et de statistique, 49, 517–540.
5.Burt, R.S. (2001). Structural Holes versus Network Closure as Social Capital. W: N. Lin, K.S. Cook, R.S. Burt (red.), Social Capital: Theory and Research, s. 110–123. New York: Aldine Transaction.
6.Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Castells, M. (2001). The Internet Galaxy. Oxford: Oxford University Press.
7.Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press.
8.Cisco Systems Inc. (2014). Cisco Global Cloud Index 2013–2018. San Jose: Cisco Systems Inc.
9.Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
10.Duczkowska-Piasecka, M. (2013). Model biznesu, nowe myślenie strategiczne. Warszawa: Difin.
11.Dwojacki, P., Nogalski, B. (1998). Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 4, 8–11.
12.Elsner, D. (1997). Ludzkie oblicza organizacji. Czy sieć jest dobra na wszystko. Personel, 9, 24–26.
13.Forsman, M., Solitander, N. (2003). Knowledge Transfer in Clusters and Networks. Journal of International Business Studies, 3, 1–23.
14.Gupta, O., Roos, G. (2001). Mergers and Acquistions through an Intellectual Capital Perspective. Journal of Intellectual Capital, 2 (3), 297–309.
15.Hakansson, H., Snehota, I. (red.) (2005). Developing Relationships in Business Networks. London: Routledge.
16.Hocevar, K.P., Flanagin, A.J., Metzger, M.J. (2014). Social Media Self-efficacy and Information Evaluation Online. Computers in Human Behavior, 39, 254–262.
17.Jabłoński, A. (2015). Skalowalność modeli biznesu w środowisku sieciowym. Warszawa: Difin.
18.Jarillo, J.C. (1995). Strategic Networks. Creating the Borderless Organization. Oxford: Butterworth-Heinemann.
19.Krupski, R. (2005). Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Warszawa: PWE.
20.Krzakiewicz, K. (2013). Zastosowanie podejścia sieciowego w zarządzaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 52 (1147), 109–117.
21.Łobos, L. (2005). Organizacje sieciowe. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Warszawa: PWE.
22.Malara, Z. (2009). Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2–3, 809–821.
23.Martin-Rios, C. (2012). Why Do Firms Seek to Share Human Resource Management Knowledge? The Importance of Inter Firm Networks. Journal of Business Research, 67 (2), 190–199.
24.Mikuła, B. (2007). Wprowadzenie do gospodarki i organizacji opartych na wiedzy. W: B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
25.Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., Potocki, A. (red.) (2007). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
26.Niemczyk, J. (2013), Strategia. Od planu do sieci. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
27.Noga, A. (2014). Sieci w ujęciu teorii ekonomii. W: A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
28.Nowakowska, A. (2011). Regionalny wymiar procesów innowacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
29.Perechuda, K. (2007). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
30.Perechuda, K. (2013). Wirtualizacja procesów opartych na wiedzy podstawa nowoczesnego niewolnictwa. Nowe paradygmaty i determinanty przestrzeni przepływów w przedsiębiorstwie sieciowym. W: L.W. Zacher (red.), Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki. Warszawa: Poltext.
31.Płoszaj, A. (2013). Sieci instytucji otoczenia biznesu. Warszawa: Scholar.
32.Powell, W.W. (1990). Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization. Research in Organizational Behavior, 12, 295–336.
33.Powell, W., Grodal, S. (2005). Networks of Innovators. W: J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press.
34.Raport eZakupy 2015. Pobrano z: ceneo.pl.
35.Rothwell, R. (1992). Successful Industrial Innovation Critical Factors for the 1990s. R&D Management, 22 (3), 221–240.
36.Rybicki, J.M. (2013). Myślenie geometryczne w teorii strategii organizacji. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
37.Skrzypek, A. (2016). Network Structures in Knowledge-based Economy. International Scientific Conference MakeLearn&TIIM 2016: Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society through Turbulent Times, 25–27 May. Timisoara. Romania.
38.Skrzypek, A. (red.) (2015). Quality and Risk in Conditions of Changing Business Environment. Lublin: Department of Quality and Knowledge Management Faculty of Economics, University of Maria Curie-Skłodowska.
39.Skrzypek, A., Senkus, P. (2015). Conditions and Consequences of Management of Change in the Organization in the Knowledge Society. W: A. Skrzypek (red.), Quality and Risk in Conditions of Changing Business Environment (s. 111–122). Lublin: Department of Quality and Knowledge Management Faculty of Economics, University of Maria Curie-Skłodowska.
40.Torre, A. (2008). On the Role Played by Temporary Geographical Proximity in Knowledge Transmission. Regional Studies, 42 (6), 869–889.
41.Zacher, L.W. (2007). Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy. Warszawa: C.H. Beck.
42.Zimniewicz, K. (2009). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.