Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
Prawne aspekty działania organizacji pozarządowych. problem eliminacji barier prawnych oraz organizacyjnych współpracy w turystyce

Autorzy: Zygmunt Młynarczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agata Kosińska-Madera
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: organizacja pozarządowa organizacja non-profit zasada pomocniczości admini¬ stracja samorządowa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (7-21)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie kluczowych aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce, a przede wszystkim dookreślenie barier endogenicznych oraz egzogenicznych współpracy organizacji pozarządowych z pozostałymi interesariuszami rynku turystycznego, w szczególności tych, które swoje źródło mają zarówno na etapie tworzenia, jak i funkcjonowania przepisów prawa. Ze względu na szerokość zagadnienia w opracowaniu skupiono się na współpracy organizacji pozarządowych oraz administracji samorządowej. Aby osiągnąć postawiony cel, w pierwszej kolejności zostały poczynione uwagi dotyczące podstaw prawnych współpracy organizacji pozarządowych z administracją samorządową (z uwzględnieniem zasady pomocniczości). Następnie wyodrębniono obszary problemowe (pierwszy krok w procesie wdrożenia efektywnych działań eliminujących wyodrębniono bariery endogeniczne i egzogeniczne, w szczególności skupiono się na opisaniu barier egzogenicznych związanych z regulacjami prawnymi). Zaprezentowane zostały również wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatu (przykład woj. wielkopolskiego), gdzie dookreślono, jakie miejsce w hierarchii barier rozwoju turystyki na poziomie regionalnym zajmują problemy związane ze współpracą (jako jedna z kategorii barier polityczno-prawnych).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2016). Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań, Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor. Pobrano z: http://www.nck.pl/media/attachments/318004/Ra- port_Klon_Kondycja_2015.pdf (16.07.2017).
2.Barczewska-Dziobek, A. (2012). Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z orga¬nizacjami pozarządowymi. W: B. Dolnicki (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
3.Blicharz, J. (2012). Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
4.Czernek, K. (2015). Rola współpracy w stymulowaniu innowacji w gospodarce turystycznej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 215, 7-18.
5.Czernek, K. (2010). Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie. Poznań: Uniwersytet Ekono¬miczny w Poznaniu
6.Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Organiza¬cji Turystycznej (2014). Diagnoza turystyki w województwie Wielkopolskim. Pobrano z: https://bip.umww.pl/ar- tykuly/2821342/pliki/20151214110412_zacznikdoprojektustrategiidiagnozaturystykiwwojwlkp.pdf (6.12.2017).
7.Dylus, A. (1999). Europa. Fundamenty jedności. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji ATK.
8.Gados, A. (2017). Udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych. W: B. Dolnicki (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
9.Izdebski, H. (2003). Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
10.Izdebski, H. (2001). Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz. Łomianki: AJP Partners.
11.Jóźwiak, M., Kopczyńska, I. (2004). Regulacje dotyczące udzielania dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Finanse Komunalne, 4, 28.
12.Kachniewska, M., Nawrocka, E., Niezgoda, A., Pawlicz, A. (2012). Rynek turystyczny Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
13.Koniuszewska, E. (2015). Jawność współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. W: B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Pobrano z: https://sip.lex.pl/#/monograph/369356174/107?tocHit=1&cm=URELATIONS (6.11.2017).
14.Kiryluk, H. (2014). Współpraca międzynarodowa w turystyce. Economics and Management, 4, 310-328.
15.Kisilowski, M. (2009). Prawo sektora pozarządowego. Analiza funkcjonalna. Warszawa: LexisNexis.
16.Kuleto, M.H. (2008). Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwer¬sytetu Jagiellońskiego.
17.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego (2011). Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2009 rok. Warszawa. Pobrano z: http://www. ekonomiaspoleczna.gov.pl/Biblioteka,Pozytku,Publicznego,657.html (16.07.2017).
18.Miruć, A. (2015). Miejsce zasady jawności we współpracy administracji publicznej z organizacjami sektora poza¬rządowego przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. W: B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
19.Niemczuk, P. (2017). Instrumenty prawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. W: B. Dolnicki (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
20.Pernice, I. (2013). Solidarność w Europie. Miejsce w relacjach między obywatelem, państwem i Unią Europejską, cz. II. Europejski Przegląd Sądowy, 11, 4-12.
21.Płażek, S. (2012). Organizacje pozarządowe a samorząd terytorialny. W: M.I. Mączyński, M. Stec (red.), Partycypa¬cja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Pobrano z: https://sip.lex.pl/#/monograph/369253201/49?keyword=Party- cypacja%20obywateli%20i%20podmiotów%20obywatelskich%20w%20podejmowaniu%20rozstrzygnięć%20 publicznych%20na%20poziomie%20lokalnym&tocHit=1&cm=SFIRST (5.11.2017).
22.Płonka-Bielenin, K. (2008). Zakres pojęcia „zadania publiczne” i próba określenia istoty ich realizacji przez organizacje pożytku publicznego. Administracja, 2, 147-172.
23.Sidor, M. (2017). Zlecenie zadań publicznych organizacjom pozarządowym - doświadczenia największych polskich miast. W: B. Dolnicki, Sposoby realizacji zadań publicznych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
24.Staszczyk, P. (2012). Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
25.Stowarzyszenie Klon/Jawor (2015). Polskie organizacje pozarządowe. Pobrano z: http://www.kson.pl/attachments/ article/1436/PolskieOrganizacje2015.pdf (16.07.2017).
26.Suwaj, P. J., Wenclik, M. (2009). Patologiczne konsekwencje nieuwzględniania czynnika obywatelskiego w procesie de-cyzyjnym. W: D.R. Kijowski, P.J. Suwaj (red.), Patologie w administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Pobrano z: https://sip.lex.pl/#/monograph/369198437/161?keyword=brak%20równego%20dostępu%20 do%20konsultacji&tocHit=1&cm=SFIRST (5.11.2017).
27.Wenclik, M. (2012). Współpraca samorządu i III sektora - model współpracy. W: B. Dolnicki (red.), Formy współdzia¬łania jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
28.Zajadacz, A., Kosińska, A. (2015) Problemy rozwoju turystyki w skali regionalnej - studium przypadku Wielkopolski.
29.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 63 (6), 1-19.
30.Zgud, Z. (1999). Zasada subsydiarności w prawie europejskim. Kraków: Zakamycze.
31.Ziółkowska, A., Gronkiewicz, A. (2012). Współpraca administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami niepublicznymi. W: B. Dolnicki (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.