Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA JAKO CZYNNIK POPRAWY DOSTĘPNOŚCI W REGIONIE

Autorzy: Agata Pomykała
Słowa kluczowe: transport aglomeracja kolej rozwój regionalny
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:10 (97-106)
Klasyfikacja JEL: O18 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego realizując założenia rozwoju przewidziane w dokumentach strategicznych, przygotował i wdrożył projekt „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”. Charakteryzuje się on się kompleksowym i nowatorskim podejściem do usługi kolejowej, obejmując zarówno zagadnienia organizacyjne, jak i techniczne, marketingowe oraz związane z komunikacją społeczną. Od uruchomienia pierwszych pociągów ŁKA minęły ponad 4 lata, podczas których potwierdziła się zasadność podjętych działań: uruchomiono przejazdy w nowych relacjach, wzrosła liczba pasażerów, wysoko oceniany jest komfort podróżowania, poprawiła się dostępność stolicy regionu. W artykule przedstawiono uwarunkowania powstania projektu i jego historię oraz przeanalizowano aspekty techniczne i organizacyjne działalności spółki. Analizie poddano wyniki oceny pasażerów korzystających z usługi przewozowej w okresie 2014–2018. Celem artykułu jest analiza zmian w zakresie dostępności wewnętrznej województwa łódzkiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Christaller, W. (1933). Central places in southern Germany. Jena.
2.Churski, P. (2012). Polityka regionalna w Unii Europejskiej i w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 19, 14–54.
3.Pobrane z: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/14369.
4.Giedryś, A., Raczyńska-Buława, E. (2015). Perspektywy rozwoju Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Technika Transportu
5.Szynowego, 5, 14–18.
6.Grabowska, K. (2014). O projekcie. Pobrane z: http://lka.lodzkie.pl/projekt (20.09.2018).
7.Komornicki, T., Rosik, P., Stępniak, M., Śleszyński, P., Goliszek, S., Pomianowski, W., Kowalczyk, K. (2018). Ewaluacja
8.i monitoring zmian dostępności transportowej w Polsce z wykorzystaniem wskaźnika WMDT. Warszawa: Ministerstwo
9.Inwestycji i Rozwoju.
10.Lösch, A. (1961). Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Pawlak, M. (2016). Prezentacja RPO WŁ na lata 2014–2020. Pobrane z: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=
12.s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_s8HGg-_dAhVQZlAKHVh1Bwo4ChAWMAV6BAg-
13.FEAI&url=http%3A%2F%2Flarr.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FRPO-W%25C5%2581-Na-Lata-
14.2014-2020-UM.pptx&usg=AOvVaw3cJboKxiM.
15.Raczyński, J., Giedryś, A., Wesołowski, J. (2012). Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Technika Transportu Szynowego, 10, 14–22.
16.Raczyński, J., Pomykała, A., Bużałek, T. (2018a). Analiza możliwości optymalizacji połączeń kolejowych płd.-zach. części woj.
17.łódzkiego z Łodzią (No. 8397/34). Warszawa.
18.Raczyński, J., Pomykała, A., Bużałek, T. (2018b). Analiza powiązań gospodarczych i transportowych Łodzi i Kielc w kontekscie
19.węzłów TEN-T (No. 8396/34). Warszawa.
20.SITK (2008a). Finansowanie i organizacja przewozów regionalnych w województwie łódzkim. Łódź.
21.SITK (2008b). Strategia rozwoju transportu pasażerskiego w regionie łódzkim. Łódź.
22.Skalski, S. (2012). Zespoły Flirt dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. tts Technika Transportu Szynowego, 10, 23–26.
23.Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo
24.C.H. Beck.
25.Śleszyński, P. (2014). Dostępność czasowa i jej zastosowania. Przegląd Geograficzny, 86 (2), 171–215.
26.Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr LII/1502/10 z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na
27.utworzenie przez województwo łódzkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Łódzka Kolej Aglomeracyjna”
28.oraz uchwała Sejmiku Województwa.