Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.36-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 36 2018
EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO SKUTECZNY INSTRUMENT REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

Autorzy: Agata Lewandowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna przedsiębiorstwo społeczne rynek pracy
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:19 (37-55)
Klasyfikacja JEL: A13 L31 J21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ekonomia społeczna zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu (KPRES, 2014, s. 15). Jako pojęcie budzi sporo kontrowersji zarówno definicyjnych, jak i wynikających z jej umiejscowienia w szerszym kontekście gospodarki. Hausner (2008, s. 11) pisze, że błędem jest traktowanie ekonomii społecznej jako nowego podejścia do ekonomii czy traktowanie jej jako odrębnej gałęzi. Jest to raczej „określony segment działalności gospodarczej ulokowany w trójkącie, którego boki wyznaczają – gospodarka rynkowa, społeczeństwo obywatelskie i państwo demokratyczne”. Jak zauważa Hausner (2008, s. 15): „Nadrzędną funkcją ekonomii społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” poprzez włączanie osób zagrożonych marginalizacją do gospodarki rynkowej, natomiast branża czy rodzaj świadczonych usług pozostają sprawą drugoplanową. Na plan pierwszy wysuwa się społeczny wymiar działalności podmiotów ekonomii społecznej (PES), natomiast nie bez znaczenia pozostaje fakt pobudzania przez nie postaw przedsiębiorczych czy mobilizowania i rozwoju kompetencji związanych z funkcjonowaniem na konkurencyjnym rynku pracy. Do ważniejszych zadań ekonomii społecznej (ES) należy integracja grup wykluczonych. PES realizują je między innymi przez pracę, pełniąc różne funkcje: pracodawcy, instytucji wspierającej zatrudnienie, dostarczyciela usług rynku pracy czy rzecznika. Przedsiębiorstwa społeczne (PS) włączają się w realizację aktywnej polityki rynku pracy. Przez zatrudnianie osób zagrożonych ekskluzją społeczną dążą do ich reintegracji społeczno-zawodowej, wspierając proces zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Jednocześnie PES (we wszystkich swoich formach i rodzajach) to przedsiębiorstwa działające w różnych branżach, mogące konkurować z innymi podmiotami rynkowymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Auleytner, J. (2012). Polityka społeczna w Polsce i na świecie. Warszawa: Wyd. WSP TWP w Warszawie.
2.Baza Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (GUS BAEL) I kw. 2018. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo--wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-i-kwartal-2018-roku,4,29.html(18.08.2018).
3.Bazy Banku Danych Lokalnych BDL Stat (31.05.2018).
4.Filek, J. (2009). Ekonomia społeczna jako nowe wyzwanie. Annales. Etyka w życiu gospodarczym,12 (1), 179–188.
5.Frączek, M., Laurisz, N. (2012). Ekonomia społeczna a rynek pracy. W: M. Frączek, J. Hausner,
6.S. Mazur (red.), Wokół ekonomii społecznej (s. 157–176). Kraków: Wyd. MSAP,Wyd. UE w Krakowie.
7.Grewiński, M. (2009). Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego. Warszawa: WSP TWP w Warszawie.
8.Hausner, J. (2008). Ekonomia społeczna a rozwój. Kraków: Wyd. MSAP.
9.https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Online_publications
10.(26.05.2018).
11.http://ekonomiaspoleczna.pl/x/433225 (27.07.2018).
12.http://ngo.pl (27.07.2018).
13.http://niepelnosprawni.gov.pl (27.07.2018).
14.http://ozrss.pl/spoldzielnie-socjalne (27.07.2018).
15.http://ruchspoldzielcow.pl (27.07.2018).
16.Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (M.P. 2014, poz. 811, t. 1). Pobrane z:
17.https://www.mpips.gov.pl/ekonomia-spoleczna-i-solidarna/dokumenty-programowe-i--strategiczne (4.05.2018).
18.Kwaśnicki, W. (2005). Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej. Trzeci Sektor, 2, 10–35.
19.Lange, O. (1978). Ekonomia polityczna. Tom 1–2. Warszawa: PWN.
20.Laville, J.-L. (2009). Supporting the Social and Solidarity Economy in the European Union.
21.W: A. Amin (red.), The Social Economy. International Perspective on Economic Solidarity(s. 232–252). London: Zed Books.
22.Orczyk, J. (2004). Przemiany pracy na obecnym etapie rozwoju gospodarczego. W: S. Golinowska,
23.M. Boni (red.), W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym Polska 2004(s. 15–34). Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
24.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowejz 17.07.2012. Dz.U. 2012, poz. 850, z późn. zm.
25.Statystyki z pomocy społecznej MRPiPS za rok 2017. Pobrane z: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej/statystyka-za--rok-2017/ (17.07.2018).
26.Ustawa z 16.09.1982. Prawo Spółdzielcze. Dz.U. 1982, nr 30, poz. 210.
27.Ustawa z 6.04.1984 o fundacjach. Dz.U. 1984, nr 21, poz. 97.
28.Ustawa z 7.04.1989. Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. 1989, nr 20, poz. 104.
29.Ustawa z 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776.
30.Ustawa z 15.09.2000. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.
31.Ustawa z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. 2003,nr 96, poz. 873.
32.Ustawa z 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym. Dz.U. 2016, poz. 1828.
33.Ustawa z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U., nr 18,poz. 1265.
34.Ustawa z 27.04.2006 o spółdzielniach socjalnych. Dz.U. 2006, nr 94, poz. 651.
35.Wejcman, Z. (2011). Świadczenie usług społecznych – w stronę trzeciego sektora. W: M. Grewiński, B. Skrzypczak (red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa politykii pedagogiki społecznej. Warszawa: Wyd. WSP TWP w Warszawie.
36.Zachodniopomorski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2018–2022. Pobrane z:
37.http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/zachodniopomorski_program_rozwoju_ekonomii_spolecznej_na_lata_2018_-_2022.pdf (4.05.2018).