Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Korzyści i bariery współpracy podmiotów lokalnych na przykładzie banków i samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych

Autorzy: Aleksandra Grabowska-Powaga
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Agata Jakubowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: podmioty lokalne instytucje finansowe samorząd terytorialny rozwój lokalny współpraca
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (259-269)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nawiązywanie współpracy przez podmioty lokalne przynosi z jednej strony wiele korzyści formalnych: ekonomicznych, infrastrukturalnych, ale też korzyści o charakterze nieformalnym, jak wzrost zaufania i kapitału społecznego między partnerami. Z drugiej strony podmioty lokalne, które przejawiają chęć nawiązywania współpracy, spotykają się z różnego rodzaju barierami nie tylko natury formalnej (bariery prawne i ekonomiczne), lecz także nieformalnej, np. niechęć potencjalnych partnerów do podejmowania wspólnych inicjatyw. W celu zobrazowania korzyści i barier pojawiających się na drodze współpracy między podmiotami lokalnymi w 2014 roku przeprowadzono badania empiryczne. Ze względu na wymagania edytorskie w poniższym opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczących korzyści i barier wynikających ze współpracy banków i samorządów lokalnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bembenek B., Wokół koncepcji współdziałania, w: System wspierania gron przedsiębiorczości – publikacja podsumowująca, red. M. Górzyński, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
2.Grabowska A., Władze samorządowe jako podmiot kształtujący gospodarkę turystyczną w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
3.Karolczak-Biernacka B., Współzawodnictwo, współpraca, wynik, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1981.
4.Lichtarski L., Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992.
5.Lipka A., Współdziałanie zmierzch rywalizacji pracowników? Pro- i antyrywalizacyjne narzędzia personalne, Difin, Warszawa 2004.
6.Nowak D., Wpływ współpracy i współdziałania na wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa – wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 55, Szczecin 2012, www.wneiz.pl.
7.PPP – dziedziny, korzyści, bariery oczami przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego (2007–2011), Raport PPPortal.pl, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Katowice 2011.
8.Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowska, t. 46, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2004.
9.Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
10.Współpraca podmiotów jako czynnik podnoszenia innowacyjności małych przedsiębiorstw w Polsce, IBRKiK, Warszawa 2008.