Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako kategoria prawa bilansowego oraz narzędzie zarządzania ryzykiem

Autorzy: Barbara Gierusz

Monika Mazurowska
Słowa kluczowe: utrata wartości informacje o zagrożeniach zarządzanie ryzykiem
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (75-83)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest prezentacja ujmowanych w rachunkowości odpisów aktualizujących aktywa nie tylko jako źródła informacji o zagrożeniach, ale także narzędzia zarządzania ryzykiem. Metodolo-gia badania – artykuł oparto na studiach literatury przedmiotu, a także analizie regulacji polskiego prawa bi-lansowego. Wynik – wykazanie znaczenia ujmowanych w rachunkowości odpisów aktualizujących aktywa. Oryginalność/Wartość – przedstawienie odpisów aktualizujących aktywa zarówno jako źródła informacji o zagrożeniach, jak i instrumentu zarządzania ryzykiem
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bareja, K., Boroch, T., Gawart, M., Giedroyć, M., Klimczak, K., Łazarowicz, E., Wasilewska, K. (2012). Zaawan-sowana rachunkowość finansowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
2.Curtis, P., Carey, M. (2012). Risk assessment in practice. Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-way Commission. www.coso.org.
3.Czajor, P. (2015). Instrumenty finansowe. W: R. Ignatowski (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa. Problemy i zadania. Łódź: Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych.
4.Czerwiński, K. (2005). Audyt wewnętrzny. Warszawa: Info Audit.
5.Gmytrasiewicz, M., Kierczyńska, U. (2007). Rezerwy w rachunkowości i podatkach. Warszawa: Difin.
6.Kaczmarek, T.T. (2008). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
7.Schiff, J., Schiff, A., Rozen, H. (2012). Accounting for Contingencies: Disclosure of Future Business Risks. W: Management Accounting Quarterly, 13, 3, 1–8. Pobrane z: www.imanet.org/PDFs/Public/MAQ/ 2012_Q2/MAQ_ Spring_2012_schiff.pdf
8.Słownik języka polskiego PWN z zasadami (2010). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA (wersja elektro-niczna).
9.Świderska, G.K. (2012). Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji. W: G.K. Świderska, W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Warszawa: Difin.
10.Wencel, A. (2010). Rozrachunki. Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych. W: Rachunko-wość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym - Zintegrowana Struktura Ramowa – COSO II (2007). Warszawa: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.
12.Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administra-cji publicznej w Polsce. (2007). Warszaw: Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej. www.mf.gov.pl