Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy z perspektywy rachunkowości

10 (11-20) Melania Bąk Więcej
2.

Czynniki warunkujące rozwój rachunkowości w XXI wieku – wybrane problemy

9 (21-29) Renata Biadacz Więcej
3.

Polityka rachunkowości w sprawozdawczości i badaniu sprawozdań finansowych

7 (31-37) Jolanta Chluska, Jolanta Rubik Więcej
4.

Determinanty stóp zwrotu kursów akcji w wybranych bankach w krajach europejskich

8 (39-46) Patrycja Chodnicka-Jaworska, Katarzyna Niewińska Więcej
5.

Instrumentarium materialnej polityki bilansowej dotyczące aktywów finansowych o charakterze własnościowym

8 (47-54) Beata Dratwińska-Kania Więcej
6.

Pomiar w rachunkowości finansowej wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

9 (55-63) Justyna Dyduch Więcej
7.

Zasadność analizy rynku i kierunków jego rozwoju w działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy rachunkowości

9 (65-73) Anna Dyhdalewicz Więcej
8.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako kategoria prawa bilansowego oraz narzędzie zarządzania ryzykiem

9 (75-83) Barbara Gierusz, Monika Mazurowska Więcej
9.

Współczesny wymiar zasady ostrożności w rachunkowości

11 (85-95) Magdalena Głębocka Więcej
10.

Nurt badań interdyscyplinarnych w rachunkowości

9 (97-105) Renata Gmińska Więcej
11.

Etyka w outsourcingu rachunkowości

7 (107-113) Joanna Góralska Więcej
12.

The quality of information on financial liquidity – empirical evidence from public companies quoted onWarsaw Stock Exchange


(Jakość informacji nt. płynności – wynik empirycznych badań spółek notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych)
8 (115-122) Wojciech Hasik Więcej
13.

Rola zawodowych księgowych w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych

7 (125-131) Elżbieta Jaworska Więcej
14.

Rola wybranych instrumentów polityki podatkowej w kształtowaniu ciężaru opodatkowania mikroprzedsiębiorstw

8 (133-140) Elżbieta Jędruczyk Więcej
15.

Uproszczona rachunkowość podmiotów sektora MSP – przykład Federacji Rosyjskiej

9 (141-149) Joanna Koczar Więcej
16.

Funkcja informacyjna rachunkowości w outsourcingu usług finansowo-księgowych

7 (151-157) Teresa Martyniuk Więcej
17.

Pomiar płynności finansowej w kontekście zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto

9 (159-167) Bartłomiej Nita Więcej
18.

Rezerwy kapitałowe i ich znaczenie w działalności jednostki gospodarczej

8 (169-176) Lucyna Poniatowska Więcej
19.

Obligacje w polityce rachunkowości banków spółdzielczych

8 (177-184) Łukasz Szydełko Więcej
20.

Uproszczone podejście do umów leasingu – uwarunkowania i skutki stosowania

7 (185-191) Mikołaj Turzyński Więcej
21.

Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki rachunkowości

13 (193-205) Ewa Walińska Więcej
22.

Rachunkowość w zarządzaniu parkiem narodowym

8 (207-214) Agnieszka Wasiuk Więcej
23.

Idea i kierunki wykorzystania metody DEA do pomiaru efektywności działania gmin – wybrane aspekty

9 (217-225) Anna Bartoszewicz, Henryk Lelusz Więcej
24.

Neutralność podatku od towarów i usług w gminie

8 (227-234) Grzegorz Bucior Więcej
25.

Standaryzacja rachunkowości budżetowej

9 (233-241) Monika Wakuła Więcej
26.

Identyfikacja kosztów środowiskowych w rachunku kosztów przedsiębiorstwa branży energetycznej – wyniki badań

9 (245-253) Aleksandra Ferens Więcej
27.

Organizacja obiektowego rachunku kosztów usług pasażerskiego transportu kolejowego na przykładzie regionalnej spółki przewozowej

11 (255-265) Zdzisław Kes, Krzysztof Nowosielski Więcej
28.

Ujmowanie kosztów działalności na potrzeby zarządzania zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym

10 (267-276) Roman Kotapski Więcej
29.

Koncepcja kaizen i kaizen costing w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem

8 (277-284) Marcin Kowalewski Więcej
30.

Kategorie kosztów decyzyjnych a analiza kosztów relewantnych

9 (285-293) Bożena Nadolna Więcej
31.

Rola zasobowego rachunku kosztów w przedsiębiorstwie realizującym projekty

8 (295-302) Sabina Rokita Więcej
32.

Uwarunkowania organizacji ksiąg rachunkowych na potrzeby ustalania kosztu wytworzenia produktu

9 (303-311) Alfred Szydełko Więcej
33.

Rola procesów wewnętrznych Balanced Scorecard w doskonaleniu działalności portu morskiego

9 (315-323) Ksenia Czubakowska, Joanna Habelman Więcej
34.

Pomiar zróżnicowania odchyleń w kontroli budżetowej

11 (325-335) Joanna Dynowska, Zdzisław Kes Więcej
35.

Wiedza o controllingu w gminach w świetle badań ankietowych

11 (337-347) Joanna Dynowska, Henryk Lelusz Więcej
36.

Koncepcja wykorzystania strategicznej karty wyników w kontroli zarządczej uczelni publicznej

8 (349-356) Ilona Kędzierska-Bujak, Jacek Jaworski Więcej
37.

Rola kokpitów menedżerskich w rachunkowości zarządczej

8 (357-364) Robert Kowalak Więcej
38.

Analiza duration jako komplementarna metoda zarządzania ryzykiem stopy procentowej

11 (365-375) Edward Pielichaty Więcej
39.

Współkontrola przedsiębiorstwa w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej

8 (377-384) Marzena Remlein Więcej
40.

W trosce o wizerunek rachunkowości zarządczej

8 (385-392) Irena Sobańska Więcej
41.

Problem ujęcia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w rachunkowości – głos w dyskusji

7 (393-399) Monika Sobczyk Więcej
42.

Działalność zakładów ubezpieczeń a społeczna odpowiedzialność biznesu

9 (401-409) Jadwiga Wawer-Bernat Więcej
43.

Przydatność danych pochodzących z rachunkowości w analizach benchmarkingowych szpitala

10 (411-420) Aleksandra Wiercińska Więcej
44.

Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach

8 (421-428) Elżbieta Wysłocka Więcej
45.

Jakość ujawnień dotyczących zobowiązań finansowych w sprawozdaniach finansowych spółek indeksu WIG 30

8 (431-438) Przemysław Czajor, Marcin Michalak Więcej
46.

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej źródłem informacji dla interesariuszy – ujęcie jakościowe

10 (439-448) Magdalena Frymus Więcej
47.

Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie sprawozdawcze

8 (449-456) Iwona Kumor Więcej
48.

Ujawnianie informacji na temat rezerw w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych

8 (457-464) Anna Kuzior Więcej
49.

Zintegrowany raport jako narzędzie informowania o kapitale intelektualnym

7 (465-471) Karolina Kwiecińska Więcej
50.

Raportowanie informacji na temat zasobów niematerialnych w sprawozdawczości rocznej spółek

7 (473-479) Grażyna Michalczuk Więcej
51.

Analiza regulacji i kontekstu wprowadzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej jako przykład sprawozdawczości finansowej dla interesariuszy niefinansowych

11 (481-491) Przemysław Mućko Więcej
52.

Typologia etyki utylitarystycznej a moralność biegłego rewidenta i księgowego

8 (493-500) Marta Nowak Więcej
53.

Rola informacji sprawozdawczych w projektowaniu modeli decyzyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw

7 (501-507) Piotr Oleksyk Więcej
54.

Nowa jakość badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego

7 (509-515) Józef Plaff Więcej
55.

Przydatność – podstawowa cecha informacji finansowej?

7 (517-523) Małgorzata Rówińska Więcej
56.

Weryfikacja danych pozafinansowych w raportowaniu osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie

8 (525-532) Beata Zyznarska-Dworczak Więcej