Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-41
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Problem ujęcia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w rachunkowości – głos w dyskusji

Autorzy: Monika Sobczyk
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa system rachunkowości rachunkowość społecznej odpowiedzialności
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:7 (393-399)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest prezentacja nowego głosu w dyskusji środowiskowej nad miejscem społecznej odpowiedzialności w systemie rachunkowości wobec międzynarodowych, unijnych i polskich uregulowań prawnych. Metodologia badania – w artykule dokonano krytycznej analizy regulacji prawnych i wy-tycznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w zakresie ujawniania informacji o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz literatury przedmiotu prezentującej rysującą się na tym tle dyskusję środowi-skową. Wynik – w wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, iż zmiany prawne zmierzają w kierunku rozszerzenia zakresu ujawnień o aspekt społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Środowisko naukowe w głównej mierze popiera te zmiany. Zaprezentowano pogląd autora artykułu na te zmiany. Oryginalność/Wartość – w artykule zestawiono argumentację krytyków i zwolenników ujmowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w systemie rachunkowości oraz przedstawiono nowe stanowisko w tej sprawie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hass-Symotiuk, M., Mućko, P. (2005). Subiektywne oceny w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSSF. W: B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa ob-rotu gospodarczego (s. 173–181). Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej.
2.Hass-Symotiuk, M. (2004). Systematyka kosztów na potrzeby budżetowania. Rachunkowość w jednostkach ochrony zdrowia, 11, 5–9.
3.Burzym, E. (1990). Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, XVI.
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych spra-wozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych ro-dzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dy-rektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. L128/19, 29.6.2013.
5.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. L330/1, 15.11.2014.
6.Gierusz, B., Martyniuk, T. (2009). Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR). W: Problemy współczesnej rachunkowości. Warszawa: Oficyna Wyd. SGH w Warszawie.
7.Gmytrasiewicz, M. (2009). Wybrane problemy teoretyczne współczesnej rachunkowości. W: Problemy współcze-snej rachunkowości. Warszawa: Oficyna Wyd. SGH w Warszawie.
8.Jaruga, A. (2005). Ramy konceptualne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych oraz MSR 1 Prezenta-cja sprawozdań finansowych. W: A. Jaruga (red.), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) a ustawa o rachunkowości – podobieństwa i różnice (s. 15–41). Warszawa: SKwP.
9.Kabalski, P. (2009). Art. 4. W: Komentarz do ustawy o rachunkowości. KSR. MSSF. Podatki (s. 189). Gdańsk: Wyd. ODDK.
10.Kamela-Sowińska, A. (2015), Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 73, 981–991.
11.Karmańska, A. (2013). Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości – garść ustaleń i refleksji. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71 (127), 125–146.
12.Krajowy Standard Rachunkowości Nr 9 „Sprawozdanie z działalności”.Dz.U. Min Fin. Z dnia 15 maja 2014 r. poz. 17.
13.Samelak, J. (2012). Zintegrowane sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Po-znań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
14.Sawicki, K. (2013). Zakres rachunkowości jako nauki. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71 (127), 211–226.
15.Sobańska, I. (2014). Znaczenie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju nauki i praktyki ra-chunkowości w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 75(131), 83−93.
16.Szychta, A. (2015). Przedmiot, cele i teorie nauki rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 85 (141), 9-35.
17.Śnieżek, E., Wiatr, M. (2010). Wybrane aspekty odwzorowania zasad „true and fair view” w bilansie XXI wieku. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego, 14/2, 249–259.
18.Świderska, G. (2007). Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania. W: Ra-chunkowość wczoraj, dziś i jutro (s. 330). Warszawa: SKwP.
19.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
20.Wyniki pre-konsultacji MF na temat wdrożenia dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych. Pobrane z: www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rachunkowosc/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/ content/wyniki-pre-konsultacji-mf-na-temat-wdrozenia-dyrektywy-ws-ujawniania-informacji-niefinansowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2 Frachunkowosc%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_ state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_ 101_INSTANCE_M1vU_ (20.03.2016).
21.Zamknięcie roku 2015 (2014). Warszawa: Wyd. Rachunkowość.