Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Neutralność podatku od towarów i usług w gminie

Autorzy: Grzegorz Bucior
Słowa kluczowe: neutralności VAT potrącalność VAT gmina jako podatnik VAT podatek VAT w gminie
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (227-234)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest przedstawienie problematyki funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych w polskim systemie VAT w kontekście realizacji fundamentalnych zasad tego systemu – zasady neutralności i powiązanej z nią zasady potrącalności. Metodologia badania – analiza piśmiennictwa, badanie dokumentów źródłowych. Wynik – realizacja zasady neutralności VAT polega na stworzeniu takich rozwiązań legislacyjnych aby podatnik mógł potrącić podatek naliczony stanowiący część nakładów dokonywanych w związku z działalnością opodatkowaną. W sytuacji gmin jest to o tyle istotne, iż wyłączenie zasady neutralności powoduje nieuzasadnione, nadmierne opodatkowanie społeczności korzystającej z usług wykonywanych przez jednostki gminne jeśli te usługi objęte są podatkiem VAT. Tymczasem fiskus odmawiał gminom potrącania podatku VAT zawartego w inwestycjach wykorzystywanych do działalności opodatkowanej. Dopiero wygrany spór Gminy Miasta Wrocław spowodował zmianę podejścia organów skarbowych do tej kwestii. Jednak wciąż pozostaje do rozwiązania wiele kwestii związanych z właściwym stosowaniem za-sady neutralności VAT przez gminy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartosiewicz, A. (2015a). VAT Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Bartosiewicz, A. (2015b). Wykonując zadania własne gmina może być podatnikiem VAT. Finanse Komunalne, 2.
3.Błędowski, A. (2015). Gmina i jej jednostki budżetowe są jednym podatnikiem. Rzeczpospolita, 12 października 2015.
4.Bucior, G. (2014). Podmiotowość samorządowej jednostki budżetowej w systemie podatku VAT. W: H. Lelusz (red.), Metodyczne aspekty badań w rachunkowości. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
5.Czarny, K. (2011). VAT w sektorze publicznym. Wrocław: Presscom Sp.z o.o.
6.de la Feria, R. (2016). EU VAT Principles as Interpretative Aids to EU VAT Rules: The Inherent Paradox. W: M. Lang (red.), Recent VAT Case Law of the CJEU. Linde.
7.Feret, E. (2013). Formy organizacyjno-prawne finansowania samorządowych zadań publicznych. Rzeszów: Wydawnictwo WBX Studio Graficzne.
8.Gibasiewicz, D. (2012). Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawie-dliwości Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
9.Głuchowski, J. (2006). Polskie prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
10.Janczukowicz, K., Kieszkowski, W. (2015). Podatki pośrednie w praktyce. Gdańsk: ODDK.
11.Kosek-Wojnar, M. (2012). Zasady podatkowe w teorii i praktyce. Warszawa: PWE.
12.Maj, M. (2014). Fiskus ogranicza prawo do odliczenia podatku. Rzeczpospolita, 9 grudnia 2014.
13.Maruchin, W. (2009). VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym: dyrektywa 2006/112/WE. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
14.Maśloch, G., Sierak, J. (red.). (2013). Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego. Warszawa: Oficyna Wy-dawnicza Szkoła Główna Handlowa.
15.Militz, M. (2013). Zasady prawa unijnego w VAT. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
16.Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015, C-276/14.
17.Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europej-skich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych z dnia 14 stycznia 2016, legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281103 (20.02.2016).
18.Rogala, E. (2014). VAT w gminach 2014. Warszawa: Difin.
19.Rogala, E. (2016). Jak gmina odlicza VAT w 2016 r. Rzeczpospolita, 1 marca 2016.
20.Sachs, K. (red.). (2003). VI Dyrektywa VAT: komentarz do Dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspól-nego systemu podatku od wartości dodanej. Warszawa: C.H. Beck, Ernst&Young.
21.Sokołowska, E. (red.). (2015). VAT w jednostkach sektora finansów publicznych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
22.Wolska, H. (2014). Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę z wieloma ograniczeniami. Finanse Komunalne, 3.
23.Zaborniak, P. (2004). Granice działalności gospodarczej podmiotów komunalnych. Przemyśl: Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania.
24.Zasady odliczania VAT przy prowadzeniu działalności o charakterze mieszanym – ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2016 r. (2016). Pobrane z: www.finanse.mf.gov.pl (20.02.2016).
25.Zubrzycki, J. (2016). Leksykon VAT 2016. T. 1. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.