Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Uwarunkowania organizacji ksiąg rachunkowych na potrzeby ustalania kosztu wytworzenia produktu

Autorzy: Alfred Szydełko
Słowa kluczowe: publiczne księgi rachunkowe koszt wytworzenia koszty wydziałowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (303-311)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest wskazanie wpływu sposobu ustalania kosztu wytworzenia produktów na organizację ksiąg rachunkowych. Metodologia badania – wyznaczony cel zdeterminował wybór metod badawczych. Wykorzystano metody analizy aktów prawnych i badań literaturowych, a wnioski wyciągnięto na podstawie metody dedukcji i rozumowania przez analogię. Wynik – przeprowadzone badania doprowadziły do stwierdzenia, że wielkość jednostki pod względem kryteriów zobowiązujących ją do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta oraz wybrane przez jednostkę rozwiązania co do terminu ujawniania i eliminacji z kosztu wytworzenia kosztów stałych niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych, wymagają zastosowania odpowiednich rozwiązań dotyczących procedur pomiaru kosz-tu wytworzenia i jego ewidencji w księgach głównej i pomocniczych. Oryginalność/Wartość – opracowanie uzupełnia lukę informacyjną w tym zakresie, łącząc problematykę ustalania kosztu wytworzenia z organizacją funkcjonowania ksiąg rachunkowych. Wskazuje na problemy dotyczące obowiązku ustalania kosztu wytworzenia oraz ujawniania i eliminacji kosztów stałych niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych, które są determinantami rozwiązań w księgach rachunkowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fedak, Z. (2008). Rachunkowość. Zamknięcie roku 2008. Warszawa: Rachunkowość Sp. z o.o.
2.Fedak, Z. (2013). Rachunkowość. Zamknięcie roku 2013. Warszawa: Rachunkowość Sp. z o.o.
3.Kiziukiewicz, T. (2002). Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE, Warszawa.
4.Messner, Z., Pfaff, J. (2010). Podstawy rachunkowości finansowej. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego.
5.Nowak, E. (2016). Analiza kosztów w ocenie działalności przedsiębiorstwa. Warszawa: CeDeWu.
6.Sawicki, K. (2009). Zasady organizacji rachunkowości, formy i technika prowadzenia ksiąg rachunkowych. W: K. Sawicki (red.), Podstawy rachunkowości. Warszawa: PWE.
7.Szydełko, A. (2004). Rachunek kosztów planowanych w przedsiębiorstwie. Gdańsk: ODDK.
8.Szydełko, A. (2010). Sprawozdawczy rachunek kosztów. Aspekty księgowe i zarządcze. Rzeszów: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie.
9.Szydełko, A. (2013). Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu. W: E. Nowak (red.), Controlling dla menedżerów. Warszawa: CeDeWu.
10.Uchwała nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z 16 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia stanowiska „Ustalanie kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów”, Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 21 lutego 2007 r.
11.Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
12.Walińska, E. (2008). Teoretyczne podstawy ewidencji księgowej. W: E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Warszawa: Wolters Kluwer business.