Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-51
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Analiza regulacji i kontekstu wprowadzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej jako przykład sprawozdawczości finansowej dla interesariuszy niefinansowych

Autorzy: Przemysław Mućko
Słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa sprawozdawczość przedsiębiorstw zrównoważony rozwój społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (481-491)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest analiza kontekstu wprowadzenia i regulacji dotyczących sprawozdania z płatności na rzecz administracji, która ma wyjaśnić jego istotę oraz przeznaczenie. Metodologia badania – przegląd literatury, analiza odpowiednich aktów prawnych oraz innej dokumentacji. Wnioski zilustrowano dwoma przykładami. Wynik – sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, jakkolwiek dostarcza informacji o charakterze finansowym, realizuje cele interesariuszy niefinansowych przedsiębiorstw. Obowiązek jego wprowadzenia wynika z troski o zrównoważony rozwój, wymagający poszanowania zasobów naturalnych. Oryginalność/Wartość – sprawozdanie z płatności na rzecz administracji nie było do tej pory przedmiotem analizy w literaturze polskiej, a i badania światowe na ten temat nie są liczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BIS. (2014a). Implementation of Chapter 10 of EU Accounting Directive (2013/34/EU): impact assessment. Department of Business, Innovation & Skills. Pobrano z: www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ attachment_data/file/341986/bis-14-1024-implementation-chapter-10-eu-accounting-directive-impact.pdf.
2.BIS. (2014b). Draft guidance ‘The Reports on Payments to Government Regulations 2014 – Industry Guidance’. Department of Business, Innovation & Skills. Pobrano z: www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ attachment_data/file/378081/bis-14-1228-the-reports-on-payments-to-government-regulations-2014-industry-guidance-draft.pdf.
3.Bleischwitz, R. (2014). Transparency in the Extractive Industries: Time to Ask for More. Global Environmental Politics, 14(4), 1–9. Pobrano z: http://doi.org/10.1162/GLEP_e_00254.
4.Deegan, C.M., Unerman, J. (2006). Financial Accounting Theory. Berkshire: McGraw-Hill.
5.Dobija, D. (2010). Dylematy standaryzacji sprawozdawczości finansowej, wyceny i pomiaru ryzyka. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 57, 5–14.
6.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych spra-wozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych ro-dzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dy-rektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz.U. L 182, 29.6.2013.
7.EFI, E. F. I. (2015). Introduction to FLEGT. EU FLEGT Facility [Briefing]. Pobrano z: www.euflegt.efi.int/ publications/introduction-to-flegt (5.04.2016).
8.EITI. (2016). The EITI Standard 2016. Extractive Industries Transparency Initiative. Pobrano z: http://eiti.org/files/english_eiti_standard_0.pdf.
9.E&Y. (2016). Disclosing payments to governments. Mining and metals in an era of transparency. Ernst & Young. Pobrano z: https://eiti.org/files/ey-mining-and-metals-in-an-era-of-transparency.pdf
10.Godfrey, J., Hodgson, A., Holmes, S., Tarca, A. (2006). Accounting theory (6. ed). Sydney: Wiley.
11.Gruszecki, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.GUS. (2015). Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności. Pobrano z: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/ liczba-podmiotow-w-rejestrze-regon-tablice/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-deklarujacych-prowadzenie-dzialalnosci/ (19.04.2016).
13.Kiziukiewicz, T., Mućko, P. (2016). Rozdział 6a. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej. W T. Kiziukiewicz (Red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz (s. w druku). Warszawa: LexisNexis Polska.
14.Market Line. (2016a). Rio Tinto (Company Profile) (s. 1–10). Pobrano z: http://search.ebscohost.com/login.aspx? direct=true&db=bth&AN=113301985&lang=pl&site=bsi-live
15.Market Line. (2016b). Royal Dutch Shell plc (Company Profile) (s. 1–11). Pobrano z: http://search.ebscohost.com/ login.aspx?direct=true&db=bth&AN=112326555&lang=pl&site=eds-live.
16.Ocena skutków regulacji: Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. (2014). Ministerstwo Finansów. Pobrano z: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/246200/246203/246204/ dokument129478.pdf.
17.Stakeholders. (2016). Pobrano z: https://eiti.org/supporters/institutionalinvestors (26.04.2016).
18.Szymańska, J. (2014). Regulacje prawne w Europie i w Stanach Zjednoczonych po globalnym kryzysie finanso-wym 2007–2009. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (369, cz. 2), 203–211.
19.Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dz.U. 2015, poz. 1011.
20.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, ze późn. zm.
21.Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej. (2011). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej: według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. (T. A, s. A23–A56). London; Warszawa: IFRS Founda-tion; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.