Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Funkcja informacyjna rachunkowości w outsourcingu usług finansowo-księgowych

Autorzy: Teresa Martyniuk
Słowa kluczowe: outsourcing funkcje rachunkowości funkcja informacyjna rachunkowości
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (151-157)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Druga połowa XX wieku upłynęła pod znakiem wzrostu procesów globalizacji gospodarczej, rozwoju rynków kapitałowych i pieniężnych oraz rozwiązań w zakresie regulacji tych zjawisk. Zmiany te przyczyniły się do innego postrzegania i wykorzystywania funkcji informacyjnej rachunkowości. W literatu-rze przedmiotu można spotkać wiele klasyfikacji funkcji rachunkowości. Wszyscy autorzy podkreślają, że podstawową jej funkcją jest dostarczanie wiarygodnych informacji o sytuacji majątkowo-finansowej organi-zacji. Funkcja informacyjna rachunkowości ulegała zmianie wraz ze zmianą technik i form księgowania oraz rozwoju outsourcingu usług finansowo-księgowych. Cel – celem artykułu jest prezentacja wykorzystania in-formacyjnej funkcji rachunkowości w outsourcingu usług finansowo-księgowych oraz jej ewolucji w po-szczególnych jego etapach rozwoju. Metodologia badania – dla zrealizowania celu opracowania dokonano przeglądu literatury z badanego obszaru oraz zastosowano metodę syntezy, w celu określenia wniosków z przeprowadzonych rozważań. Oryginalność/Wartość – po krótkiej charakterystyce outsourcingu, jako formy rozwoju nowoczesnych usług biznesowych, wskazano, ze outsourcing usług finansowo-księgowych realizo-wany jest głownie w obszarze rachunkowości finansowej oraz zewnętrznej funkcji informacyjnej rachunko-wości zarządczej. Ponadto postawiono tezę, iż zależnie od etapu rozwoju outsourcingu usług finansowo-księgowych, zmianie ulega funkcja informacyjna rachunkowości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czubakowska, K. (red.). (2007). Od auditingu do sponsoringu. Warszawa: PWE.
2.Hońko, S. (2013). Wycena w rachunkowości. Szczecin: ZAPOL.
3.Jastrzębowski, A. (2015). Zakres i znaczenie współcześnie identyfikowanych funkcji rachunkowości. Maszynopis rozprawy doktorskiej. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
4.Matuszak, Ł. (2012). Wycena a wiarygodność i porównywalność sprawozdania finansowego. Maszynopis rozpra-wy doktorskiej. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
5.Micherda, B. (2011). Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości. Warszawa: Difin.
6.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (2013). Warszawa: SKwP.
7.Nadolna, B. (2007). Outsourcing. W: K. Czubakowska (red.), Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości. Warszawa: PWE.
8.Nogalski, B. (2010). Koncepcje zorientowane na wyszczuplenie organizacji. W: M. Czerska, A. Szpiter (red.), Koncepcje zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
9.Nowak, E. (2015). Klasyfikacyjna funkcja rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 399.
10.Płóciennik-Napierała, J. (2005). Funkcje rachunkowości w standardach edukacyjnych. Zeszyty Teoretyczne Ra-chunkowości, 26.
11.Sawicki, K. (1996). Informacyjno-sprawozdawcza funkcja rachunkowości jednostek gospodarczych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 35.
12.Sobańska, I. (2011). Granice organizacyjne systemu rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62.
13.Śnieżek, E. (2004). Wprowadzenie do rachunkowości. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
14.Świderska, G. (2012). Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. G. Świderska i W. Więcław (red.). Warszawa: Difin.
15.Świetla, K. (2014). Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów. Kra-ków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
16.Walińska, E. (2014). Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Warszawa: Wolter Kluwer Polska.