Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-55
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Przydatność – podstawowa cecha informacji finansowej?

Autorzy: Małgorzata Rówińska
Słowa kluczowe: przydatność informacja finansowa cechy jakościowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (517-523)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – w artykule scharakteryzowano atrybut przydatności informacji finansowych, stanowiący jedną z fundamentalnych cech jakościowych. Celem artykułu jest krytyczna ocena cechy przydatności w kon-tekście jej zgodności z zasadą wiernego i rzetelnego obrazu, z uwzględnieniem asymetrii informacji. Metodo-logia badania – analiza literatury, regulacji rachunkowości - ustawy o rachunkowości, MSSF – w kontekście zgodności cechy przydatności informacji finansowych z zasadą true and fair view. Wynik – przydatność to subiektywna cecha informacji finansowych. Jej określenie i ocena zależy od potrzeb informacyjnych poszczególnych grup użytkowników informacji sprawozdawczych. Oryginalność/Wartość – artykuł stanowi głos w dyskusji nad cechami informacji sprawozdawczych generowanych przez rachunkowość. Zdaniem autora cecha przydatności, eksponowana w regulacjach MSSF jako powszechna i podstawowa cechy informacji finansowych, pozostaje w sprzeczności z naczelną zasadą rachunkowości true and fair view.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błażyńska, J. (2015). Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
2.Eierle, B., Schultze, W. (2013). The Role of Management as a User of Accounting Information. Accounting and Management Information System, 12.
3.Dobija, M. (red.). (2014). Teoria rachunkowości podstawa nauk ekonomicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwer-sytetu Ekonomicznego w Krakowie.
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych spra-wozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych roBłażyńska, J. (2015). Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
5.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych spra-wozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dy-rektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz.Urz. L 182/19 z 29.6.2013.
6.Gabrusewicz, W., Cieślak, M., Kuśnierek, K. (2001). Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
7.Gabrusewicz, W., Remlein, M. (2011). Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnic-two Ekonomiczne.
8.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2013), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
9.Gad, J. (2013). Sprawozdawczość biznesowa wobec założeń teorii agencji. Zarządzanie i Finanse, 2, cz. 6.
10.Gad, J. (2014). Atrybuty użytkowników wewnętrznych i wewnętrznych systemu informacyjnego rachunkowości – perspektywa asymetrii informacji. Problemy Zarządzania, 2, 12.
11.Jarugowa, A., Walińska, E. (1997). Roczne sprawozdanie finansowe – ujęcie księgowe i podatkowe. Gdańsk: ODDK.
12.Kuzior, A., Pfaff, J., Poniatowska, L., Rówińska, M. (2014). Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych. Warszawa: CeDeWu.
13.Liang, P.J. (2001). Recognition: An information Content Perspective. Accounting Horizonts, 15, 3.
14.Pfaff, J. (2007). Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
15.Remlein, M. (2008). Inwestycje w polityce rachunkowości grupy kapitałowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
16.Rówińska, M., Zadora, K. (2012). Rachunkowość w wartości godziwej a zasady rachunkowości. W: H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, 125, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
17.Śnieżek, E., Wiatr, M. (2011). Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej spra-wozdawczości finansowej. Warszawa: Wolters Kluwer.
18.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
19.Walińska, E. (2010). Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
20.Wierzbińska, Z. (2014). Wycena aktywów i pasywów a oczekiwania informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2, 4 (265).