Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Pomiar płynności finansowej w kontekście zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto

Autorzy: Bartłomiej Nita
Słowa kluczowe: płynność finansowa kapitał obrotowy netto zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (159-167)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem opracowania jest wyjaśnienie relacji między długoterminowym finansowaniem netto przedsiębiorstwa i zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto w ocenie płynności finansowej. Metodologia badania – przyjęta metodyka obejmuje wnioskowanie logiczne, krytyczną ocenę metod analizy finansowej oraz analizę przypadku na podstawie wybranego sprawozdania finansowego. Wynik – na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że proste statyczne wskaźniki płynności finansowej nie są wystarczające w ocenie płynności i powinny być uzupełniane analizą relacji między długoterminowym finansowaniem netto i zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto. Oryginalność/Wartość – wartość artykułu sprowadza się do wykazania na przykładzie empirycznym, że udział krótkoterminowego finansowania netto w zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy netto może wzrastać pomimo kształtowania się wskaźnika bieżącej płynności finansowej na stałym poziomie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gibson, C.H. (2013). Financial Statement Analysis. Cengage Learning.
2.Grabowska, M. (2012). Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
3.Hawawini, G., Viallet, C. (2007). Finance for Executives. Managing for Value Creation, Mason: South-Western Cengage Learning.
4.Kosińska, J., Cicirko, T. (2010). Kapitał obrotowy i jego powiązania z płynnością. W: T. Cicirko (red.), Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Han-dlowej w Warszawie.
5.Kosińska, J., Cicirko, T. (2010). Płynność finansowa – zagadnienia wstępne. W: T. Cicirko (red.), Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Han-dlowej w Warszawie.
6.Kusak, A., Kowalczyk, J. (2006). Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Warszawa: C.H. Becka.
7.Michalski, G. (2005). Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: PWN.
8.Nita, B. (2011). Syntetyczny wskaźnik płynności finansowej w ujęciu statycznym w kontekście zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 182.
9.Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych. Warszawa: PWN.
10.Sierpińska, M., Wędzki, D. (2005). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
11.Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2013.
12.Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2014.
13.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
14.Wędzki, D. (2009). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2. Kraków: Wolters Kluwer.
15.Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna