Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-47
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie sprawozdawcze

Autorzy: Iwona Kumor
Słowa kluczowe: kontynuacja działalności sprawozdanie finansowe standardy rachunkowości i rewizji finansowej
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (449-456)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest identyfikacja i klasyfikacja objawów zagrożeń kontynuacji działalności i ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym w oparciu o krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości i rewizji finansowej. Metodologia badania – w artykule zastosowano metodę studiów literaturowych oraz analizę aktów prawnych. Wynik – w artykule uporządkowano wiedzę w zakresie identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń kontynuacji działalności w oparciu o krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości i rewizji finansowej. Oryginalność/Wartość – uporządkowanie objawów zagrożeń kontynuacji działania wynikających z uregulowań krajowych i międzynarodowych rachunkowości i rewizji finansowej oraz wskazanie zakresu wykorzystania metod analizy finansowej i metod prognozowania bankructwa, które mogą być pomocne w ocenie zagrożenia kontynuacji działalności jednostki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altman, E.I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy. The Jurnal of Finance, 23, September.
2.Aziz, M., Dar, H. (2006). Predicting corporate bankruptcy – where we stand? Corporate Governance Journal, 6, n.1.
3.Elliott, B., Elliott, J. (2005). Financial Accounting and Reporting. Glasgow: Bell& Bain Ltd.
4.Gierusz, J. (2006). Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Gdańsk: ODDK.
5.Głębocka, M. (2013). Użyteczność decyzyjna informacji dodatkowej – wybrane problemy. W: Problemy współ-czesnej rachunkowości, t. 2. Zeszyty Naukowe, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, 543–555.
6.Hendriksen, E.A., Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Hołda, A. (2006). Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. Zeszyty Naukowe /AE w Krakowie, Seria specjalna, Monografie, 174/286.
8.Kita, M., Kołosowska, B. (2015). Zarządzanie kontynuacją działania w przedsiębiorstwach produkcyjnych działa-jących w Polsce. W: Studia Oeconomica Posnaniensia, 1, 52–66.
9.Korol, T. (2010). Systemy ostrzegania przedsiębiorstwa przed ryzykiem upadłości. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
10.Kumor, I. (2015). Koncepcje rachunkowości w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym, ich przegląd i klasyfi-kacja. W: D. Zarzecki (red.), Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74, 127–135.
11.Kumor, I. (2014). Nadrzędne zasady rachunkowości a wartość bilansowa przedsiębiorstwa. W: D. Zarzecki (red.), Narzędzia zarządzania finansami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804, Finanse, Rynki Finan-sowe, Ubezpieczenia, 67, 409–419.
12.Kumor, I. (2012). Zdarzenia po dniu bilansowym ich klasyfikacja i ujęcie w sprawozdaniu finansowym według uregulowań krajowych i międzynarodowych. W: H. Buk (red.), Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, 82, 57–65.
13.La Salle, R.E., Anandarajan, A., Miller, A.F. (1996). Going Concern Uncertainties: Disclaimer of Opinion versus Unqualified Opinion with Modified Wording. A Journal of Practice and Theory, 15.
14.Mazurczak-Mąka, A. (2013). Weryfikacja wykonalności przyjętego przez jednostkę założenia kontynuacji dzia-łalności jako istotny element badania sprawozdania finansowego. W: B. Micherda M. Andrzejewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego (s. 129–143). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
15.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
16.Prusak, B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
17.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
18.Siemińska, E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: Dom Organizatora.
19.Smejda, A. (2006). Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do oceny zdolności jednostki do kontynuacji działal-ności. Bank i Kredyt, lipiec, 60–70.
20.Strojek-Filus, M., Kumor, I. (2015). Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w ujęciu krajowych i międzynaro-dowych standardów rachunkowości. Warszawa: CeDeWu.pl.
21.Szczepankiewicz, E.I. (2013). Przyjęcie założenia o kontynuacji działalności jednostki według krajowych i mię-dzynarodowych regulacji. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1, 8 (257), 57–65.
22.Szczepankiewicz, E.I. (2013). Propozycja identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń w ocenie zasadności przyjęcia założenia o kontynuacji działalności w jednostkach. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 73 (129), 113–130.
23.Szulc, M. (2012). Wykorzystanie analizy finansowej w badaniu sprawozdań finansowych w świetle badań empi-rycznych. W: B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowe (s. 230–245). War-szawa: Difin.
24.Walińska, E. (2014). Rachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną finanse. W: D. Zarzecki (red.), Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 803, Finan-se, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 509–525.