Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Nurt badań interdyscyplinarnych w rachunkowości

Autorzy: Renata Gmińska
Słowa kluczowe: interdyscyplinarność dyscypliny naukowe rachunkowość
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (97-105)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – głównym celem artykułu jest przedstawienie nurtu badań interdyscyplinarnych w rachunkowości. Metodologia badania – aby zrealizować cel artykułu dokonano krytycznej analizy krajowych i za-granicznych opracowań z zakresu nauk ekonomicznych, w tym rachunkowości. Wykorzystano metodę analizy źródeł. Wynik – w artykule wykazano potrzebę prowadzenia w rachunkowości badań interdyscyplinarnych. Oryginalność/Wartość – artykuł ukazuje kierunki badań interdyscyplinarnych w rachunkowości, które są prowadzone i mogą być rozwijane w przyszłości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamek, J. (2011). Kulturowe uwarunkowania krajowych systemów rachunkowości w świetle koncepcji wymia-rów subkultury rachunkowości S. Graya. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62 (118), 7–21.
2.Artienwicz, N. (2013). Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71 (127), 7–23.
3.Babuśka, E. (2013), Teoria rachunkowości i jest miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organiza-cjami. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71 (127), 25–37.
4.Bailey, C.D., Daily, C.M., Phillips, T.J. (2011). Auditors’ levels of dispositional need for closure and effects on hypothesis generation and confidence. Behavioral Research in Accounting, 23, 27–50.
5.Bąk, M. (2011). Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 32, 47–60.
6.Birnberg, J.G., Luft, J., Shields, M.D. (2007). Psychology theory in management accounting research. W: C.S. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (red.), Handbook of Management Accounting Research. Amsterdam: Elsevier.
7.Bolt-Lee, C.E., Moddy, J. (2010). Highlights of Finance and Accounting Ethics Research. Journal of Accountan-cy, 210, 4, 38–41.
8.Brown, J., Fraser, M. (2006). Approaches and perspectives in social and environmental accounting: an overview of the conceptual landscape. Business Strategy and the Environment, 15, 2, 103–117.
9.Cohen, J.R., Bennie, N.M. (2006). The Applicability of a Contingent Factors Model to Accounting Ethics Re-search. Journal of Business Ethics,, 68, 1, 1–18.
10.Doktuś, W. (2014). Rachunkowość jako dyscyplina naukowa oraz jej służebna rola, jaką pełni w życiu gospodar-czym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 372, 73–81.
11.Flejterski, S., Urchs, M. (2015). Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych. Perspektywa kryzysowa. Kraków-Legionowo: Edu-Libri.
12.Flejterski, S. (2013). Ekonomia, finanse i zarządzanie w perspektywie metodologicznej i interdyscyplinarnej. IX Kongres Ekonomistów Polskich. Pobrane z: www.pte.pl/kongres/referaty/?dir=Flejterski+Stanis%C5%82aw (15.02.2016).
13.Gierusz, B., Martyniuk, T. (2009). Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR). W: Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red.), Problemy współczesnej rachunkowości. War-szawa: SGH.
14.Gomes, D., Carnegie G.D., Napier, Ch.J., Parker, L.D., West, B. (2011). Does accounting history matter? Accoun-ting History, 16, 4, 389–402.
15.Gorynia, M. (2013). Klasyfikacja nauk ekonomicznych – dywergencja czy konwergencja? Posiedzenie Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN w dn. 19.09.2013. Pobrane z: www.kne.pan.pl/index.php/posiedzenia-kne-pan (28.02.2016).
16.Gos, W. (2015). Nauka rachunkowości- głos w dyskusji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-cławiu, 388, 57–67.
17.Gray, S. (1988). Towards a Theory of Culture Influence on the Development of Accounting Systems International-ly. Abacus, 24, 1, 1–16.
18.Gmińska, R. (2014). Aspekty behawioralne w rachunkowości zarządczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-micznego we Wrocławiu, 344, 185–193.
19.Gray, R., Owen D., Sopher, M.J. (1998). Setting up a control system for your organization. Non-profit World, 16, 3.
20.Gray, R., Owen, D., Adams, C. (1996). Accounting & Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting. Prentice Hall.
21.Hopwood, A.G. (2007). Whither Accounting Research? The Accounting Review, 82, 5, 1365–1374.
22.Karmańska, A. (2006). Etyka w rachunkowości w kontekście praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. W: J. Ostaszewski, M. Zaleska (red.), W stronę teorii i praktyki finansów (s. 369–384). Warszawa: SGH.
23.Klein, J. T. (1990). Interdisciplinarity: History, Theory and Practice. Detroit: Wayne State University Press.
24.Kloch, Z. (2007). Interdyscyplinarność w naukach społecznych i humanistycznych - możliwości i ograniczenia. Pobrane z: www.al.uw.edu.pl/pl-61 (26.02.2016).
25.Koleśnik, K., Silska-Gembka, S. (2012). Aspekty kulturowe rachunkowości – analiza krajowej literatury. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66 (122), 87–99.
26.Kozłowski, J. (1996). Narodziny i rozwój dyscyplin naukowych. Sprawy Nauki, 1, Biuletyn Komitetu Badań Naukowych. Pobrane z: http://kbn.icm.edu.pl/pub/kbn/sn/archiwum/9601/kozlow.html (1.02.2016).
27.Koźmiński, A.K. (2008). Ekonomia a inne nauki społeczne. Management and Business Administration. Central Europe, 16 (1), 74–80.
28.Maruszewska, E.W. (2014). Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
29.Mathews, M.R. (1997). Twenty‐five years of social and environmental accounting research: Is there a silver jubilee to celebrate? Accounting, Auditing & Accountability Journal, 10, 4, 481–531.
30.Nowak, M. (2015). Czy rachunkowość jest moralna? Dyskurs z pogranicza pomiaru gospodarczego oraz filozofii etyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 399, 383–392.
31.Nowak, M. (2009). Psychologiczne czynniki decyzji inwestycyjnych a wskaźniki dla controllingu finansowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 58, 348–358.
32.OECD (1972). Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in Universities. Paris: OECD.
33.Parker, L.D, Guthrie, J. (2014). Addressing directions in interdisciplinary accounting research. Accounting, Audit-ing & Accountability Journal, 27.8, 1226–1218.
34.Perera, M. (1989). Towards a Framework to Analyse the Impact of Culture on Accounting. The International Journal of Accounting, 24, 42–56.
35.Pogodzińska-Mizdrak, E. (2008). Ekonomia społeczna a ewolucja rachunkowości odpowiedzialności społecznej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 44 (100), 147–162.
36.Riahi-Belkaoui, A. (1980). The impact of socio-economic accounting statements on the investment decision: An empirical study. Accounting, Organizations and Society, 5, 3, 263–283.
37.Riahi-Belkaoui, A., Picur, R. (1991). Cultural determinism and perception of accounting concepts. The Interna-tional Journal of Accounting, 26, 118–130.
38.Roslender, R., Dillard, J.F. (2003). Reflections on the interdisciplinary perspectives on accounting project. Critical Perspectives on Accounting, 14, 3, 325–351.
39.Samelak, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Poznań: Wydaw-nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
40.Słownik Języka Polskiego PWN. Wydawnictwo PWN. Pobrane z: http://sjp.pwn.pl (1.03.2016).
41.Stępień, M. (2001). Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i jej wpływ na ewolucję rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 4 (60).
42.Szadziewska, A. (2013). Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej. Gdańsk: Wydawnic-two Uniwersytetu Gdańskiego.
43.Wielgórska-Leszczyńska, J. (2014). Rachunkowość jako dyscyplina naukowa wśród nauk ekonomicznych. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2, 4 (265), 135–149.
44.Zubalewicz, A. (2005). Zadania rachunkowości w dziedzinie pomiaru rozwoju zrównoważonego. Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1 (27), 115–124.