Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Ujmowanie kosztów działalności na potrzeby zarządzania zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym

Autorzy: Roman Kotapski
Słowa kluczowe: zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy koszty działalności
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (267-276)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – analiza ujmowania kosztów działalności zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego na potrze-by zarządzania podmiotem leczniczym oraz ich wpływ na budżet kosztów jego działalności. Metodologia ba-dań – w publikacji zostały wykorzystane materiały wewnętrzne badanego podmiotu, dokonano analizy litera-tury polskiej w zakresie ujmowania kosztów działalności podmiotów leczniczych. Wykorzystano autorskie wdrożenie systemu budżetowania i zakładowego planu kont w badanym podmiocie leczniczym. Wynik – na podstawie analizy procesów i kosztów badanego podmiotu wyodrębniono istotne grupy kosztów działalności badanego podmiotu, które powinny pozwolić na efektywniejsze jego zarządzanie. Oryginalność/Wartość – przedstawiono autorski układ ujmowania kosztów zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, który został zweryfikowany podczas autorskiego wdrożenia systemu budżetowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chalastra, M. (2013). Jak dostosować rachunek kosztów rzeczywistych do wymogów budżetowania w szpitalu. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 12.
2.Hass-Symotiuk M. (red.). (2008). Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej. Gdańsk: Wyd. ODDK.
3.Kotapski, R. (2013). Implementing a hospital budget as an element of changes in its management. Economics, 92 (3) Suplement A. Vilno: Vilnius University.
4.Kotapski, R. (2014). Jakie są koszty działalności oddziału szpitalnego. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 9.
5.Kotapski, R. (2014a). Identyfikacja kosztów działalności szpitala i ich ewidencja na przykładach szpitali publicz-nych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 70.
6.Kotapski, R. (2016). Jakie są koszty działalności izby przyjęć w szpitalu. Controlling i Zarządzanie, 2 (10).
7.Kotapski, R. (2016a). Koszty leczenia pacjenta a rachunek kosztów szpitala. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 79.
8.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Dz.U. poz. 731.
9.Stępniewski, J. (2008). Strategia, finanse i koszty szpitala. Warszawa: Wyd. ABC a Wolter Kluwer business.
10.Świderska, G.K., Pielaszek, M. (2015). Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych. Warszawa: Wyd. ABC a Wolter Kluwer business.
11.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654.
12.Warelis, A. (2009). Wiarygodność informacyjna rachunku kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej. W: Problemy współczesnej rachunkowości. Warszawa: Wyd. SGH.