Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Rezerwy kapitałowe i ich znaczenie w działalności jednostki gospodarczej

Autorzy: Lucyna Poniatowska
Słowa kluczowe: rezerwy kapitałowe kontynuacja działalności rozwój
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (169-176)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest przedstawienie roli i funkcji rezerw kapitałowych tworzonych w rachunkowości w działalności każdej jednostki gospodarczej. Metodologia badania – metodą badawczą za-stosowaną w niniejszym opracowaniu jest analiza literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych. Wynik – re-zerwy kapitałowe są specyficznym rodzajem rezerw w rachunkowości, wyodrębnianym przy szerokim ujęciu tej kategorii. Pełniącą one wiele istotnych funkcji w przedsiębiorstwie, a ich tworzenie związane jest przede wszystkim z koncepcjami zachowania kapitału. Oryginalność/Wartość – zasadnicze znaczenie rezerw kapitałowych wynika z faktu, że zapewniają one środki na odtworzenie kapitału i tym samym pozwalają jednostce kontynuować działalność, warunkują także stabilny, długofalowy rozwój jednostki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Duraj, A. (2004). Kształtowanie rezerw w przedsiębiorstwie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
2.Duraj, A. (2008). Rezerwy a strategie finansowe publicznych spółek akcyjnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
3.Gierusz, J., Gierusz, M. (2009). Rezerwy w prawie bilansowym i podatkowym. Prace i Materiały Wydziału Za-rządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/1, 43–55.
4.Gmytasiewicz, M. (2002). Rezerwy w księgach rachunkowych. Tworzenie, wykorzystanie, rozwiązywanie. War-szawa: Difin.
5.Gmytasiewicz, M., Karmańska, A. (2006). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.
6.Gos, W. (1995). Rezerwy. W: T. Kiziukiewicz, (red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia w jednostkach gospo-darczych. Wrocław: Wyd. Ekspert.
7.Kamela-Sowińska, A. (2010). Rachunkowość zaawansowana. Część 1. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości.
8.Kiziukiewicz, T., Sadowska, T. (1999). Przewodnik po rachunkowości. Szczecin: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej.
9.Kufel, M. (1993). Bilansowanie kapitału własnego. W: J. Weber, M. Kufel (red.), Wprowadzenie do rachunkowo-ści spółek. Bilansowanie majątku i kapitałów. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park.
10.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. (2013). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,.
11.Pfaff, J. (2011). Kapitały własne i ich ujęcie w ewidencji. W: J. Pfaff, Zb. Messner (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Poniatowska, L. (2012). Rola rezerw tworzonych w rachunkowości w kreowaniu stabilnego rozwoju. W: St. Owsiak (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. Tom II. Bielsko –Biała: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku- Białej.
13.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.