Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki rachunkowości

Autorzy: Ewa Walińska
Słowa kluczowe: polityka rachunkowości dokumentacja systemu rachunkowości
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (193-205)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – artykuł dotyczy rozważań na temat polityki rachunkowości w aspekcie teoretycznym i praktycznym. W artykule przedstawiono zakres i definicję polityki rachunkowości w regulacjach rachunkowości, a także praktyczne przykłady jej stosowania. Metodologia badania – metodą badawczą wykorzystaną w artykule jest krytyczna analiza literatury przedmiotu, jak również obserwacje i doświadczenia własne wynikające z analizy rozwiązań praktycznych w zakresie dokumentacji systemu rachunkowości – zarówno jako osoby sporządzającej, jak i oceniającej taką dokumentację w polskich przedsiębiorstwach. Wynik – podsumowaniem rozważań jest wskazanie rozwiązania dotyczącego polityki rachunkowości – w wymiarze praktycznym, które jest zgodne z jej istotą merytoryczną. Oryginalność/Wartość – przedstawione rozwiązanie jest innowacyjne w stosunku do funkcjonujących w polskiej praktyce, bazuje na poglądach Autorki, które są odmienne od wielu poglądów na temat polityki rachunkowości prezentowanych w polskiej literaturze przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzezin, W. (1998). Ogólna teoria rachunkowości. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
2.Brzezin, W. (1997). Ogólna teoria rachunkowości na przełomie XX i XXI w. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 40.
3.Brzezin, W. (2000). Mikro- i makropolityka rachunkowości. Normy prawne i zawodowe rachunkowości. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 876.
4.Brzezin, W. (2005). Refleksje o teorii, polityce i dydaktyce rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 26 (82).
5.Cebrowska, T. (2002). Polityka rachunkowości – nowe określenie w prawie bilansowym. W: D. Misińska, J. Szafraniec, T. Cebrowska (red.), Rachunkowość i rewizja u progu 2002 roku. Wrocław: Akademia Ekono-miczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.
6.Cebrowska, T. (2010). Polityka bilansowa. W: T. Cebrowska (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Cebrowska, T. (red.). (2006). Rachunkowość finansowa i podatkowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.http://owes.koszalin.pl/wp-content/uploads/2013/03/Polityka-rachunkowo%C5%9Bci-teoria.pdf (29.02.2016).
9.http://poradnik.ngo.pl/rachunkowosc (29.02.2016).
10.http://poradnik.ngo.pl/wspolpraca-z-ksiegowoscia (29.02.2016).
11.http://www.taxfin.pl/artykul,423,Spis_tresci_-_Polityka_Rachunkowosci_-_zaproszenie_do_wspolpracy.html (29.02.2016).
12.Jarugowa, A., Walińska, E. (1997). Roczne sprawozdania finansowe – ujęcie księgowe a podatkowe. Gdańsk: ODDK.
13.Kaczmarek, M. (2008). Polityka bilansowa jako narzędzie rachunkowości. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
14.Kamiński, R. (2001). Polityka bilansowa w kształtowaniu wartości księgowej przedsiębiorstwa. Poznań: Wydaw-nictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
15.Karmańska, A. (2010).Wielowymiarowość polityki rachunkowości i etyki z nią związanej. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, 56 (112).
16.Lisiecka-Zając, B. (1994). Ogólna charakterystyka ustawy o rachunkowości. Rachunkowość, Zeszyt Specjalny.
17.Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001 (2001). Warszawa: SKwP.
18.Mikulska, D. (2012). Polityka rachunkowości jednostki w świetle obowiązujących przepisów prawnych. W: D. Mikulska (red.), Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego. Wybrane aspekty, Lublin: KUL.
19.Raport kwartalny Forever Entertainment S.A. (2015). http://forever-entertainment.com/upload/RO-2Q2015.pdf?PHPSESSID=3deff9dbb16d702b6c56a44fde9310e5 (29.02.2016).
20.Sawicki, K. (1995). Polityka bilansowa a regulacje ustawowe w zakresie rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 32.
21.Sawicki, K. (red.). (2002). Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą. Wrocław: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo.
22.Sawicki, K. (red.). (2009). Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębior-stwem. Wydawnictwo Ekspert, Wrocław.
23.Sawicki, K. (2000a). Polityka rachunkowości i polityka bilansowa – Teoria i praktyka. W: L. Cebo (red.) Podsta-wowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
24.Sawicki, K. (2000b). Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. Zakres terminologiczny i zastosowanie. Zeszy-ty Teoretyczne Rachunkowości, 1 (57).
25.Stępień, K. (2012). Polityka rachunkowości jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 13.
26.Stępień, K. (2014a). Polityka rachunkowości w teorii i prawnych regulacjach rachunkowości. W: B. Micherda (red.) Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje. Warszawa: Difin.
27.Stępień, K. (2014b). Polityka rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 201.
28.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
29.Wojas, M. (2003). Kontrowersje wokół definiowania polityki rachunkowości. Zeszyty Naukowe Akademii Ekono-micznej w Krakowie, 633.
30.Żukowska, H., Sawicka, B. (red.). (2012). Zawartość informacyjna polityki rachunkowości. Wybrane problemy. Lublin: KUL.