Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Organizacja obiektowego rachunku kosztów usług pasażerskiego transportu kolejowego na przykładzie regionalnej spółki przewozowej

Autorzy: Zdzisław Kes

Krzysztof Nowosielski
Słowa kluczowe: obiektowy rachunek kosztów usługi pasażerskie transport kolejowy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (255-265)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest prezentacja modelu obiektowego rachunku kosztów usług pasażerskiego transportu kolejowego na przykładzie regionalnej spółki przewozowej. Metodologia badania – praca badawcza ma charakter jakościowy, eksploracyjno-deskryptywny. W badaniach wykorzystano metodę studium przypadku (badania typu single case study) połączoną z techniką wywiadu ustrukturyzowanego oraz analizą dokumentacyjną. Wynik – na podstawie analizy literatury przedmiotu przybliżono istotę rachunku kosztów w przedsiębiorstwach usługowych. Następnie scharakteryzowano działalność badanej spółki oraz wskazano obiekty kosztowe funkcjonujące w jej strukturze. Przedstawiono także sposób identyfikacji tych obiektów oraz przebieg procesu rachunku kosztów. Oryginalność/Wartość – autorzy podjęli próbę uzupełnienia luki w literaturze przedmiotu w zakresie obiektowego rachunku kosztów w przedsiębiorstwach kolejowe-go transportu pasażerskiego. Ponadto zidentyfikowano listę kryteriów służących do wyodrębnienia obiektów kosztowych w strukturze przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benbasat, L., Goldstein, D., Mead, M. (1987). The Case Research Strategy in Studies of Information Systems. MIS Quarterly, September.
2.Buczkowska, A. (1996). Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach transportowych. W: K. Sawicki (red.), Rachu-nek kosztów. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
3.Fidel, R. (1984). The case study method: A case study. LISR (6).
4.Gawlik, L., Kryzia, D., Uberman, R. (2013). Koszty transportu kolejowego i samochodowego w kontekście bilan-sowania rynku surowców skalnych w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej (136).
5.Karmańska, A. (2006). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacji planistycznej. W: A. Karmańska, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
6.Nowak, E. i Wierzbiński, M. (2010). Rachunek kosztów. Modele i zastosowania. Warszawa: PWE.
7.Paprocki, W. (2003). Rola transportu kolejowego we współczesnej polskiej gospodarce. W: TARAKO Konferencja Kolej-Integracaj-Europa Miedzynarodowe Targi Gdańskie. Gdańsk.
8.Sierpińska, M., Niedbała, B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
9.Świderska, G., Rybarczyk, K., Kasprzycka, A. (2004). Obiektowy rachunek kosztów działań – koncepcja i wdro-żenie w Zakładach Lniarskich „Orzeł” SA. W: G. Świderska (red.), Obiektowy rachunek kosztów działań – koncepcja i wykorzystanie. Warszawa: SGH.
10.Wierzbicki, K. (1996). Kryteria systemu informacyjnego dla potrzeb controllingu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw (1).
11.Wolak, R., Kalafatis, S., Harris, P. (1998). An Investigation Into Four Characteristics of Services. Journal of Empirical Generalisations in Marketing Science (3).
12.Yin, R. (2002). Case study research. Design and Methods. SAGE Publication.