Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Wiedza o controllingu w gminach w świetle badań ankietowych

Autorzy: Joanna Dynowska

Henryk Lelusz
Słowa kluczowe: controlling funkcje i zadnia gmina zarządzanie publiczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (337-347)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – treścią artykułu jest problematyka zastosowania controllingu w gminach województwa warmińsko-mazurskiego. Celem artykułu jest próba uzyskania odpowiedzi dotyczącej znajomości i rozumienia controllingu w badanych gminach Intencją badania było ustalenie poziomu i zakresu wiedzy osób zarządzających gminami odnośnie pojęcia i istoty controllingu. Metodologia badania – badaniami objęto 45 wy-branych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety skierowany do osób zarządzających badanymi gminami. Do opracowania wyników wykorzystano metodę analizy i metodę statystyczną. Wynik – analiza znajomości pojęcia controllingu dowodzi, że 2/3 badanych miało kontakt z omawianym terminem. Połowa respondentów utożsamia controlling z narzędziem wspomagającym proces zarządzania, którego podstawowym zadaniem powinna być koordynacja planowania i kontroli. Oryginalność/Wartość – badania wpisują się w nurt poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jaka jest znajomość i rozumienie controllingu oraz możliwości jego wykorzystania w gminach, co stanowi o oryginalności tych badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarek, P. (2007). Controlling w zarządzaniu gminą. Warszawa: PWE.
2.Bieniok, H. (1999). Techniki kontroli menedżerskiej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Kato-wicach.
3.Borowiec, L. (2007). Controlling w realizacji usług publicznych gminy. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
4.Chachuła, D. (2005). Uwarunkowania funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwie. W: Ewolucyjne i współ-czesne aspekty rachunkowości. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 191, 107–120.
5.Dobija, M. (1997). Rachunkowość zarządcza i controlling. Warszawa: PWN.
6.Dolnicki, B. (2006). Samorząd terytorialny. Kraków: Zakamycze.
7.Foremna-Pilarska, M. (2007). Budżetowanie i controllingu w podmiotach gospodarczych. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
8.Horvath, P. (1990). Controlling. München: Verlang Franz Vahlen.
9.Jonczyk-Strzała, E. (2004). Stan i tendencje rozwojowe controllingu na rynku europejskim. W: Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 23–30. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
10.Kozłowski, A.J. (2002). Model samorządowej gminy. Olsztyn: Wydawnictwo Agencja Marketingowa APIS.
11.Leoński, Z. (2006). Samorząd terytorialny w RP. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
12.Nowak, E. (2003). Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty. Gdańsk: PWE.
13.Nowak, E. (red.). (1996). Leksykon Rachunkowości. Warszawa: PWN.
14.Stuglik, J. (2005). Controlling w jednostkach administracji publicznej. W: Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1080, 404–414.
15.Tyryła, P., Stęplewski, B. (2004). Controlling nowoczesną metodą zarządzania strategicznego. Toruń: Wydawnic-two Adam Marszałek.
16.Weber, J. (2001). Wprowadzenie do controllingu. Katowice: Oficyna Controllingu Profit.
17.Wojciechowski, E. (2003). Zarządzanie w samorządzie terytorialny. Warszawa: Difin