Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Rola procesów wewnętrznych Balanced Scorecard w doskonaleniu działalności portu morskiego

Autorzy: Ksenia Czubakowska

Joanna Habelman
Słowa kluczowe: strategiczna karta wyników procesy wewnętrzne port morski
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (315-323)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest przedstawienie perspektywy procesów wewnętrznych strategicznej karty wyników w Spółce zarządzającej portem morskim. Metodologia badania – artykuł opracowano na pod-stawie analizy literatury przedmiotu oraz badań empirycznych zrealizowanych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Badanie przeprowadzono wśród grupy 176 pracowników najwyższego i średniego szczebla zarządzania oraz pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację celów Spółki. Wynik – w wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono najważniejsze cele w perspektywie procesów wewnętrznych, przypisano zadania niezbędne do realizacji celów oraz zdefiniowano mierniki. Dokonano również oceny zastosowania perspektywy procesów wewnętrznych na zwiększenie skuteczności działania jednostki. Oryginalność/Wartość – artykuł stanowi połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą stosowaną w Spółce zarządzającej portem morskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2006). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: PWN.
2.Karmańska, A. (2006). System informacyjny we współczesnym przedsiębiorstwie. W: A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa (s. 300). Warsza-wa: Difin.
3.Nowak, E. (2003). Zaawansowana rachunkowość zarządcza. Warszawa: PWE.
4.Szychta, A. (2008). Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
5.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich. Dz.U. 2010, poz. 179, z późn. zm.