Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Współczesny wymiar zasady ostrożności w rachunkowości

Autorzy: Magdalena Głębocka
Słowa kluczowe: zasada ostrożności neutralność sprawozdanie finansowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (85-95)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – zasada ostrożności stanowi jedną z podstawowych zasad rachunkowości. Ze względu na neutralność sprawozdań finansowych zasada ta została usunięta z regulacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, niemniej nie zwalnia to jednostek z zachowania ostrożności w szacowaniu wartości zasobów i strumieni. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowego i współczesnego znaczenia zasady ostrożności w rachunkowości, jej rangi i znaczenia w regulacjach krajowego i międzynarodowego prawa o rachunkowości. Metodologia badania – artykuł opracowano na podstawie analizy literatury i regulacji prawa z obszaru rachunkowości. Wynik – przedstawienie istoty zasady ostrożności w rozumieniu współczesnej rachunkowości. Oryginalność/Wartość – w opracowaniu poddano analizie zmianę znaczenia zasady ostrożności w ujęciu krajowego i międzynarodowego prawa o rachunkowości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych spra-wozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych ro-dzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dy-rektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz.U.UE L 182 z 29 czerwca 2013 r.
2.Effect of Board Redeliberations on DP A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting (2014). IASB Staff Paper, November 2014.
3.Gabrusewicz, T., (2010). Wartość godziwa w systemie rachunkowości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-giczny, LXXII, 1, 151–167.
4.Gierusz, J. (2011). Koszt historyczny czy wartość godziwa – dylematy wyceny w rachunkowości. Zeszyty Teore-tyczne Rachunkowości, 62 (118).
5.Głębocka, M. (2014). Bilans i jego znaczenie poznawcze. W: S. Sojak (red.), Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność (s. 401-414). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
6.Hajduga, E. (2011). Czynniki kulturowe jako determinanty modelu rachunkowości. Zeszyty Naukowe Uniwersyte-tu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 41, 109–116.
7.Hajduga, E. (2013). Wartości kulturowe w rachunkowości według koncepcji Graya i Hofstede’a. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 757, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 58, 49–55.
8.Hejnar, J. (2014). Czy założenia koncepcyjne sprawozdawczości finasowej stanwią teoretyczne podstawy rachun-kowści? Studia i Materiały Oeconomicae, 18, 1/2014, 219–225. Kielce: Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu J. Kochanowskigo w Kielcach.
9.Helin, A.(2012). Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
10.Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Hołda, A. (2013). Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finanso-wych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 30, 138–150. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski
12.Hońko, S. (2008). Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersyte-tu Szczecińskiego.
13.Hońko, S. (2012). Wartość godziwa- parametr czy koncepcja wyceny? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-skiego, 684, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 45, 45–56.
14.Hońko, S. (2013). Wycena w rachunkowości, znaczeni, podstawy, parametry i zasady. Szczecin: Wydawnictwo PP-H ZAPOL.
15.Karmańska, A. (2009). Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości. Warszawa: Difin.
16.Kumor, I. (2013). Sprawozdawczość finansowa w warunkach globalizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-cińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, t. 2, 557–568. Szczecin: Wydawnictwo Nau-kowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
17.Kumor, I. (2014). Nadrzędne zasady rachunkowości a wartość bilansowa przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804, Finanse, Rynki Finansowe , Ubezpieczenia, 67, 409–419. Szczecin: Wy-dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
18.Kurek, H., Zielińska, H. (2005). Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości. W: M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
19.Łazarowicz, E. (2015). Znaczenie i przyszłość zasady ostrożności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 390, 183–190. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
20.Micherda, B. (2001). Analityczna funkcja rachunkowości. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
21.Rozporządzenie Komisji UE nr 1255/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Ra-chunkowości (MSR) 12, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i 13 oraz Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 20, Dz.Urz.UE L360 z dnia 29 grudnia 2012 r.
22.Równińska, M. (2013). Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 375–382. Szczecin: Wy-dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
23.Samelak, J. (2007). Zasada ostrożności w teorii i praktyce rachunkowości (głos w dyskusji). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 38 (94), 193–203. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
24.Świderska, G.K. (2009). Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji. W: G.K. Świderska, W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Rachunkowość finansowa w praktyce. Warszawa: Difin.
25.Turyna, J. (2008). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
26.Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
27.Wójtowicz, P. (2014). Neutralność jako ważna cecha sprawozdania finansowego. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, 424–432. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.