Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Rachunkowość w zarządzaniu parkiem narodowym

Autorzy: Agnieszka Wasiuk
Słowa kluczowe: park narodowy zarządzanie rachunkowość
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (207-214)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest przedstawienie istoty zarządzania parkiem narodowym w Polsce oraz ukazanie rzeczywiście występującego oraz potencjalnego wpływu rachunkowości na zarządzanie parkiem na-rodowym. Metodologia badania – metodą badawczą przyjętą na potrzeby realizacji założonego celu jest metoda analizy literatury z zakresu rachunkowości i ochrony przyrody oraz obserwacje własne z badań dokumentacji finansowo-księgowej parków narodowych w Polsce. Wynik – głównym celem prowadzenia rachunkowości parków narodowych jest właściwe sporządzenie dokumentów sprawozdawczych (sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego). Jednak w związku ze zmianą w 2012 r. formy prawnej parku narodowego, zarządzający parkami narodowymi zaczęli dostrzegać funkcje rachunkowości przydatne w zarządzaniu i wprowadzać narzędzia rachunkowości zarządczej. Niemniej jednak stosują je w dość ograniczonym zakresie. Oryginalność/Wartość – poruszenie tematu ekonomicznych aspektów funkcjonowania parków narodowych (parki narodowe są głównie obiektem badań w naukach przyrodniczych), ukazanie znaczenia rachunkowości w zarządzaniu parkiem narodowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bołtromiuk, A. (2003). Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
2.Burchard-Dziubińska, M., Rzeńca, A., Drzazga, D.(2014). Zrównoważony rozwój – naturalny wybór. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
3.Burzym, E.(1980). Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Czubakowska, K., Gabrusewicz, W., Nowak, E. (2014). Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania. War-szawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
5.Dziadek, K. (2013). Czynniki decydujące o wykorzystaniu informacji z systemu rachunkowości w zarządzaniu w świetle literatury zagranicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765.
6.Gos, W. (red.) (2010). Vademecum samodzielnego księgowego. Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości.
7.Kunasz, M.(2006). Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii. Gospodarka Narodowa, 10.
8.Macuda M., Łuczak K. (2014). Wykorzystanie benchmarkingu w optymalizacji kosztów świadczeń zdrowotnych, Studia Oeconomica Posnaniesia nr 266.
9.Michalski, E. (2013). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-we PWN.
10.Milewski, R. (red.). (2009). Elementarne zagadnienia ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Messner, Z. (2003). Podstawy rachunkowości. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
12.Partyka, J. (2010). Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz. Sosnowiec: Prace Komi-sji Krajobrazu Kulturowego, 14.
13.Ruśkowski, E., Salachna, J.M. (2014). Finanse publiczne. Komentarz praktyczny. Gdańsk: Wydawnictwo ODDK.
14.Skrzywan, S. (1969). Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
15.Sobańska, I. (red.). (2010). Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
16.Świderska, G.K. (2003). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
17.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. 2015, poz. 1651.
18.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885.
19.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
20.Wasiuk, A. (2014). Podejście do zarządzania kosztami w parkach narodowych. Wałbrzych: Prace Naukowe WWSZiP, 30 (5).
21.Wasiuk, A. (2015a). Charakterystyka działalności parków narodowych w Polsce. W: D. Dyrda, M. Ptak (red.), Zarządzanie środowiskiem i zrównoważona energetyka. Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-cławiu.
22.Wasiuk, A. (2015b). Organizacja planów kont parków narodowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Fi-nansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zeszyt Naukowy, 141