Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Pomiar zróżnicowania odchyleń w kontroli budżetowej

Autorzy: Joanna Dynowska

Zdzisław Kes
Słowa kluczowe: wskaźnik Herfindahla-Hirschmana wskaźnik Theila współczynnik Giniego pomiar zróżnicowania kontrola budżetowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (325-335)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – analiza odchyleń w kontroli budżetowej powinna dostarczać m.in. informacje dla potrzeb oceny poziomu realizacji planów przez poszczególne ośrodki. Aby uzyskać takie informacje możliwe jest wykorzystanie klasycznych miar takich jak: odchylenie standardowe, rozstęp, współczynnik zmienności itp. Jednakże do porównań w czasie oraz między centrami odpowiedzialności należy stosować mierniki znormalizowane. Takie właściwości mają współczynniki Giniego, Theila oraz Herfindahla-Hirschmana. Autorzy stawiają tezę, że można za ich pomocą mierzyć poziom zróżnicowania odchyleń budżetowych. Artykuł został poświęcony badaniu możliwości zastosowania tych wskaźników w analizie odchyleń. Metodologia badania – cel artykułu został osiągnięty dzięki zastosowaniu oryginalnej procedury badawczej. Zakłada ona wykorzystanie metody parametrycznej i macierzy korelacji określających pojemność informacyjną badanych wskaźników zróżnicowania odchyleń budżetowych. Wynik – na podstawie oceny zróżnicowania odchyleń budżetowych za lata 2011 i 2012 przedsiębiorstwa produkcyjnego ustalono mierniki o największej pojemności informacyjnej, tj. współczynnik zmienności oraz Theila. Biorąc pod uwagę specyfikę działań podejmowanych w kontroli budżetowej oraz możliwość standaryzacji wartości współczynnika Theila został on wskazany jako najlepszy do oceny wykonani budżetów. Oryginalność/Wartość – artykuł wpisuje się w dorobek autorów, który koncentruje się na wkładzie do badań nad systemami kontroli budżetowej. Przedstawiony w opracowaniu sposób oceny odchyleń budżetowych nie był wczesnej prezentowany. Zastosowanie zestandaryzowanego współczynnika Theila do pomiaru zróżnicowania odchyleń pozwala na dokonywanie porównań poziomu wy-konania budżetów między centrami odpowiedzialności, planowanymi pozycjami oraz między kolejnymi okresami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aczel, A. (2011). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: PWN.
2.Antczak, E., Żółtaszek, A. (2009). Mierniki koncentracji przestrzennej w analizie aktywności ekonomicznej ludności w Polsce. Taksonomia, 27.
3.Buga, J., Kassyk-Rokicka, H. (2003). Podstawy statystyki opisowej. Warszawa: Wyższa Szkoła Menedżerska SIG. Oficyna Wydawnicza.
4.Kowalewski, G. (2002). Metody ekonometryczno-statystyczne. W: K. Jajuga (red.), Ekonomietria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
5.Marcinkowska, I., Ruzik, A., Strawiński, P. (2008). Badanie struktury i zmian rozkładu wynagrodzeń w Polsce. Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.
6.Nita, B. (2008). Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
7.Panek, T. (2007). Statystyka społeczna,. Warszawa: PWE.
8.Panel, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zasto-sowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
9.Paradysz, J. (2009). Spisy jako źródło informacji o warunkach życia ludności w Polsce. Wiadomości statystyczne, 7 (578).
10.Wichman, B., Hill, I. (1987). Building a Random-Number Generator. Byte, marzec, 127–128.
11.Wierzbiński, J. (2006). Statystyka opisowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersy-tetu Warszawskiego.
12.Zimny, A. (2010). Statystyka opisowa. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie